Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4379
Title: Застосування агрохімічного моніторингу для формування стратегії управління родючістю ґрунтів у Волинській області
Other Titles: Application of the Agricultural Chemistry Monitoring for Forming of Strategy Management Soils Fertility in Volin Area
Authors: Зінчук, М. І.
Zinchuk, N. I.
Bibliographic description (Ukraine): Зінчук М. І. Застосування агрохімічного моніторингу для формування стратегії управління родючістю ґрунтів у Волинській області / М. І. Зінчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С.
Issue Date: 2014
Date of entry: 7-Jul-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: агрохімічна паспортизація
елементи живлення
гумус
кислотність
мікроелементи
ксенобіотики
стратегія управління родючістю ґрунтів
agricultural chemistry passport-system
elements feed
gumus
acidity
microelements
xenobiotics
strategy of management soils fertility
Abstract: Актуальність роботи визначена потребою в науковому забезпеченні підстав для формування системи заходів із відтворення та підвищення родючості ґрунтів. Обґрунтування необхідності стимулювання застосування агроприйомів здійснено на підставі агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. Розглянуто стан та основні тенденції базових агрохімічних показників ґрунтів у Волинській області та запропоновано заходи для стратегії управління їх родючістю. Визначено пріоритети стосовно стимулювання агровиробників у напрямку відтворення запасів гумусу, елементів живлення, підтримання рівня кислотності та застосування мікроелементів. Зокрема, рекомендовано забезпечити повернення в ґрунт не менше 7–10 т/га органіки, збільшити застосування калійних добрив, оптимізувати азотне підживлення згідно даних ґрунтової та листової діагностики. Запропоновано забезпечити підтримку розвитку виробництва екологічно чистої продукції на підставі досліджень вмісту ксенобіотиків та хімічних забруднювачів у ґрунтах. Volin branch of GO «Institute guard soils of Ukraine». Actuality of work is certain a requirement in the scientific providing of grounds for forming of the system measures on recreation and increase of fertility soils. Ground of necessity of stimulation application agrireceptions it is carried out on the basis of the agricultural chemistry passport-system of earths of the agricultural setting. Consisting and basic tendencies of base agricultural chemistry indexes of soils is considered of the Volin area and measures are offered for strategy of management their fertility. Certainly priorities are in relation to stimulation agriproducers in direction recreation supplies of gumus, elements feed, maintenance of level acidity and application of microelements. In particular, recommended to ensure the return of the ground not less than 7-10 t/ha of organic matter, increase application of potash, optimize nitrogen feeding according to the data of soil and leaf diagnosis.Support to provide development production of environmentally clean goods is offered on the basis of researches maintenance xenobiotics and chemical contaminations in soils.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4379
Content type: Article
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zinchuk.pdf758,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.