Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19523
Title: Загальні принципи функціонування технічних засобів обчислювальних систем: текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Архітектура обчислювальних систем”
Authors: Булатецький, Віталій Вікторович
Булатецька, Леся Віталіївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Загальні принципи функціонування технічних засобів обчислювальних систем : текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Архітектура обчислювальних систем” / Укладачі : В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька ; ВНУ імені Лесі Українки . Луцьк , 2021. 57 с.
Issue Date: 22-Apr-2021
Date of entry: 2-Jul-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 004.655
Keywords: системи числення
архітектура мікропроцесора
команди мікропроцесора
пам'ять
контролер переривань
операційні вузли
Abstract: Текст лекцій призначений для студентів напряму підготовки 122 Комп’ютерні науки, 014 Середня освіта (Інформатика) та є логічним допов-ненням до лекційного курсу нормативної навчальної дисципліни “Архітектура обчислювальних систем”. Призначений для оволодіння теоретичними та практичними навиками функціонування технічних засобів обчислювальних систем. Рекомендовано викладачам та студентам які викладають або вивчають архітектуру обчислювальних систем у вищих навчальних закладах.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19523
URL for reference material: http://mc-plc.ru/mps/vnutrennee-stroenie-mikroprocessora.htm
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364
References (Ukraine): Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. Москва : Вильямс, 2005. 1296 с.
Клакович Л. М., Левицька С. М., Костів О. В. Теорія алгоритмів: Навч. Посібник. – Львів: ЛНУ, 2008. – 140 с.
Глибовець М.М. Основи комп’ютерних алгоритмів. – К.: Вид. дім „КМ академія”, 2003. – 452 с.
Гилмор Ч. Введение в микропроцессорную технику. Пер. с англ. - М: Мир, 1984. - 334 с
Внутреннее строение микропроцессора (Лекция) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mc-plc.ru/mps/vnutrennee-stroenie-mikroprocessora.htm
Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів [Електрон-ний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, О. М. Собчук; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,67 Мбайт). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 150 с. // Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364
Блохнин С. М. Шина ISA персонального компьютера IBM PC/AT. – М. : ПК "Сплайн", 1992 – 76 с.
Лукач Ю. С., СибиряковА. Е. Архитектура ввода-вывода персональных ЭВМ IBM PC. – Свеpдловск : Инженеpно-техническое бюpо,1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/005/001/037.txt
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkhitektura_obchysl_s.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.