Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2808
Title: Вплив гри на підвищення рухової активності дошкільників
Other Titles: Influence of a Game on Increasing of Motor Activity of Preschoolers
Authors: Вольчинський, Анатолій
Вольчинська, Надія
Смаль, Ярослав
Volchinskiy, Anatoliy
Volchinskaya, Nadezhda
Smal, Yaroslav
Bibliographic description (Ukraine): Вольчинський А. Вплив гри на підвищення рухової активності дошкільників / А. Вольчинський, Н. Вольчинська, Я. Смаль Василюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. № 1(21) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – C.144-148.
Issue Date: 2013
Date of entry: 27-Jan-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: рухливі ігри
дошкільники
фізичне виховання
фізичний розвиток
здоров’я
active games
preschoolers
physical education
physical development
health
Abstract: У дослідженні визначено провідну роль українських народних рухливих ігор у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку, розроблено класифікацію, науково обґрунтовано методику їх проведення та вплив на стан здоров’я, рухову підготовленість і фізичний розвиток дітей. Виявлено зміни, що відбуваються в процесі розвитку рухів дитини під впливом переважаючого застосування рухливих ігор, визначено роль і місце гри в процесі фізичного виховання дітей. Основний акцент дослідження полягає в тому, що формування основних рухів дітей старшого дошкільного віку може здійснюватися не лише за допомогою прямого навчання на заняттях, а й на прогулянках, під час ранкового прийому, та поза дошкільною установою. У процесі фізичного виховання старших дошкільників рухлива гра виступає не лише як засіб фізичного виховання, а і як метод розвитку основних рухів. Найбільш успішно в процесі опсередкованого навчання формуються такі природні рухи, як ходьба, біг, стрибки в довжину з місця, у результаті яких відбувається покращення показників рухової підготовленості. У грі є всі необхідні умови для виявлення життєвої позиції дитини. In the research we have defined the main role in Ukrainian folk active games in the system of physical education of preschoolers, developed a classification, it was scientifically based the methodology of conducting and their influence on health condition, motor preparation and physical development of children. We have found out changes that are happening in the process of development of child’s moves under the influence of implementation of active games, and we have also defined their role and place in the process of physical education. The main emphasis is made on the fact that formation of main moves among children of senior preschool age can be performed not only by the way of direct studying at the lessons, but also during walks. In the process of physical education of senior preschoolers active games is not only means of physical education, but also a method of development of main moves. The most successful in the process of education form natural moves as walk, run, long standing jumping, as a result indeces of motor preparation are improving. Game has all necessary conditions for defining of life attitude of a child.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2808
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2013, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volchyns.pdf218,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.