Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2855
Title: Оздоровча спрямованість засобів атлетичної гімнастики для юнаків старшого шкільного віку
Other Titles: The Recreational Orientation of Means of Athletic Gymnastics to the Category of the Pupils of Higher School Age
Authors: Ніколаєв, Сергій
Войтович, Василь
Nikolayev, Sergey
Voytovych, Vasiliy
Bibliographic description (Ukraine): Ніколаєв С., Войтович В. Оздоровча спрямованість засобів атлетичної гімнастики для юнаків старшого шкільного віку / С. Ніколаєв, В. Войтович // Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. - Луцьк, 2013. - Вип. 9. - С. 85-88. - Бібліогр.: 8 назв.
Issue Date: 2013
Date of entry: 30-Jan-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: учні старшого шкільного віку
фізична працездатність
засоби атлетичної гімнастики
оздоровча спрямованість
pupils of higher school age
physical efficiency
means of athletic gymnastics
recreational orientation
Abstract: Серед актуальних питань фізичного виховання школярів значне місце займає така специфічна проблема, яка пов’язана з оздоровчою дією засобів атлетичної гімнастики на організм юнаків. Завдання дослідження – оцінити рівень фізичної працездатності юнаків та виявити ефективність впливу засобів атлетичної гімнастики на фізичне оздоровлення молоді. Виявлено позитивний вплив регулярних занять атлетичною гімнастикою на розвиток фізичної працездатності, рівня тренованості й оздоровлення школярів. Вправи атлетичної гімнастики, навантаження, адекватні можливостям юнаків, сприятливо впливають на їхнє здоров’я, покращують дієздатність органів і систем молодого організму. Ураховуючи те, що юнацький вік є найбільш сприятливим для розвитку силових здібностей і морфо- функціональних показників, педагогічний вплив дає найбільший ефект, якщо їх цілеспрямовано застосовувати саме в цьому віці. Among the current issues of physical education of pupils the specific problem which is connected with healing effect of means of athletic gymnastics to the pupil’s organism is taken a considerable place. The problems of investigation – to evaluate the level of physical efficiency of lads and to detect the effectiveness of impact of means of athletic gymnastics to youth physical healing. The positive impact of regular lessons of athletic gymnastics is determined to the development of physical efficiency, fitness level and pupil’s healing. The exercises of athletic gymnastics, loading for lads’ opportunities kindly impact on their health, improve the organs capacity and systems of the young organism. Taking into the consideration that adolescence is the most favorable for developing power capacities and morphofunctional parameters pedagogical impact gives the greatest effect if to apply them purposefully at this age.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2855
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013, № 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf134,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.