Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9295
Title: Гідрологія
Authors: Забокрицька, Мирослава Романівна
Zabokrytska, Myroslava R.
Bibliographic description (Ukraine): Забокрицька М. Р. Гідрологія : робоча програма нормативної навчальної дисципліни за напрямом підготовки 0401 Географія, освітнього ступеня бакалавр / М. Р. Забокрицька ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра фізичної географії. - Луцьк, 2015. - 35 с.
Issue Date: 2015
Date of entry: 11-Apr-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: водний режим річки
гідрологічний режим річки
гідрологія озера
гідрологія водосховища
термічний режим
водні ресурси України
Abstract: Метою навчальної дисципліни „Гідрологія” є формування у студентів нових знань про місце і роль води у природі та водних ресурсів у народному господарстві, сутність гідрологічних процесів та їх внесок у формування природного вигляду Землі, систему наукових методів досліджень в області гідрології, питання застосування гідрологічних хнань в інших розділах географії. Основними завданнями вивчення дисципліни „Гідрологія” є: ознайомлення із найбільш загальними закономірностями гідрологічних процесів на Землі, роль і значення природних вод у географічній оболонці; вивчення основних гідрологічних особливостей, що характерні для водних об’єктів різних типів: річок, озер, водосховищ, боліт, льодовиків, підземних вод, океанів, морів; засвоєння суті основних гідрологічних процесів у водних об’єктах різних типів із позицій фундаментальних законів фізики; ознайомлення з основними методами вивчення водних об’єктів; розуміння практичної цінності вивчення гідрологічних процесів і режиму водних об’єктів для раціонального використання їх ресурсів у народному господарстві та для вирішення завдань охорони природи. Програма навчальної дисципліни „Гідрологія”, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0401 Природничі науки, напряму – „Географія".
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9295
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hidrolohia_rob_progr.pdf389,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.