Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3466
Title: Вплив типу вегетативної нервової системи на фізичну працездатність студентів
Other Titles: Influence of Vegetative Nervous System Type on Physical Efficiency of Students
Authors: Кучер, Тетяна
Kucher, Tatyana
Bibliographic description (Ukraine): Кучер Т. Вплив типу вегетативної нервової системи на фізичну працездатність студентів / Т. Кучер // Молодіжний науковий вісник. Серія: Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2012. - Вип. 7. - С. 69-72.
Issue Date: 2012
Date of entry: 4-Mar-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: студенти
фізичне виховання
вегетативна нервова система
фізична працездатність
students
physical education
vegetative nervous system
physical efficiency
Abstract: Мета дослідження полягала у вивченні впливу типу вегетативної нервової системи на фізичну працездатність студентів факультету фізичного виховання. Наприкінці дослідження вдалося достовірно підвищити фізичну працездатність студентів основної групи – за результатами функціональної проби Руфф’є вона із задовільної перейшла в середню, а в студентів-парасимпатотоніків – наблизилася до доброї. Основним принципом оптимізації фізичної працездатності студентів основної групи з різним типом автономної нервової системи був принцип індивідуалізації фізичних навантажень, не виключаючи систематичність та поступовість. Студенти з переважанням нормотонічного типу автономної нервової системи після тренувань загальнофізичними навантаженнями більш сприятливі до фізичних вправ силового характеру, симпатотоніки – до швидкісного, парасимпатотоніки краще справляються з фізичними вправами на витривалість. Aim of the research is to study the influence of vegetative nervous system type on physical efficiency of students of physical education faculty. At the end of studies it became possible to increase physical efficiency of students of the main group, according to the results of functional Ruffier test students of the main group transferred to middle group, and studentsparasympathicotonics became closer to good one. The main principle of optimization of physical efficiency of students from the main group with different types of autonomous nervous system was the principle of individualization of physical loads, taking into account systematicness and graduality. Students with normotonic type of autonomous nervous system after training with general physical loads are more likely to muscle-strengthening exercises, sympathotonics to speed physical exercises, parasympathotonics to endurance physical exericises.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3466
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2012, № 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucher.pdf145,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.