Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19425
Title: Особистісні чинники ефективної управлінської діяльності спортивного менеджера
Authors: Дутчак, Юрій
Томчишена, Наталія
Affiliation: Хмельницький національний університет
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Bibliographic description (Ukraine): Дутчак Ю., Томчишена Н. Особистісні чинники ефективної управлінської діяльності спортивного менеджера / Ю. Дутчак, Н. Томчишена // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : матеріали І Регіональної науково-практичної конференції молодих учених / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, каф. фіз. терапії та ерготерапії ; редкол.: О. Я. Андрійчук [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 10. – С. 54-58.
Conference/Event: Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології
Issue Date: 2020
Date of entry: 25-Apr-2021
Publisher: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: спортивний менеджер
управлінська діяльність
Page range: 54-58
Abstract: На основі проведеного огляду літературних джерел з’ясовано особливості управлінської діяльності спортивного менеджера. Відзначено, що сфера фізичної культури і спорту відноситься до сфери послуг з притаманними для неї ознаками. Виділені специфічні функції, які реалізує спортивний менеджер. Для ефективного управління організацією фізкультурно-спортивного спрямування спортивний менеджер повинен володіти комплексом особистісних якостей, які забезпечують готовність до управлінської діяльності та є професійно важливими. Готовність спортивного менеджера до управлінської діяльності характеризується, в основному, психологічною складовою, яка забезпечує якісне оволодіння професією у короткі терміни. Вказана складова структурно об’єднує професійну самосвідомість, мотиваційно-ціннісний та змістовно-процесуальний компоненти. Уміння управляти собою, економно використовувати час відзначено як основну складову професійно важливих якостей спортивного менеджера.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19425
References (Ukraine): 1. Бабенко О. А. Профессинально важные качества личности менеджера : учеб. пособие / О. А. Бабенко. – М. : Просвищение, 2003. – 124 с.
2. Дяченко М. И. Психология высшей школи : учеб. пособие / М. И. Дяченко. – Мн. : Тесей, 2003. – 352 с.
3. Зеер Э. Ф. Профориентология: Теория и практика : [учеб. пособие для высшей школы] / Э. Ф. Зеер. – М. : Академический Проект, 2008. – 189 с.
4. Карамушка Л. М. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій : монографія / Л. М. Карамушка. – Київ : ІНКОС, 2007. – 268 с.
5. Климова Г. Г. Аутсорсинг: технология управления ХХІ века : учеб. пособие / Г. Г. Климова. – Екатеринбург, 2006. – 48 с.
6. Маслов Е. В. Современный менеджмент : учебно-методические материалы / Е В. Маслов. – М. : Московская высшая школа социальных и экономических наук, 2009. – 60 с.
7. Переверзин И. И. Менеджмент спортивной организации : учеб. пособие / И. И. Переверзин. – М. : Физкультура и спорт, 2006. – 464 с.
8. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий : учеб. пособие для учеб. заведений профтехобразования / К. К. Платонов. – М. : Высш. шк., 1984. – 174 с.
9. Поваренков Ю. П. Психологические основы целостного подхода к процессу профессионализации личности. Психологические исследования проблемы формирования личности профессионала /Ю. П. Поваренков ; [ред. В.А. Бодрова]. – М. : Ин-т психологии АН СССР, 1991. – 320 с.
10. Психологические основы профессиональной деятельности : хрестоматия / [ред. В. А. Бодров]. – М. : Логос, 2007. – 572 с.
11. Томич М. Основы менеджмента в спорте / М. Томич. – М. : МАСФИ, 2005. – 352 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дутчак.pdf380,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.