Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5599
Title: Когнітивна лінгвістика: принципи аналізу мовного матеріалу
Other Titles: Cognitive Linguistics: the Principles of Analysis of Language Material
Authors: Мовчан, Людмила Володимирівна
Movchan, Lyudmila
Bibliographic description (Ukraine): Мовчан Людмила. Когнітивна лінгвістика: принципи аналізу мовного матеріалу / Людмила Мовчан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. -2013. - № 1 (250). - С. 76-79.
Issue Date: 2013
Date of entry: 17-Jun-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет
Keywords: когнітивна лінгвістика
когнітивний інструмент
концепт
фрейм
концептуальний підхід
cognitive linguistics
cognitive instrument
concept
frame
conceptual approach
Abstract: У статті автор стверджує, що дослідження образу персонажа з урахуванням його оцінного складника здійснюється за допомогою доробку когнітивної лінгвістики, лінгвістичного напряму, в центрі уваги якого знаходиться мова як загальний когнітивний механізм. Автор наголошує, що мова як когнітивний інструмент – це система знаків, що грає важливу роль у презентації та трансформації інформації. У статті розглядаються основні методи когнітивної лінгвістики. Визначено, що центральним поняттям сучасної когнітивної лінгвісти­ки є концепт, який розглядається як одиниця концептуальної картини світу, відображеної у психіці людини. А основним методом аналізу в когнітивній лінгвістиці визнано концептуальний аналіз. Серед численних методик концептуального аналізу головна роль належить фреймовому моделюванню. Виокремлюють п’ять базисних фреймів, які демонструють найзагальніші принципи категоризації й організації вербалізованої інформації. In the article the author confirms that investigation of a character including its estimation particle is made with the help of cognitive linguistics, the main point of linguistics direction is a language as a cognitive mechanism. The author points out that language as a cognitive instrument is a system of marks which plays an important role in presentation and transformation of information. The main methods of cognitive linguistics are observed. It is determined that the central meaning of modern cognitive linguistics is a concept that is observed as a unit of the conceptual picture of the world reflected in a human psychology. And the basic method of cognitive linguistics analysis is considered to be the conceptual analysis. Among different methods of conceptual analysis the main role belongs to frame model. Five basic frames which demonstrate general principles of categorization and organization of verbal information are shown.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5599
Content type: Article
Appears in Collections:Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2013, № 1(250)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75-79.pdf348,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.