Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23110
Title: Концертна діяльність у фаховій підготовці здобувача вищої освіти на прикладі арт-проєкту НАШЕ РІДНЕ – УКРАЇНСЬКЕ: методика та практика
Authors: Шиманський, Петро Йосипович
Коцюрба, Наталія Євгеніївна
Дуда, Світлана Леонідівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Шиманський, П., Коцюрба, Н., Дуда, С. (2023). Концертна діяльність у фаховій підготовці здобувача вищої освіти на прикладі арт-проєкту НАШЕ РІДНЕ – УКРАЇНСЬКЕ: методика та практика. Fine Art and Culture Studies, (4), 106–112. https://doi.org/10.32782/facs-2023-4-14
Journal/Collection: Fine Art and Culture Studies
Issue: 4
Issue Date: 20-Nov-2023
Date of entry: 21-Nov-2023
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-0006-0647
https://orcid.org/0000-0002-2090-9946
https://orcid.org/0000-0001-7476-6840
DOI: https://doi.org/10.32782/facs-2023-4-14
UDC: 78:378.091.39(072)
Keywords: арт-проєкт
концерт
концертна діяльність
організація концерту
методика підготовки концерту
Page range: 106-112
Abstract: Мета статті продиктована характером проблеми збереження культурної спадщини України і полягає у виявленні і подоланні складнощів, що виникають у процесі підготовки, організації та проведення концерту української музики. Методологія. У дослідженні використано такі методи, як культурологічний, музикознавчий, теоретичний, історичний у поєднанні з практичною діяльністю музикантів міста Луцьк. Наукова новизна. Стаття має проблемний, узагальнюючий, оглядовий характер. Вперше під час боротьби з російською агресією було підготовлено, організовано, проведено та висвітлено у пресі благодійний Арт-проєкт на підтримку ЗСУ «Наше рідне – українське», організований членами Волинської обласної організації Національної всеукраїнської музичної спілки. Концерт відбувся в актовій залі Волинського національного університету імені Лесі Українки 24 березня 2023 року. Висновки. Українська культура виділяється на світовому рівні не лише завдяки війні, а через свою унікальну, потужну, багатогранну, живу та виразну природу. Вона вражає своєю внутрішньою силою та красою. Через культурні ініціативи, такі як виставки, фільми, фестивалі, презентації, дискусії, перформанси і театральні постановки, українські митці впроваджують наші культурні, ідеологічні та політичні наративи в європейському контексті і забезпечують постійний інтерес західного суспільства до конфлікту. Установи культури продовжують збирати фінансові ресурси для різних цілей, включаючи підтримку військових, гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок війни, реконструкцію шкіл і лікарень, а також забезпечення мистецької та культурної інфраструктури. Завдяки сфері культури ми розповідаємо всьому світові про події, що відбуваються, включаючи російські злочини та інші аспекти. Культура належить українському народу і відображає нашу ідентичність. Музичне мистецтво є невід’ємною частиною української культури загалом та відіграє важливу роль у боротьбі з російською агресією.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23110
References (Ukraine): 1. Як сфера культури підтримує Україну від початку війни. Lifestyle: веб-сайт. URL: https://life.nv.ua/ukr/amp/kulturniy-front-yak-sfera-kulturi-pidtrimuye-ukrajinu-pid-chas-viyni-50279187.html (Дата звернення 02.09.2023)
2. Огієнко І.І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. К. 1918. 273
3. Побережна Л.Л. Розвиток естетичної культури студентів музично-педагогічних факультетів засобами української музики: Автореф.дис....канд. пед. наук: 13.00.02. К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. 18 с.
4. Полубоярина І. І., Присталов І. К. Особливості організації концертно-просвітницької роботи студентів-музикантів. Innovative solutions in modern science No 1 (1), 2016. С. 1–10.
5. Силко Р.М. Розробка, організація та проведення художньо-мистецьких заходів: посібник. Чернігів: НУЧК. 2018. 62 с.
6. Юрій Юцевич. Музика: словник-довідник. Тернопіль, 2003. 404
7. Українська музична енциклопедія. У 2 т. Т. 2. [Е – К] / гол. редкол. Г. Скрипник. Київ : Видавництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, 2008. С. 535–537.
8. Дейнега О.В. Організація та проведення культурно-мистецьких масових заходів. Методичний посібник. Полтава. 2014. 42 с.
9. Щолокова О. П. Методика викладання світової художньої культури: підручник для студ. пед. ун-тів. Вид. 2-е. К. 2009. 288 с.
10. Шреєр-Ткаченко О. Історія української музики. К.: Муз.Україна, 1990. 147
References (International): 1. Yak sfera kultury pidtrymuie Ukrainu vid pochatku viiny (2022). [How the sphere of culture has supported Ukraine since the beginning of the war]. (n.d.). life.nv.ua Retrieved from: https://life.nv.ua/ukr/amp/kulturniy-front-yak-sfera-kulturi-pidtrimuye-ukrajinu-pid-chas-viyni-50279187.html [in Ukrainian]
2. Ohiienko I.I.(1918) Ukrainska kultura: Korotka istoriia kulturnoho zhyttia ukrainskoho narodu [Ukrainian culture: A brief history of the cultural life of the Ukrainian people]. K. 273. [in Ukrainian]
3. Poberezhna L.L. (2001) Rozvytok estetychnoi kultury studentiv muzychno-pedahohichnykh fakultetiv zasobamy ukrainskoi muzyky [Development of aesthetic culture of students of musical and pedagogical faculties by means of Ukrainian music] Extended abstract of candidate’s thesis. K.: NPU im. M.P.Drahomanova. [in Ukrainian]
4. Poluboiaryna I. I., Prystalov I. K. (2016).Osoblyvosti orhanizatsii kontsertno-prosvitnytskoi roboty studentiv-muzykantiv [Peculiarities of the organization of concert and educational work of student musicians] Innovative solutions in modern science 1. [in Ukrainian]
5. Sylko R.M. (2018) Rozrobka, orhanizatsiia ta provedennia khudozhno-mystetskykh zakhodiv [Development, organization and holding of artistic events] Chernihiv: NUChK. [in Ukrainian]
6. Yurii Yutsevych (2003). Muzyka: slovnyk-dovidnyk [Music: a reference dictionary]. Ternopil. [in Ukrainia]
7. H. Skrypnyk (2008). Ukrainska muzychna entsyklopediia [Ukrainian musical encyclopedia]. Kyiv : Vydavnytstvo Instytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii NAN Ukrainy. [in Ukrainian]
8. Deineha O.V. (2014) Orhanizatsiia ta provedennia kulturno-mystetskykh masovykh zakhodiv [Organization and holding of cultural and artistic events mass events]. Poltava [in Ukrainian]
9. Shcholokova O. P. (2009) Metodyka vykladannia svitovoi khudozhnoi kultury [Methods of teaching world artistic culture]. К. 288. [in Ukrainian]
10. Shreier-Tkachenko O. (1990). Istoriia ukrainskoi muzyky [History of Ukrainian music]. K.: Muz.Ukraina [in Ukrainian]
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FKiM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Концертна діяльність.pdf333,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.