Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9602
Title: Микола Хлєбніков як критик перших позитивістів і їхнього предтечі
Other Titles: Nikolay Khlebnikov as Critic the First Positivists and their Forerunners
Authors: Ляшук, Людмила Леонідівна
Liashuk, Liudmyla L.
Bibliographic description (Ukraine): Ляшук Л. Л. Микола Хлєбніков як критик перших позитивістів і їхнього предтечі / Л. Л. Ляшук // Соціологічні студії. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - № 1 (4). - С. 30-37.
Issue Date: 2014
Date of entry: 15-Jun-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: цивілізація
релігія
держава
суспільство
еволюція
civilization
religion
state
society
evolution
Abstract: Актуальність вивчення наукових здобутків М. Хлєбнікова в царині соціологічної науки пояснюється його концепцією цивілізації, яка належно характеризує її сутність та закони розвитку. Виходячи з цього, у межах нашого дослідження виявлено закономірності розвитку цивілізації; проведено паралелі між поглядами М. Хлєбнікова й перших позитивістів на суспільний розвиток; наведено аргументи, які дають підстави для спростування теорії О. Конта, Г. Сперсера та А. Сен-Сімона. М. Хлєбніков – автор оригінальної концепції локальної цивілізації, що постає як ідеальний світ, осердям якої є моральні, морально-релігійні цінності та якій підпорядковано реальний світ. Реальний світ як сукупність соціальних, матеріально-виробничих й інших відносин не має самостійного значення, а відповідно – і підстав для якоїсь теорії про етапи (періоди) його розвитку. Своїми твердженнями про цивілізацію, яка вміщує ідеальні цінності, київський учений тяжіє до неокантіанської традиції. Згідно з концепцією М. Хлєбнікова, цивілізації носять локальний характер й існують у певний час і на певній території як самобутні культурно-історичні типи, а на їх розвиток впливають пізнавальні, моральні й естетичні ідеї. Search essence of civilization and laws its development led to the relevance studying the creative heritage of M. Khlebnikov, so the main task of work is: interpretation basic elements of civilization and refutation of the doctrine of Conte need for a new science of society. The difference between the laws of nature from the laws of society receives its embodiment in the concept of civilization M. Khlebnikov, which is seen as an original cultural and historical type of local character. Human civilization presented as the transfer of knowledge by inheritance from one peoples to other peoples, from one civilization to of other civilizations and by no means presented in the form development of mind, and therefore no reason to assert that in its development humanity passes certain stages of intellectual evolution. In this way, criticism of positivism M. Khlebnikov reduced to the depth analysis of the basic concepts of society: religion, law, nation state. For defining the level of influence each of these concepts is on the development of civilization M. Khlebnikov viewed brings is strong that force on new ideas first regarded positivists and their predecessors.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9602
Content type: Article
Appears in Collections:Соціологічні студії, 2014, № 1 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
socst_2014_1_6.pdf351,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.