Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20916
Title: Аналіз змісту стройових вправ у програмах фізичної культури закладів загальної середньої освіти (1992–2021 рр.).
Authors: Ковальчук, Надія Миколаївна
Гнітецька, Тетяна Володимирівна
Санюк, Володимир Іванович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук Н. М., Гнітецька Т. В., Санюк В. І. Аналіз змісту стройових вправ у програмах фізичної культури закладів загально середньої освіти (1992–2021 рр.). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць/ за ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 3К (147) 22. С. 175-180.
Journal/Collection: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)
Issue: 3К (147)
Issue Date: 2022
Date of entry: 25-Oct-2022
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-7230-2521
https://orcid.org/0000-0003-2181-9552
https://orcid.org/0000-0003-2636-7305
UDC: 796.012.6:37.014.3(477)
Keywords: заклади загальної середньої освіти
Нова українська школа
програми з фізичної культури
стройові вправи
учні
Page range: 175-180
Abstract: На сьогодні актуальним залишається питання рухової активності сучасних учнів та пропозицій щодо її підвищення, що дасть змогу поліпшити фізичний стан юних громадян нашої країни. Велике значення має правильна організація різних форм занять фізичною культурою. Жоден з уроків фізичної культури не проводиться без використання засобів основної гімнастики, серед яких значну роль в організації навчального процесу відіграють стройові вправи. Проте вони займають неналежне місце у навчальних програмах закладів загальної середньої освіти. Мета дослідження полягає в аналізі змісту стройових вправ в окремих навчальних програмах із фізичної культури та доведенні доцільності повноцінного їх використання у фізичному вихованні учнів закладів загальної середньої освіти. Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури та відеоматеріалів, порівняльний аналіз шкільних програм із фізичного виховання, анкетування, бесіда. Результати дослідження: проаналізовано вміст стройових вправ в окремих навчальних програмах із фізичної культури за період 1993-2021 рр. Виявлено, що фактично всі стройові вправи учні вивчають у початкових класах. Лише програма з фізичної культури 1993 року передбачала достатню кількість стройових навичок, які сприяли чіткій організації не лише уроків фізичної культури, а й інших масових заходів. В інших програмах, які майже дублюють попередню, кількість стройових вправ зменшується. Особливо це помітно в програмі Нової української школи. Висновки. Отже, стає зрозумілим, що стройові вправи – не зайвий засіб фізичного виховання. За їх допомогою вирішується низка освітніх, оздоровчих на виховних завдань. У розглянутих навчальних програмах із фізичної культури у розділі стройових вправ допущено низку помилок як термінологічних, так і дидактичних. Вилучення значної кількості стройових вправ із програми Нової української школи не покращить навчальний процес із фізичної культури у закладах загальної середньої освіти. При затвердженні нових програм слід враховувати недоліки програм попередніх років та думку вчителів-практиків, які працюють з учнями різних вікових ланок.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20916
References (Ukraine): 1. Аналітичний огляд програм з фізичної культури. – URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=15720&chapter=1
2.Єрмолова В. М., Іванова Л. І., Деревянко В. В. Навчаємось граючись : метод. посіб. для вчителів фізичної культури загальноосвіт. закладів. Київ : Літера ЛТД, 2012. С. 141-205.
3. Ковальчук Н. М., Санюк В. І. Стройові вправи як засіб фізичного виховання : методичні рекомендації. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 68 с.
4. Ковальчук Н. Фігурне марширування – естетичний вид колективної рухової активності. Фізичне виховання в рідній школі. №2 (121). 2019. С.44-48.
5. Комплексні програми середньої загальноосвітньої школи. Фізична культура. 1–11класи. Київ : Освіта, 1993. 52с.
6. Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О. С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші). – URL: https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/fizychna-kul-tura/
7. Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. Фізкультурна освітня галузь (1-4 клас), під керівництвом О. Я. Савченко.– URL: https://mon.gov.ua › app › tipovaosvitnyaprograma +http://osvita.ua/school/program/program-1-4/60407/.
8. Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. Фізкультурна освітня галузь (1-4 клас), під керівництвом Р. Б. Шияна. – URL: https://mon.gov.ua › app › tipovaosvitnyaprograma http://osvita.ua/school/program/program-1-4/60408/
9. Носко М. О., Архипов О. А., Омельчук О. В. Систематизація загальнопатогенних та внутрішньошкільних факторів, що здійснюють несприятливий вплив на здоров’я учнів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. Вип. 3 К (131) 21. С. 297- 302.
