Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8336
Title: Сім’я як чинник залучення до народної фізичної культури дітей 5–6 років
Other Titles: Family as a Factor of Attraction to Native Physical Culture of Children Aged 5–6 Years Old
Authors: Смаль, Ярослав
Smal, Yaroslav
Bibliographic description (Ukraine): Смаль, Я. Сім’я як чинник залучення до народної фізичної культури дітей 5-6 років / Я. Смаль // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 3(31). - С. 180-184.
Issue Date: 2015
Date of entry: 21-Feb-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: сім’я
діти
старший дошкільний вік
виховання
народні рухливі ігри
забави
розваги
народна фізична культура
фізичні вправи
family
children
senior preschool age
education
national outdoor games
play
entertainment
national physical culture
physical exercises
Abstract: У статті охарактеризовано сім’ю як чинник залучення до народної фізичної культури дітей 5–6 років; визначено особливості виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах сім’ї; охарактеризовано сучасний стан виховання дошкільнят батьками. Сім’я є першим і найважливішим інститутом соціалізації дитини. На жаль, більшість батьків змушені займатися «пошуком» засобів існування, тому діти проводять дуже багато часу (9–10 годин на день) у дошкільних навчальних закладах і, отже, вплив сімейного виховання на формування особистості дитини відіграє значну роль. Повноцінне виховання дошкільника відбувається в умовах тісної співпраці сім’ї та дошкільного закладу. Як відомо, сім’я є першим і найважливішим інститутом соціалізації дитини. Якщо вимоги, які пред’являються до дитини в дошкільному навчальному закладі й сім’ї, не узгоджені, то виховання корисних навичок і звичок буде дуже ускладненим. Загальновідомо, що закріплення будь-якого вміння відбувається при багаторазовому повторенні. Тому наше дослідження сьогодні дуже актуальне. Дошкільні установи повинні перетворитись у відкритий соціально-педагогічний комплекс із широкою участю батьків, вихователів та дітей. Ця співпраця взаємопов’язана в інтересах сім’ї та дошкільного закладу. The article characterizes a family as a factor of attraction to native physical culture of 5–6 year old children; it was defined the peculiarities of upbringing of children of senior preschool age in family conditions; it was characterized modern condition of upbringing of preschoolers by parents. Family is the first and the most important institution of socialization of a child. As most of parents are forced to devote themselves to «search» of means of existence, children spend a lot of time (9–10 hours a day) in kindergartens that’s why influence of family upbringing on formation of child’s personality plays significant role. Full–value upbringing of a preschooler takes place in conditions of close cooperation of a family and a preschool establishment. As it is known, family is the first and the most important institution of socialization of a child. If demands that are made to a child in a preschool educational establishment and a family are not coordinated, then educational of useful skills and habits will be complicated. It is known that setting of any skill happens after many-time repetition. That is why our study is topical. Preschool establishments should become an open socio-pedagogical complex with wide participation of parents, kindergarten teachers and children.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8336
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 3 (31)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Смаль.pdf305,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.