Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/219
Title: Zmiana batymetrii jeziora Świtaź w latach 1929–2012
Other Titles: Зміна батиметрії озера Світязь в 1929–2012 роках
Bathymetry Change of Lake Svitiaz in 1929–2012
Authors: Choiński, А.
Ilyin, L.
Ptak, М.
Strzelczak, A.
Хоіньські, А.
Ільїн, Л.
Птак, М.
Стрельчак, А.
Choinski, А.
Ilyin, L
Ptak, М.
Strzelczak, A.
Bibliographic description (Ukraine): Хоіньські А. Zmiana batymetrii jeziora Świtaź w latach 1929–2012 = Зміна батиметрії озера Світязь в 1929–2012 роках / А. Хоіньські, Л. Ільїн, М. Птак, А. Стрельчак // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 55 - 59. - Бібліогр. : с. 59.
Issue Date: 2012
Date of entry: 9-Jan-2013
Publisher: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки
Keywords: batymetria
zasoby wodne
Świtaź
Szacki Park Narodowy
Ukraina
батиметрія
водні ресурси
Світязь
Шацький національний природний парк
Україна
bathymetr
water resources
Svitiaz
Shatsk national nature park
Ukraine
Abstract: W pracy przedstawiono zmianę batymetrii jeziora Świtaź, będącego jednym z największych na Ukrainie. Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych w lipcu 2012 roku wyznaczono aktualny plan batymetryczny tego akwenu. Uzyskane dzięki temu dane, odnoszące się do parametrów morfometrycznych przyrównano z informacjami z lat 20. XX wieku. Wynika z nich iż w okresie ponad 80 lat nastąpiło zmniejszenie powierzchni o 305,8 ha, objętości o 14558 tys. m3 oraz skrócenie linii brzegowej o 7300 m. Na podstawie rozkładu izobat, ustalono iż podatna na zanik jest wschodnia (płytsza część akwenu) gdzie nastąpiło znaczne wypłycenie misy jeziora. У роботі представлено зміни батиметрії озера Світязь, яке є одним із найбільших в Україні. На підставі польових досліджень, проведених у липні 2012 року, з’ясовано сучасні батиметричній план водойми. Отримані дані порівняли з результатами досліджень 20-х років ХХ ст. Вони засвідчують, що протягом понад 80 років виявлено зменшення площі на 305,8 га, об’єму – на 14 558 тис. м3 і довжини берегової лінії – на 7300 м. За результатами розподілу ізобат виявлено вразливість східних мілководних частин водойми, де постерігається значне обміління озера.
The article deals with bathymetry changes of lake Svitiaz, which is one of the largest lakes in Ukraine. On the basis of field studies done in June 2012, a current bathymetrical chart of the lake was made. The obtained data were compared with the results of the studies dating back to 1920-s. They testify that within the period of more than 80 years the area of the lake reduced by 305.8 ha, its volume decreased by 14558 000 m3, and the length of the shore line by 7300 m. According to the results of isobath distribution, vulnerability of the eastern shallow parts of the lake, where considerable shallowness is observed, was found out.
Description: Praca wykonana w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/219
Content type: Article
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2012, № 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Choinski.pdf662,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.