Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7529
Title: Стан та напрями використання фізичної культури й спорту в боротьбі зі шкідливими звичками серед молоді
Other Titles: State and Vector of Usage of Physical Culture and Sport Instruggle Against Pernicious Habits Among Young People
Authors: Бакіко, Ігор
Bakiko, Ihor
Гребік, Олег
Grebyk, Oleh
Ковальчук, Володимир
Kovalchuk, Volodymyr
Касарда, Ольга
Bibliographic description (Ukraine): Бакіко І. Стан та напрями використання фізичної культури й спорту в боротьбі зі шкідливими звичками серед молоді / І. Бакіко, О. Гребік, В. Ковальчук, О. Касарда // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (29). − С. 27-31
Issue Date: 2015
Date of entry: 28-Jan-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Фізична Культура
physical culture
Спорт
Sport
шкідливі звички
pernicious habits
молодь
young people
позбавлення
deprivations
Abstract: У статті висвітлено стан та напрями використання фізичної культури й спорту серед молоді в боротьбі зі шкідливими звичками. При розгляді перспектив розвитку країни багато вчених, державних і громадських діячів проблему боротьби проти шкідливих звичок визначають як проблему державної безпеки, яка сьогодні актуальна. Потрібно використати всі можливості, у тому числі й потенціал фізичної культури та спорту (ФКіС). Завдання дослідження полягають у визначенні стану й напрямів застосування фізичної культури та спорту в боротьбі зі шкідливими звичками серед молоді. Організація дослідження полягала в проведенні анке­ту­вання серед педагогів загальноосвітніх шкіл Волинської області, керівників і тренерів дитячо-юнацьких спор­тивних шкіл та викладачів вищих навчальних закладів. Указується, що на сьогодні використання можли­востей фізичної культури й спорту для боротьби зі згубними пристрастями вкрай низьке. У результаті можна констатувати, що отримані в ході дослідження дані, поза сумнівом, прояснили уявлення про стан і напрями використання можливостей ФКіС для розв’язання важливого завдання – боротьби з негативними звичками серед молоді. In the article it was highlighted the state and vector of the using of physical culture and sport among young people in struggle against pernicious habits. Many scientists, state and public figures at the consideration of prospects of the country`s development investigate the problem of fight against pernicious habits determine as a problem of state security which is topical now. It is necessary to use all possibilities, including potential of physical culture and sports. Research tasks consist in the determination of the state and directions of the using of physical culture and sport in fight against pernicious habits among young people. Organization of the research consisted of realization of questionnaire among the teachers of secondary schools of Volyn region, leaders and trainers of child-youth sport schools and teachers of higher educational establishments. Today using of physical culture and sports possibilities for fight against pernicious habits is extremely low. As a result we may come to the conclusion that data that was received during the studies have shown condition and directions of usage of possibilities of physical culture and sports for solving of the important task — fight against pernicious habits among the youth.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7529
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 1 (29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_8_15.pdf299,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.