10. Типові освітні програми для 1-2 класів НУШ https://mon.gov.ua/ storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf
11. Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–12 класи. Київ-Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 272 с.
12. Фізична культура в школі : метод. посібник / за заг. ред. С. М. Дятленка. Київ : Літера ЛТД, 2009. С. 51-65.
13. Фізична культура в школі : 10-11 класи : метод. посібник / За заг. ред. С. М. Дятленка. Київ : Літера ЛТД, 2010. С. 33-46.
References (International): 1. Analitychnyj oghljad proghram z fizychnoji kuljtury. – URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=15720&chapter=1
2. Jermolova V.M. Navchajemosj ghrajuchysj: metod. posib. dlja vchyteliv fizychnoji kuljtury zaghaljnoosvit. zakladiv / V. M. Jermolova, L.I. Ivanova, V. V. Derevjanko. – K: Litera LTD, 2012. – S. 141-205.
3. Kovaljchuk N. M. Strojovi vpravy jak zasib fizychnogho vykhovannja: metodychni rekomendaciji / N.M. Kovaljchuk, V.I. Sanjuk. – Lucjk: Vezha-Druk, 2016. – 68 s.
4. Kovaljchuk N. Fighurne marshyruvannja – estetychnyj vyd kolektyvnoji rukhovoji aktyvnosti / N. Kovaljchuk // Fizychne vykhovannja v ridnij shkoli, #2 (121), 2019. – S.44-48.
5. Kompleksni proghramy serednjoji zaghaljnoosvitnjoji shkoly. Fizychna kuljtura. 1–11klasy. – K.: Osvita, 1993. – 52s.
6. Modeljna navchaljna proghrama «Fizychna kuljtura. 5-6 klasy» dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity (avtory: Pedan O.S., Kolomojecj Gh. A. , Boljak A. A., Rebryna A. A., Derevjanko V. V., Stecenko V. Gh., Ostapenko O. I., Lakiza O. M., Kosyk V. M. ta inshi). – URL: https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/fizychna-kul-tura/
7. Nova ukrajinsjka shkola. Typova osvitnja proghrama dlja zakladivzaghaljnoji serednjoji osvity. Fizkuljturna osvitnja ghaluzj (1-4 klas), pid kerivnyctvom O.Ja. Savchenko.– URL: https://mon.gov.ua › app › tipovaosvitnyaprograma +http://osvita.ua/school/program/program-1-4/60407/.
8. Nova ukrajinsjka shkola. Typova osvitnja proghrama dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity. Fizkuljturna osvitnja ghaluzj (1-4 klas), pid kerivnyctvom R.B. Shyjana. – URL: https://mon.gov.ua › app › tipovaosvitnyaprograma http://osvita.ua/school/program/program-1-4/60408/
9. Nosko M. O. Systematyzacija zaghaljnopatoghennykh ta vnutrishnjoshkiljnykh faktoriv, shho zdijsnjujutj nespryjatlyvyj vplyv na zdorov'ja uchniv / M. O. Nosko, O. A. Arkhypov, O.V. Omeljchuk /8 Naukovyj chasopys Nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni M. P. Draghomanova. Serija # 15. Naukovo- pedaghoghichni problemy fizychnoji kuljtury (fizychna kuljtura i sport): zb. naukovykh pracj / Za red. O. V. Tymoshenka. – Kyjiv : Vydavnyctvo NPU imeni M.P. Draghomanova, 2021. – Vypusk 3 K (131) 21. – S. 297- 302.
10. Typovi osvitni proghramy dlja 1-2 klasiv NUSh https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf
11. Fizychna kuljtura. Proghrama dlja zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv. 5 –12 klasy. – Kyjiv- Irpinj: VTF «Perun», 2005. – 272 s.
12. Fizychna kuljtura v shkoli: metodychnyj posibnyk / za zaghaljnoju redakcijeju S. M. Djatlenka. –K. : Litera LTD, 2009. – S. 51-65.
13. Fizychna kuljtura v shkoli: 10-11 klasy metodychnyj posibnyk / za zaghaljnoju redakcijeju S. M. Djatlenka. – K. : Litera LTD, 2010. – S. 33-46.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
drahomanova2022.pdf672,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.