Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4572
Title: Сукцесійні процеси люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) в агроценозах Волинської височини
Other Titles: Successional Processes of Lumbricids (Oligochaeta, Lumbricidae) in Agrocenoses of Volyn Highland
Authors: Бусленко, Л. В.
Щепна, Л. В.
Buslenko, L. V.
Shchepna, L. V.
Bibliographic description (Ukraine): Бусленко Л. В. Сукцесійні процеси люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) в агроценозах Волинської височини / Л. В. Бусленко, Л. В. Щепна // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 248-251.
Issue Date: 2014
Date of entry: 24-Sep-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: дощові черви
люмбрициди
агроценози
сукцесія
нірникова морфо-екологічна група
earthworms
lumbricids
agrocenoses
succession
hole morpho-ecological group
Abstract: Чутливим індикатором змін ґрунтового покриву біогеоценозів Волинської височини під впливом антропогенних та різноманітних природних факторів є черви родини Lumbricidae. Їх різноманіття виступає критерієм стану ґрунтового середовища. У ґрунтах сільськогосподарських угідь переважають види Aporrectodeа caliginosa, A. rosea, A. trapezoidеs, які добре пристосовані до антропогенних порушень, низького вмісту органічної речовини, а також до відсутності підстилки. Зафіксовані зміни у видовому складі ґрунтових червів необроблюваних сільськогосподарських угідь свідчать про поступове формування в педоценозі комплексу люмбрицид суходільних лук. У досліджуваних пробах встановлено збільшення відносної чисельності Lumbricus terrestris, L. rubellus, які належать до угруповання первинних руйнівників рослинних решток. З припиненням дії антропогенних чинників на ранніх етапах сукцесій зареєстровано дев’ять видів люмбрицид. Видова структура ґрунтових червів на перелогах різного віку до їх заліснення залишається постійною. У біоценозах необроблюваних полів домінує нірникова морфо-екологічна група. Представники нірникової морфо-екологічної групи в ході еволюції сформували комплекс морфо-фізіологічних та екологічних адаптацій органів і систем, який захищає від варіювання едафічних факторів. Earthworms (Lumbricidae) are sensitive indicator of changes in soil biocenosis of Volyn Highland influenced by various natural and anthropogenic factors, and their diversity is the criterion of the soil environment. Species of Aporrectodeа caliginosa, A. rosea, A. trapezoidеs are dominat in agricultural soils adapted to antropogenic disturbance, low organic matter content, and a lack of surface litter. Observed changes in the earthworm species composition of uncultivated soil indicate the gradual formation of lumbricids complex of upland meadows. In the studied samples found an increase in the relative number of Lumbricus terrestris, L. rubellus, which belong to the group of primary destroyers of plant residues. With the cessation of anthropogenic factors in the early stages of succession 9 species of lumbricids were recorded. Еarthworm species structure in fallow land of all ages with their afforestation remains constant. In biocenoses of uncultivated fields dominate a hole morpho-ecological group. In the process of evolution the representatives of hole morpho-ecological group formed complex of morpho-physiological and ecological adaptations of systems which protecs edaphic factors against varying.
Description: Роботу виконано на кафедрі зоології СНУ ім. Лесі Українки
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4572
Content type: Article
Appears in Collections:Природа Західного Полісся та прилеглих територій, 2014, № 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
buslenko.pdf458,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.