Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23130
Title: Журнал планування та обліку роботи з педагогічної практики
Authors: Ковальчук, Надія Миколаївна
Гнітецька, Тетяна Володимирівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Журнал планування та обліку роботи з педагогічної практики: метод, розробки / розробн. Н. М. Ковальчук, Т. В. Гнітецька, Луцьк: Вежа-Друк, 2023. 46 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 23-Nov-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Вежа-Друк
UDC: [37.091.12:005.963.5]:796.011.3-057.87(072)
Keywords: педагогічна практика
журнал планування
звітна документація
журнал обліку
студенти
Abstract: Журнал планування та обліку роботи з педагогічної практики - звітний документ студента про проходження практики, який розглядається комісією на її захисті. У даній розробці журналу викладені організаційні аспекти практики (мета, завдання, види індивідуальної роботи, критерії оцінювання) та бланки для планування та обліку роботи. Методичні розробки призначені студентам факультету фізичної культури, спорту та здоров'я, керівникам педагогічних практик.
Content: Мета і завдання педагогічної практики 4
Права та обов'язки студента-практиканта 4
Етапи та зміст практики 6
Документація роботи студента під час проходження педагогічної практики 9
Інформація про навчальний заклад 9
Інформація про клас 10
Індивідуальний план роботи на період практики 11
План-графік розподілу навчального матеріалу на період практики 17
Поурочний план роботи на період практики 18
Документи проведення занять в спортивній секції 21
Звіт про практику 28
Оцінка роботи студента з педагогічної практики 30
Додатки 31
Перелік звітної документації з педагогічної практики 31
Рекомендації до оформлення документів планування навчальної роботи 32
Документи спортивно-масових заходів. Регламент змагань. Схема звіту 36
Рекомендації до оформлення виховного заходу 38
Підведення підсумків практики. Критерії оцінювання видів роботи студента 39
Питання теоретико-методичної підготовки 41
Література 42
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23130
References (Ukraine): 1. Гнітецька Т. Теорія і методика фізичного виховання. Практикум: навч. пос. для студентів закладів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 296 с
2. Інноваційні методики навчання фізичної культури школярів: навч.-метод, посібник / Н. Бєлікова та ін. / за заг. ред. проф. Н. Бєлікової, доц. В. Яловика. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 348 с.
3. Лоза Т. О. Педагогічна практика з фізичної культури з учнями 5-9 класів. URL: https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Loza.pdf
4. Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти: навч. прог. / О. С Педан та ін. URL: https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/fizychna-kul-tura/
5. Модельна навчальна програма «Фізична культура» для 7-9 класів./ Є. Баженков та ін. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalnaserednya/Navchalni.prohramy /2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Fiz.kult.2023/Fiz.kult.7-9.kl.Bazhenkov.ta.in.24.08.23
6. Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. Фізкультурна освітня галузь (1-4 клас) / під керівництвом Р.Б. Шияна. URL: https://mon.gov.ua > арр > tipovaosvitnyaprograma http://osvita.ua/school/program/program-l-4/60408
7. Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. Фізкультурна освітня галузь (1-4 клас): / під керівництвом О.Я. Савченко. URL: https://mon.gov.ua > арр > tipovaosvitnyaprograma +http://osvita.ua/school/program/program-1-4/60407/
8. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 10-11 класів. Рівень стандарту. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-ll-klas/fizk-st.pdf
9. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студ. ВНЗ у 2 т. / за ред. Т.Ю. Круцевич. К. : НУФВСУ, Вид.-во «Олімп. Література». 2018. 1 т. 384 с 2 т. 448 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1497079/
10. Солтик 0.0. Формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури: теорія і практика: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2018. 371с.
11. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: підруч. для студ. ВНЗ. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2001. Ч. 1 272 с.Ч. 2. 247 с
12. Дистанційне навчання на уроці фізичної культури #7. «Займаємося спортом вдома» / СК «Пума-Юніор». URL: https://www.youtube.com/watch?v=XlTHEbVe5jQ
13. Дистанційне навчання на уроці фізичної культури #9. Життя - це рух, рух-це спорт!/СК«ПУМА-ЮНЮР». RL:https://www.voutube.com/watch?v=vT5VBXR8Qow
14. Інноваційний урок з фізкультури. URL: https://www.youtube.com/watch?v= 7r6tqHkdeLE
15. Жайворонок О.О., Кольцова О. Є. Оптимізація рухової активності школярів засобами олімпійської освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П .Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / за ред. О. В.Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск З К(131) 21. С 144-149. URL: https://spppc.com.ua/downloads/3k-131-2021.pdf
16. Качан О. А., Князь Л.Б. Сучасний, модифікований і нестандартний інвентар та обладнання як важливі компоненти сучасного уроку фізичної культури / Фізичне виховання в рідній школі. 2021. №2. С. 19-28.
17. Нестандартні техніки у проектуванні сучасних уроків фізичної культури та позаурочної діяльності. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8aASno_QaXQ
18. Урок фізичної культури вії класі. URL: http s: //www, у outub e. com/watch? v=ozGHrT fwEfO
19. Шевченко О. В., Мельнік А.О. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури в процесі виробничої практики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П .Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск З К(131)21. С 432-435. URL: https://spppc.com.ua/downloads/3k-131-2021.pdf
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zhpr_2023.pdf511,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.