Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10583
Title: Вплив занять пауерліфтингом на психофізіологічні показники студентів з ураженнями опорно-рухового апарату
Other Titles: Influence of Powerlifting Practicing on Psychophysiological Indices of Students with Affections of Locomotor Apparatus
Authors: Жень Цян Сан
San Zhen Qiang
Bibliographic description (Ukraine): Жень Цян Сан Вплив занять пауерліфтингом на психофізіологічні показники студентів з ураженнями опорно-рухового апарату / Жень Цян Сан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 4 (32). - C. 82-86.
Issue Date: 2015
Date of entry: 18-Sep-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: заняття
захворювання
здоров’я
мета
мотивація
особистість
пауерліфтинг
психофізіологічний
стан
студенти
тестування
trainings
disease
health
aim
motivation
personality
powerlifting
psychophysiological
condition
students
testing
Abstract: Питання покращення стану здоров’я студентської молоді – одне з пріоритетних на сучасному етапі розвитку України. Одним з основних напрямів розв’язання цієї проблеми вважається розробка та впровадження спеціальних методик, заснованих на використанні фізичних вправ. Про це і йдеться в нашому дослідженні. Мета статті – вивчення психофізіологічних та інших характеристик студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату і їхніх однокурсників з аналогічним захворюванням, які не займаються фізичною культурою, для визначення впливу занять пауерліфтингом на їхній організм і розробки відповідної методики. Методи дослідження – теоретичний аналіз, синтез та узагальнення інформації, психологічна діагностика, математична статистика й педагогічний експеримент. В експерименті брали участь 39 студентів-чоловіків віком 18–22 роки із захворюваннями опорно-рухового апарату (21 із них мають стаж занять пауерліфтингом один рік, 18 – два та 29 – не займалися фізичною культурою). У статті за результатами експериментальних пошуків обґрунтовано можливість фізичної реабілітації студентів з ураженнями опорно-рухового апарату за допомогою спеціальних методик занять пауерліфтингом. Зокрема, доведено, що заняття пауерліфтингом чинять позитивний вплив на психофізіологічні характеристики студентів з ураженнями опорно-рухового апарату. The problem of improvement students’ health is one of the priorities at the modern stage of development of Ukraine. One of the priority directions of this problem solving is working out and imple­mentation of the special methods based on physical exercises. The article dedicated to solving of this very problem. The aim of the investigation is to study psychophysiological characteristics of students-power lifters with affections of locomotor apparatus and their group mates with the same affections who don’t practice physical culture, in order to define the degree of influence of powerlifting trainings on their organisms and development of the suitable methodology. Methods of the study: theoretical analysis, synthesis and generalization of information, psychological diagnostics, mathematical statistics and pedagogical experiment. The experiment involved 39 male students aged 18–22 with affections of locomotor apparatus (21 persons were practicing powerlifting for 1 year, 18 – for 2 years and 29 men did not practicing physical culture). In the article due to the results of scientific studies it is grounded the possibility of physical rehabilitation of students with affections of locomotor apparatus with the help of special methods of powerlifting practicing. Also it is proved that powerlifting trainings have positive influence on students with affections of locomotor apparatus.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10583
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 4 (32)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_21.pdf382,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.