Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24081
Title: Вплив осушувальної меліорації на басейн р. Прип'ять
Authors: Полянський, Сергій Володимирович
Повзун, Андрій Володимирович
Ковтунович, Віолета Ігорівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки,здобувач освіти другого магістерського рівня кафедри фізичної географії, група Гідр-54М
Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобувачка освіти першого бакалаврського групи Гідр-42 географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Полянський С.В., Повзун А. В.,Ковтунович В. І. Вплив осушувальної меліорації на басейн р. Прип'ять. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матер.VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 12–14 квітня 2024 р.) / за ред. Ю. М. Барського, В. Й.Лажніка. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2024. С.70-72.
Conference/Event: Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів
Issue Date: 14-Apr-2024
Date of entry: 16-Apr-2024
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 631.6 (282.247.322)
Keywords: річка
осушувальна меліорація
басейн річки
річка Прип"ять
осушувальна система
ґрунтовий покрив
Page range: 70-72
Abstract: Аналіз й узагальнення багаторічних спостережень дали змогу визначити фонові та критичні показники стану природного середовища як точку для відліку можливих змін на майбутнє щодо будівництва осушувальних меліоративних систем. Отже, актуальною потребою є детальне вивчення меліоративних систем водоприймачем яких є річка Прип’ять із метою збереження ґрунтового покриву, раціонального використання та виявлення впливу на довкілля. Вплив меліоративних об'єктів залежить від структурних особливостей екосистеми. В результаті взаємодії меліоративних об'єктів й екосистем відбувається їхня перебудова в геоструктурному та функціональному відношеннях. Зростає продуктивність ґрунтів, на цих осушувальних системах знижуються рівні ґрунтових вод, поліпшуються умови господарювання людини, змінюються умови розвитку природних біоценозів. Проблеми екологічного характеру виникають у зв'язку з припиненням використання осушених земель, порушенням експлуатаційних норм, що призводить до заростання та замулення водоприймачів, несвоєчасного відводу дренажного та поверхневого стоку з осушених земель. Рівень антропогенного навантаження на природні екосистеми, складність й унікальність природних умов Прип'яті зумовлюють необхідність контролю за екологічним станом басейну й осушувальних систем, які там розміщені
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24081
References (Ukraine): 1. Колошко Л. К., Зузук Ф. В., Полянський С. В. Комплексна характеристика Копаївської осушувальної системи. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. Луцьк : Ред.-вид. відд. «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2007. № 4. С. 96–104.
2. Полянський С. В. Агроекологічний стан ґрунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип’ять. Наук. запис. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль : СМП «Таір», 2015. № 1. Вип. 36. С. 192–200.
3. Полянський С. В., Полянська Т. О., Снитюк Д. О. Заходи покращення екологічного стану водних об’єктів НПП «Припять-Стохід». Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12–13 грудня 2019 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 380–383.
4. Полянський С. В. Конструктивно-географічний аналіз та оцінка стану меліорованих агроландшафтів Волинської області : дис. канд. геогр. наук : 11.00.11. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2013. 240 с.
5. Fesyuk V, O., Moroz I. A., Chyzhevska L. T., Karpiuk Z. K., Polianskyi S. V. Burned peatlands with in the Volyn region: state, dynamics, threats, ways of further use. Journ. Geol. Geograph. Geoecology. 2020. 29 (3). Р. 483–494. DOI: 10.15421/112043
6. Fesyuk V. O., Moroz I. A., Kirchuk R. V., Polianskyi S. V., Fedoniuk M. A. Soil degradation in Volyn region: current state, dynamics, ways of reduction. Journ. Geol. Geograph. Geoecology. 2021. 30 (2). Р. 239–249. DOI: 10.15421/112121
7. Фесюк В. О., Полянський С. В. Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія «Географія». 2009. Вип. 19. С. 49–53.
8. Фесюк В. О., Полянський С. В. Екологічний стан осушувальних систем долини р. Прип'ять. Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія : наук. зб. К., 2010. Т. 2. С. 199–209.
9. Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Качаровський Р. Є. Вплив реакції грунтового розчину на екологічну стійкість природних систем Волинської області. Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 70-річчю від дня нар. проф. Петліна В. М., с. Світязь, 1–3 жовтн. 2021 р. / за заг. ред. В. О. Фесюка. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки. 2021. С. 109–113.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osush_melior.pdf720,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.