Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2592
Title: Використання різних підходів до обґрунтування здоров’язберігальних технологій навчання студентів
Other Titles: Using of Different Approaches Towards Grounding the Health-saving Technologies of Students Studying
Authors: Кубович, O.
Поташнюк, P.
Сотник, Ж.
Ілик, Л.
Kubovich, O.
Potashniuk, R.
Sotnik, Z.
Ilyk, L.
Bibliographic description (Ukraine): Кубович О. Використання різних підходів до обґрунтування здоров’язберігальних технологій навчання студентів / О. Кубович, Р. Поташнюк, Ж. Сотник, Л. Ілик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - № 1(17). – C. 34–40.
Issue Date: 2012
Date of entry: 16-Dec-2013
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: здоров’я
фізичний розвиток
умови життєдіяльності
соматичне здоров’я
школярі
фахівець здоров’я людини
оздоровча робота
health
physical development
somatic health
specialist in human health
conditions of pupils vital functions
specialist in human health
health-improving working
Abstract: Дослідження фізичного розвитку, стану фізичного здоровʼя, тривалості режиму праці й відпочинку школярів автори розглядають як один із важливих підходів до обґрунтування та реалізації здоров’язберігальних технологій навчання студентів. У процесі наукової роботи, при виконанні кваліфікаційних робіт, самостійної роботи й під час проходження практики в школі студенти використовують теоретичні знання та практичні вміння діагностики фізичного здоров’я, а в процесі аналізу отриманих результатів переконуються в необхідності проведення оздоровчої роботи. Це спонукає їх до вивчення здоров’язберігальних технологій навчання, які будуть сприяти покращенню показників здоров’я. Автори подають результати вивчення фізичного розвитку, функціонального стану, серцевосудинної й дихальної систем, рівня соматичного (фізичного) здоров’я 26 учнів 4-го класу (10-річного віку). На основі використання комплексу антропометричних, фізіометричних досліджень, хронометражу діяльності учнів, педагогічних, статистичних методик автори роблять висновок про те, що 30,7 % школярів мають рівень фізичного розвитку нижчий від середнього й низький, у 36,6 % учнів визначається дисгармонійний розвиток. У структурі захворювання 75 % займають захворювання ендокринної системи (зоб). 53,8 % обстежених учнів за рівнем соматичного здоров’я належать до низького й нижчого за середній рівнів, вони потрубують проведення оздоровчої роботи. Research of physical development, state of physical health, duration of work and rest regime of pupils at school is considered to one of the most important approaches towards grounding and realization of health-saving technologies of students studying according to the authors of the article. In the process of studying, while doing qualificational works, independent work and while passing practice at schools students are using theoretical knowledge and practical skills of physical health diagnosing, and during the process of analysis of the obtained results they receive evidence that conducting of health-improving work is needed. This stimulates them to studying of health-saving technologies that will assist in improving of health results. The authors give the results of research of physical development, functional condition, cardiovascular and respiratory systems, level somatic (physical) health 26 pupils of the 4th form (10-years old). On the basis of usage of a complex of anthropometric data, physiometric reaseach, timing of pupils activities, pedagogic and statistic methods the authors come to a conclusion that 30,7 % of pupils have level of physical development that is lower than average and low, 36,6 % of pupils are characterized as having disharmonic development. In the structure of sickness rate 75 % have the illnesses of endocrine system (goitre), 53,8 % of pupils according to the level of somatic health are having level that is low or lower than average, they need conducting health-improving work.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2592
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anot7.pdf313,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.