Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7695
Title: Методи дослідження лексичної синонімії
Other Titles: Methods of Lexical Synonymy Investigation
Authors: Єфремова, Наталія Володимирівна
Гончарук, Світлана Вікторівна
Yefremova, N. V.
Honcharuk, S. V.
Bibliographic description (Ukraine): Єфремова Н. Методи дослідження лексичної синонімії / Н. Єфремова, С. Гончарук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 72–77.
Issue Date: 2015
Date of entry: 8-Feb-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: методи дослідження
methods of investigation
лексична синонімія
lexical synonymy
структурний підхід
structural approach
Abstract: У статті на матеріалі англійської мови розглянуто основні лінгвістичні методи дослідження лексичної синонімії з урахуванням структурного, семантичного та когнітивного підходів до її вивчення. Актуальність праці зумовлена необхідністю уточнення, доповнення й переосмислення традиційних лінгвістичних методів, прийомів та операцій, які використовуються для вивчення лексичної синонімії. Установлено, що структурний підхід до аналізу синонімічних лексем виявляється в застосуванні методу опозицій і дистрибутивного аналізу, які дають змогу змоделювати синонімічні опозиційні структури, у яких реалізується семантичне протистав-лення лексичних синонімів, та виявити особливості нейтралізації семантичних відмінностей між синонімами в тексті. З’ясовано, що cемантичний підхід до дослідження синонімічних лексем реалізовується застосуванням компонентного аналізу, за допомогою якого виокремлюються інтегральні ознаки, які об’єднують лексичні одиниці у певний синонімічний ряд, і диференційні ознаки, що лежать в основі розмежування синонімічних лексичних одиниць. Доведено, що когнітивний підхід до розгляду лексем-синонімів ґрунтується на вико-ристанні процедури фреймового аналізу, дає змогу встановити, що кожен синонімічний ряд формується на базі міжфреймової сітки, що складається з окремих фреймів, які відображають когнітивні моделі окремих членів синонімічного ряду. З’ясовано, що всі зазначені вище методи аналізу синонімічних лексем уможливлюють зосередження уваги дослідника не лише на семантичній близькості або тотожності лексичних синонімів, а й на проблемі їхніх відмінностейі та протиставлення. The article deals with main linguistic methods of lexical synonymy investigation based upon structural, semantic and cognitive approaches to its study. The relevance of the research is determined by the necessity to specify, add and rethink traditional linguistic methods and procedures used to investigate lexical synonymy. It is revealed that structural approach to the analysis of synonyms is realized through oppositional and distributional analyses which make it possible to build up synonymic oppositional structures in which semantic oppositions of lexical synonyms are actualized and to find out the peculiarities of their neutralization in texts. It is found out that semantic approach to the investigation of synonymous lexemes is based on componential analysis which helps to single out integral features uniting lexical units into synonymic series and distinctive features which are the basis for their differentiation. It is proved that cognitive approach to the analysis of lexical synonyms is carried out with the help of frame analysis procedure which enables us to establish that each synonymic series is the interframe network which consists of separate frames reflecting cognitive models of different members of synonymic series. It is clarified that all the above mentioned methods of lexical synonyms analysis allow the researcher to focus not only on their semantic proximity or identity but also on the problem of their differences and opposition.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7695
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2015, № 3 ()

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf225,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.