Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12288
Title: До питання формування екологічної компетентності майбутнього вчителя
Other Titles: The question of formation of ecological competence of future teachers
Authors: Пріма, Раїса
Рославець, Руслана
Орлова, Світлана
Issue Date: 2017
Date of entry: 27-Apr-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: екологічна діяльність, екологічна компетентність, екологічна культура, екологічна освіта, екологічна свідомість, майбутній учитель
ecological activity, ecological competence, ecological culture, ecological education, environmental consciousness, future teacher
Series/Report no.: Інноваційні процеси в освіті;16
Abstract: У статті проаналізовано деякі аспекти проблеми формування екологічної компетентності майбутнього вчителя з позиції зміни його ролі й значення у подоланні екологічної кризи, підвищення міри відповідальності за результати екологічної освіти підростаючого покоління. Акцентується увага на необхідності дотримання змістовно-функційного, акмеологічного підходу до визначення сутності екологічної компетентності майбутнього педагога. Наголошується на важливому значенні для формування екологічної компетентності екоцентричної екологічної свідомості, що забезпечує розуміння особистістю суті екологічних проблем, їх природи і джерел розвитку, усвідомлення ролі й можливостей екологічної освіти у розв’язанні екологічних проблем; потреби особисто брати участь у природоохоронних заходах, моральної відповідальності у стосунках із природою; вмінні проводити просвітницьку роботу. Уточнено співвіднесеність понять «екологічна культура» та «екологічна компетентність».The article analyzes some aspects of forming of the ecological competence of the future teacher from the viewpoint of changing his role and importance in overcoming of ecological crisis, and increasing of the responsibility over the results of ecological education of the future generation. The attention is accented on the necessity of keeping semantic functional acmeologiocal approach to the definition of the essence of ecological competence of future teacher. It is stressed on a significance of the formation of the ecological competence, ecocentral environmental consciousness, which provides the understanding of the essence of ecological problem by the personality, its nature and sources of development, the perception of the role and possibilities of ecological education in solving ecological problems, the need to take part in nature protection activities, moral responsibility of the environmental protection; the ability to conduct enlightening work. The correlation of the concepts ‘ecological culture’ and ‘ecological competence’ are précised
Description: Пріма Р., Рославець Р., Орлова С. До питання формування екологічної компетентності майбутнього вчителя / Пріма Раїса, Рославець Руслана, Орлова Світлана // Педагогічний часопис Волині. - 2017. - №1(4). – С. 95-99.
Sponsorship: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12288
ISSN: 2415-8143
Content type: Article
Appears in Collections:Педагогічний часопис Волині, 2017, № 1(4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пріма, Рославець, Орлова.pdf380,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.