Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11959
Title: Сучасні назви українських футбольних команд, мотивовані онімами
Other Titles: Modern names of Ukrainian football teams motivated by onyms
Authors: Процик, Ірина
Protsyk, Iryna
Bibliographic description (Ukraine): Процик І. Сучасні назви українських футбольних команд, мотивовані онімами / І. Процик // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − № 2 (6). – С. 144-157
Issue Date: 2016
Date of entry: 2-Mar-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: назва футбольної команди
онім
мотивованість
names of a football teams
onyms
motivations
Abstract: У статті описано назви українських професійних футбольних команд трьох ліг українського чемпіонату за останню чверть століття, які мотивовані онімною лексикою. Серед назв українських футбольних команд 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. переважають номінації, мотивовані різними власними назвами, які відображають асоціації з історичними, географічними та культурними реаліями України. Чимало клубів у назві використали топоніми – назви міст (СК Ми- колаїв, ФК Одеса, ПФК Олександрія, СК Херсон, ФК Вінниця, ФК Дніпро, ФК Львів, ФК Полтава, ФК Суми, ФК Харків, Рава-Руська) чи етнографічних регіонів (Буковина Чернівці, Волинь Луцьк, Галичина Дрогобич, Закарпаття Ужгород, Поділля Хмельницький, Покуття Коломия, Полісся Житомир, Таврія Сімферополь). Окрему групу номінацій охоплюють найменування, мотивовані гідронімами (Ворскла Полтава, Десна Чернігів, Дніпро Черкаси, Дністер Заліщики, Дністер Овідіополь, Іква Млинів, Інгулець Петрове, Рось Біла Церква, Сула Лубни)та омонімами (Гарай Жовква, Говерла Ужгород, Карпати Львів, Карпати Мукачеве, Лисоня Бережани, Чорногора Івано-Франківськ). У корпусі сучасних назв українських футбольних команд збереглася й частина номінацій совєтської епохи: здебільшого найменування, мотиваційною базою для яких були назви спортивних товариств (Авангард Жидачів, Гарт Бородянка, Динамо Київ, Динамо Луганськ, Динамо Слов’янськ, Локомотив Сміла, СКА Київ, Спартак Суми, Торпедо Запоріжжя, Торпедо Мелітополь). Найбільшою еклектичністю вирізняються складні назви футбольних команд, які в найменуванні зберегли давню номінацію та, керуючись комерційними чинниками, додали до неї назву спонсора (Ворскла-Нафтогаз Полтава, Зірка-Нібас Кіровоград, Зоря МАЛС Луганськ, Нафтовик-Укрнафта Охтирка, Оболонь-Бровар Київ, Темп-Адвіс Шепетівка, Трансімекс-Рось Біла Церква, ФК Скіфи-ЛАЗ Львів, Цементник- Хорда Миколаїв). Аналіз мотивованості назв українських футбольних команд на зламі ХХ – ХХІ ст. показав, що на вибір онімів мали вплив національні, посттоталітарні та комерційні чинники. In this article names of Ukrainian professional football teams of three leagues of Ukrainian Championship during the last quarter of the century motivated by onym vocabulary have been described. Among names of Ukrainian football teams in the 90-s of the ХХ th – beginning of the ХХІ th centuries the most numerous nominations were motivated by various onym vocabulary, which reflects associations with historic, geographic and cultural reality in Ukraine. A lot of clubs in their name used place names – names of cities (SK Mykolaiv, FK Odesa, PFK Oleksandriia, SK Kherson, FK Vinnytsia, FK Dnipro, FK Lviv, FK Poltava, FK Sumy, FK Kharkiv, Rava-Ruska) or ethnographicre gions (Bukovyna Chernivtsi, Volyn Lutsk, Halychyna Drohobych, Zakarpatia Uzhhorod, Podillia Khmelnytskyi, Pokuttia Kolomyia, Polissia Zhytomyr, Tavriia Simferopol). A separate groups of nominations of Ukrainian football clubs covers names motivated by hydronyms (Vorskla Poltava, Desna Chernihiv, Dnipro Cherkasy, Dnister Zalishchyky, Dnister Ovidiopol, Ikva Mlyniv, Inhulets Petrove, Ros Bila Tserkva, Sula Lubny) and oronyms (HarayZhovkva, Hoverla Uzhhorod, Karpaty Lviv, Karpaty Mukacheve, Lysonia Berezhany, Chornohora Ivano-Frankivsk). Among modern names of Ukrainian football teams there are still some nominations of soviet period. Mostly these are the names motivational basis for which were names of sports clubs (Avanhard Zhydachiv, Hart Borodianka, Dynamo Kyiv, Dynamo Luhansk, Dynamo Slovyansk, Lokomotyv Smila, SKA Kyiv, Spartak Sumy, Torpedo Zaporizhia, Torpedo Melitopol). But the most eclectic is misfo und in complex names of football teams, which in their names have saved the old nomination and, guided by commercial factors, added the name of the sponsor to them (Vorskla-Naftohaz Poltava, Zirka-Nibas Kirovohrad, Zoria-MALS Luhansk, Naftovyk-Ukrnafta Okhtyrka, Obolon-Brovar Kyiv, Temp-Advis Shepetivka, Transimeks-Ros Bila Tserkva, FK Skify-LAZ Lviv, Tsementnyk-Khorda Mykolaiv). Analysis of motivation of names of Ukrainian football teams at the turn of ХХ–ХХІ centuries has shown that choice of onyms was affected by national, post-totalitarian and commercials factors.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11959
Content type: Article
Appears in Collections:Типологія та функції мовних одиниць, 2016, № 2 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Процик.pdf300,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.