Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12089
Title: Методика формування ситуативного мислення в процесі підготовки юних спортсменів (на прикладі футболістів)
Other Titles: Methodology of Formation of Occasion-bound Thinking in the Process of Training of Young Athletes (on the Example of Football Players)
Authors: Мудрик, Жанна Станіславівна
Добринський, Володимир Семенович
Деделюк, Ніна Автономівна
Смолюк, Вадим Іванович
Mudryk, Zhanna
Dobrynskyi, Volodymyr
Dedliuk, Nina
Smoliuk, Vadym
Bibliographic description (Ukraine): Мудрик Ж. Методика формування ситуативного мислення в процесі підготовки юних спортсменів (на прикладі футболістів) / Жанна Мудрик, Володимир Добринський, Ніна Деделюк, Вадим Смолюк // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 23. – С. 138-144.
Issue Date: 2016
Date of entry: 21-Mar-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: методика
формування
ситуативне мислення
підготовка
юні спортсмени
футболісти
methods
formation
occasion-bound thinking
training
young athletes
football players
Abstract: У статті доведено доцільність застосування методики вдосконалення ситуативного мислення в юних футболістів 12–13 років. На прикладі тестів «Трійка» – для вивчення особливостей оперативного мислення юних футболістів 12–13 років та «Кубики Кооса» – що установлює рівень здатності реалізовувати конструктивні рішення, запропоновано використання методики формування ситуативного мислення під час підготовки юних спортсменів-футболістів у процесі виконання теоретичних тактичних завдань у тестах-моделях ігрових ситуацій, а також під час виявлення взаємозв’язку показників ефективності ігрової діяльності. Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що командні спортивні ігри, відрізняються тим, що основний обсяг навантаження має спеціалізований характер, а як пріоритетні засоби підготовки використовуються групові й командні вправи техніко-тактичного або ігрового характеру (Т. Т. Іманалієв), які припускають вибір оптимального рішення з декількох можливих варіантів. Отже, в ігровій діяльності перед футболістом постійно виникає проблема вибору найбільш правильної дії в будь-якій ігровій ситуації, що створилася. Отже, маємо підстави стверджувати, що формування ситуативного мислення юних футболістів полягає в здатності швидкого реагування й прийнятті найбільш конструктивних і результативних рішень, забезпеченні психологічної стійкості в умовах динамічної ігрової ситуації, тренувального та змагального процесу і є невід’ємною вагомою частиною цілісної підготовки. The article proves feasibility of application of methods of improving of situational thinking among young football players aged 12–13 years old. On the example of tests «Troika» – for studying peculiarities of operatory thought of young football players aged 12–13 years old, «Koos bricks» – for defining the level of ability to realize constructive solutions it was offered the use of methodology of formation of occasion-bound thinking while training young football players while solving theoretical tactical problems in tests-models of game situations, and while showing interconnection of indices of game activity effectiveness. The scientific literature analysis gives reason to believe that team sports are characterized by specialized nature of load. Group and team exercises of technical tactical or game nature are the priority training tools. In their turn, such instruments suggest the optimal solution choice from several possible options. Thus, the football player always has to choose the most correct action in any game situation during the game activity. We have reasons to believe that the formation of occasion-bound thinking of young football players means the ability to react quickly, make the most constructive and effective solutions, ensure psychological stability in dynamic game situation, training and competitive process. It is an important integral part of the training.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12089
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2016, № 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhanna Mudryk tab.1.pdfТаблиця 1157,83 kBAdobe PDFView/Open
Zhanna Mudryk, Volodymyr Dobrynskyi, Nina Dedliuk, Vadym Smoliuk.pdfОсновна стаття301,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.