Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5082
Title: Evolution of Participation Forms of Social Organizations in the Polish Administrative Proceeding
Other Titles: Еволюція форм участі громадських організацій в польському адміністративному судочинстві
Эволюция форм участия общественных организаций в польском административном судопроизводстве
Authors: Niczyporuk, J.
Grzeszczuk, М.
Нічипорук, Я.
Гжещук, М.
Ничипорук, Я.
Гжещук, М.
Bibliographic description (Ukraine): Niczyporuk J., Grzeszczuk М. Evolution of Participation Forms of Social Organizations in the Polish Administrative Proceeding / J. Niczyporuk, M. Grzeszczuk // Історико-правовий часопис: журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. − № 1 (3). − С. 132-138 – Бібліогр.: 29 назв.
Issue Date: 2014
Date of entry: 20-Apr-2015
Publisher: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки
Keywords: administrative proceeding
social organization
forms of participation in the administrative proceedings
the participants of the administrative proceeding
адміністративний процес
громадська організація
форми участі в адміністративному процесі
учасники адміністративного процесу
административный процесс
общественная организация
формы участия в административном процессе
участники административного процесса
Abstract: The issue of forms of participation by social organizations in the Polish administrative proceedings is an interesting subject of research. Especially important seems to be a demonstration of the evolution process of this field. Occurring changes undoubtedly arise from the needs to adapt the legal rules to the changing reality. Reflections on this subject are important from the point of view of both entities, those administrating and administered ones. Питання про форми участі громадських організацій в польському адміністративному судочинстві є цікавим об'єктом дослідження. Особливо важливо, здається, демонстрація еволюції в цій сфері. Зміни законодавства, що відбуваються, безсумнівно, виникають із потреби адаптувати правові норми до нових реалій. Роздуми на цю тему є важливими з точки зору інтересів обох сторін адміністративного спору. Проблема участі громадських організацій в адміністративному судочинстві є досить актуальною. Громадська організація може брати участь в адміністративному провадженні в декількох різних формах. У статті відзначено їх еволюцію з точки зору правових норм, судової практики, а також юриспруденції. В проведеному дослідженні процесу еволюції форм участі громадських організацій у адміністративному судочинстві було показано, що чинні правові норми є результатом тривалого історичного, політичного та правового поступу. Законодавчі зміни продиктовані необхідністю адаптувати ці правила до мінливої дійсності і мають відповідати більш гнучким правилам сучасного адміністративного судочинства.Вопрос о формах участия общественных организаций в польском административном судопроизводстве является интересным объектом исследования. Особенно важной является демонстрация эволюции в этой сфере. Происходящие изменения законодательства возникают из потребности адаптировать правовые нормы к новым реалиям. Размышления на эту тему важны с точки зрения интересов обеих сторон административного спора. Проблема участия общественных организаций в административном судопроизводстве является весьма актуальной. Общественная организация может участвовать в административном производстве в нескольких различных формах. В статье отмечено их эволюцию с точки зрения правовых норм, судебной практики, а также юриспруденции. В проведенном исследовании процесса эволюции форм участия общественных организаций в административном судопроизводстве было показано, что действующие правовые нормы являются результатом длительного исторического, политического и правового развития. Законодательные изменения продиктованы необходимостью адаптировать эти правила к меняющейся действительности и должны соответствовать более гибким правилам современного административного судопроизводства.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5082
Content type: Article
Appears in Collections:Історико-правовий часопис, 2014, № 1(3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niczyporuk,.pdf144,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.