Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22037
Title: Етюди, начерки, замальовки як продуктивні практичні методи навчання образотворчому мистецтву
Authors: Панфілова, Олександра Георгіївна
Прокопович, Тетяна Анатоліївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Панфілова О., Прокопович Т. Етюди, начерки, замальовки як продуктивні практичні методи навчання образотворчому мистецтву. Актуальнi питання гуманітарних наук . Вип. 59, том 3, 2023. С. 28-33. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/59-3-5
Journal/Collection: Актуальні питання гуманітарних наук
Issue: 59
Volume: 3
Issue Date: Mar-2023
Date of entry: 20-Mar-2023
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Country (code): UA
Place of the edition/event: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-5161-3363
https://orcid.org/0000-0001-9935-6645
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/59-3-5
UDC: 7.021.2
Keywords: етюд
начерк
пленер
замальовки
образотворче мистецтво
рисунок
живопис
Page range: 28-33
Abstract: У статті проаналізовано значення етюдів, начерків, замальовок під час формування художніх навичок у здо бувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей. Застосовано в дослідженні методи аналізу та синтезу, сис темного підходу, які допомогли здійснити узагальнення джерельної бази, проаналізувати суть визначеної про блеми, її теоретичний та практичний бік. Увага зосереджена на систематичності та послідовності навчання, виконанні зображень з натури, вагомій ролі пленерної практики. В процесі будь-якого навчання чимале значення має процес самовдосконалення, який для митця є одним з ключових. Розкрито специфіку виконання начерків, що є основою творчого та навчального малюнку. Проаналізовано принципи виконання роботи: від загального – до конкретного, від головного – до другорядного. Під час виконання етюдів, начерків, замальовок здобувачі вирішу ють поставлені педагогом завдання, навчаються вибору мотиву, грамотному компонуванні та послідовності, враховують особливості освоюваних матеріалів і додаткових технічних засобів, що застосовуються в образот ворчому мистецтві. Зосереджено увагу на використанні класичних і сучасних засобів виконання етюдів, начерків, замальовок. Зауважено, що при створенні цифрових ескізів, начерків та етюдів принципи класичного підходу є обов’язковим, так як в даному випадку також діють основні закони і принципи образотворчого мистецтва. Наукова новизна статті полягає у привертанні уваги до проблеми застосування продуктивних методів навчання образотворчій грамоті в умовах системи освіти. Актуальність проблеми полягає у дослідженні поєд нання класичного підходу та сучасних методів та матеріалів підчас створення начерків та замальовок з рисунку. Підсумовано, що творча особистість розвивається і підвищує свою майстерність шляхом систематичного виконання практичних вправ, вивчення теоретичних основ рисунку і живопису, що, в свою чергу є запорукою швидкого оволодіння образотворчими засобами, поглиблює практичні вміння та навички цілісного бачення нату ри й зображення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22037
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FKiM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
panfilova_prokopovych.pdf369,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.