Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6707
Title: Ефективність урахування мануальної рухової асиметрії під час фізичної активності для забезпечення адаптації дівчаток до навчання в початковій школі
Other Titles: The Efficiency of Incorporation of Motor Asymmetry During Physical Activity to Ensure Adaptation Girls to Primary School
Authors: Галаманжук, Леся
Galamandju, Lesija
Issue Date: 2014
Date of entry: 4-Aug-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: дошкільники
рухова асиметрія
адаптація
навчальна діяльність
preschool
motor asymmetry
adaptation
learning activities
Abstract: Проведене дослідження зумовлено недостатністю інформації про ефективні підходи до використання в дошкільних навчальних закладах фізичної активності задля превенції наявної негативної тенденції, а саме неадекватної адаптації дітей до навчальної діяльності в перший рік перебування в школі. У зв’язку з цим визначали ефективність розробленої й реалізованої роком раніше програми фізичної активності в забезпеченні адекватної адаптації дівчаток до навчальної діяльності протягом першого року перебування в початковій школі. Це передбачало врахування особливостей, якими відзначаються досліджувані з різною спрямованістю рухової асиметрії. Використовуючи наявні методики, визначали таку спрямованість у 168 дівчаток шести років, які з початком констатувального експерименту розпочали навчання в школі, а також стан їх соціальної й психологічної адаптації до такої діяльності протягом навчального року. Установлено, що використання традиційних організації та змісту фізичної активності в останній рік навчання в дошкільному закладі не сприяє розв’язанню поставленого завдання: протягом першого року навчання в школі соціальна й психологічна адаптація дівчаток із різною спрямованістю рухової асиметрії суттєво погіршується, тобто є неадекватною. Використання експериментальної програми, навпаки, сприяє адекватній адаптації таких дітей до умов, якими відзначається перший рік навчання в школі, тобто забезпечує їм позитивний відставлений ефект у розв’язанні означеного завдання. The study is due to lack of information about effective approaches to use in preschool physical activity for the prevention of existing negative trends, such as inadequate adaptation of learning activities to girls in the first year of school. In this regard, determined the efficacy of sales a year earlier and physical activity programs to ensure adequate adaptation of girls in learning activities during first year of primary school. The program included the incorporation of features which are marked with different girls thrust motor asymmetry. Using existing methods such orientation was determined in 168 girls of 6 years, with the beginning of the ascertaining experiment started school, as well as their social status and psychological adjustment to such activities during the school year. Established that the use of traditional organization and content of physical activity in the past year learning in the preschool institution does not contribute to solving of this problem: the first year of schooling and social psychological adaptation girls with different focus motor asymmetry significantly worse, that is inadequate. Using the experimental program, on the contrary promotes adequate adaptation to the conditions of the girls, which marked the first year in school, that gives them a positive effect in solving dismissed his appointed task.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6707
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2014, № 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf174,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.