Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3161
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKubińska, Z.-
dc.contributor.authorStachyra, A.-
dc.contributor.authorBergier, B.-
dc.contributor.authorКубіньська, З.-
dc.contributor.authorСтахира, А.-
dc.contributor.authorБергєр, Б.-
dc.date.accessioned2014-02-19T17:22:24Z-
dc.date.available2014-02-19T17:22:24Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationKubinska, Z. Marketing mix w dzialanosci gospodarstw agroturystycznych poludniowego Podlasia / Z. Kubinska, A. Stachyra, B. Bergier // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2011. – № 4(16). – S. 6-10. – Bibliografia: s. 10.uk_UK
dc.identifier.otherУДК 796.03-
dc.identifier.urihttp://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3161-
dc.description.abstractMarketing mix to jedna z dominujących idei współczesnego marketingu. Stanowi ona kombinację kilku narzędzi, którymi posługuje się firma aby osiągnąć pożądane cele na rynku docelowym. Cel: Głównym celem pracy jest identyfikacja i prezentacja narzędzi marketingowych, marketingu mix w działalności właścicieli gospodarstw agroturystycznych w powiecie bialskopodlaskim. W badaniach wzięło udział 14 gospodarstw agroturystycznych należących do Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem autorskiej ankiety na temat narzędzi marketingu mix w gospodarstwach agroturystycznych. Wyniki badań: Uzyskane wyniki ukazują najważniejsze wymagania klientów i mocne strony produktu agroturystycznego, oraz sposób doboru oferty. Prezentują sposoby kształtowania cen oferty, oraz sposoby informowania i niej klientów oraz rodzaje zachęt promocyjnych. Najważniejsze wymaganie klientów to czyste środowisko przyrodnicze, najmocniejsza strona oferty to piękna okolica, a w kształtowaniu oferty najważniejsze są sugestie klientów. Największe znaczenie w agroturystycznym marketingu mix ma element cenowy, a działania promocyjne skutecznie decydują o atrakcyjności oferty. Маркетинговий комплекс є однією з домінуючих ідей сучасного маркетингу. Він становить комбінацію кількох інструментів, які використовує фірма для досягнення своєї мети на цільовому ринку. Головною метою цієї роботи є виявлення та представлення маркетингових інструментів, маркетингового комплексу в дії власниками агротуристичних господарств у Бяло-Подляському повіті. У дослідженні взяло участь 14 агротуристичних господарств, що належать до Подляського агротуристичного товариства. У роботі використано методи діагностичного зондажу із застосуванням авторської анкети на тему інструментів маркетингового комплексу в агротуристичних господарствах. Отримані результати дослідження вказують на найголовніші вимоги клієнтів та сильні сторони агротуристичного продукту, а також на спосіб вибору пропозиції. Представлено способи ціноутворення пропо¬зиції, а також способи інформування клієнтів та типи рекламних стимулів. Найважливішою вимогою клієнтів є чисте природнє середовище, найсильнішою стороною пропозиції є гарна місцевість, а у формуванні пропозиції найважливішими є ідеї та поради клієнтів. Найбільше значення в агротуристиному маркетинговому комплексі має ціновий елемент, а рекламна діяльність свідчить про привабливість цієї пропозиції.uk_UK
dc.language.isopluk_UK
dc.publisherСхідноєвропейський національний університет ім. Лесі Українкиuk_UK
dc.subjectmarketing mixuk_UK
dc.subjectgospodarstwa agroturystyczneuk_UK
dc.subjectpołudniowe Podlasieuk_UK
dc.subjectмаркетингова комбінаціяuk_UK
dc.subjectагротуристичне господарствоuk_UK
dc.subjectпівденне Підліссяuk_UK
dc.titleMarketing mix w działalności gospodarstw agroturystycznych południowego Podlasiauk_UK
dc.title.alternativeМаркетинговий комплекс у діяльності агротуристичних господарств південного Підлісся.uk_UK
dc.typeArticleuk_UK
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2011, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anot2.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.