Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23414
Title: Геолого-геоморфологічні умови формування, кадастр та перспективи заповідання водних джерел Волинської області
Authors: Міщенко, Олена Віталіївна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Bibliographic description (Ukraine): Міщенко О., Карпюк З. Геолого-геоморфологічні умови формування, кадастр та перспективи заповідання водних джерел Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль, 2023. № 2 (55). С. 26-35. DOI : https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.3
Journal/Collection: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія.
Issue: 2 (55)
Issue Date: 20-Nov-2023
Date of entry: 18-Dec-2023
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.3
UDC: 556:502-751(477.82)
Keywords: водне джерело
природно-заповідний фонд
Волинська область
water spring
Page range: 26-35
Abstract: Проведено аналіз наукових та нормативно-правових аспектів тлумачення поняття «водне джерело». Визначено фізико-географічні особливості формування та просторове розташування водних джерел Волинської області. Проаналізовано особливості їх розміщення в структурі природно-заповідного фонду області та обґрунтовано перспективи заповідання.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23414
References (Ukraine): Вовк О. П. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням геологічного середовища. В. О. Фесюк (ред.), Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області. Київ: ТОВ Підприємство «Віеней». 2016. С. 74-87.
Водний кодекс України. Відомості Верховної Ради. 1995. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95- %D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 26.07.2023 р.)
Водний кодекс республики Казахстан. 2003. Режим доступу: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1042116&doc_id2=1042116#pos=5;-80&pos2=491;-110 (дата звернення 26.07.2023 р.)
Dingwall P., Weighell T., Badman T. Geological World Heritage: A global framework, A Contribution to the Global Theme Study of World Heritage Natural Sites, IUCN, 2005. p. 51.
European Commission. Water Framework Directive 2000/60/EC. Environment, Directive. 2000. [online]. An official website of the European Union. Retrieved from: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html (accessed on 22 July 2023).
Jokiel P., Michalczyk Z. Studies on the Use and Protection of Springs in Poland. In M. Zeleňáková et al., (Eds.), Management of Water Resources in Poland. Springer Water. Springer, Cham. 2021. P. 113-139 https://doi.org/10.1007/978-3-030-61965-7_7
Закон України «Про природно-заповідний фонд України». Відомості. Верховної Ради. 1992. № 34.
Zakon o vodach. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky. Retrieved from: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001- 254#cast1 (in Czech Republic)
Зузук Ф. В., Колошко Л. К, Карпюк З. К. Осушені землі Волинської області та їх охорона. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки. 2012. 294 с.
International Union for Conservation of Nature (IUCN). Retrieved from: https://www.iucn.org/ (accessed on 22 July 2023).
Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ», 2018. 136 с.
Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : Терен, 2021. 212 с.
Карпюк З. К., Шевчук О., Ярмолюк Д. Охорона водних екосистем у гідрологічних заказниках і пам’ятках природи природно-заповідного фонду Волинської області. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín «Věda a perspektivy» je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR. Praha. 2022. № 5 (12). S. 144–161. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(12)
Кравчинський Р. Л., Хільчевський В. К., Корчемлюк М. В., Стефурак О. М. Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку / За редакцією В. К. Хільчевського. Івано-Франківськ: Фоліант. 2019. 124 с.
Маринич О. М., Пархоменко Г. О., Петренко О. М., Шищенко П. Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України. Український географічний журнал. 2003. 1. 16‒21.
Міщенко О. В. Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту. Вісник Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2018. Вип. 3 (72). Київ : ВПЦ «Київський університет». С. 88‒ 93. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.15
Міщенко О. В., Фенко В. О. Водні джерела Волинської області: класифікація та просторове розташування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2021. Вип. 3 (80). Київ: ВПЦ «Київський університет». С. 36‒40.
Mishchenko O. Theoretical foundations of the study of sacral-recreational potential. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2023. 32 (2), 342-351. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112331.
Міщенко О. В. Обґрунтування заходів раціонального використання та охорони сакральних джерел. Географічний часопис Волинського національного університету iменi Лесi Українки. 2023. № 2. С. 14‒21 https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2023.2.02
Prawo wodne. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 2017. Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf (accessed on 22 July 2023)
Природа Волинської області / за ред. К. І. Геренчука. Львів : ВО «Вища школа» ЛДУ імені І. Франка, 1975. 147 с.
Прісне джерело пророка Іллі та апостола Іоанна Хрестителя: Цілющі джерела України. Режим доступу http://astarosta.narod.ru/index/0-73 (дата звернення 26.07.2023 р.)
Sada D. W., Pohlmann K. F. Spring Inventory and Monitoring Protocols, paper presented at Spring-fed Wetlands. Important Scientific and Cultural Resources of the Intermountain Region, May 7–9, 2002, Las Vegas: Nev., DHS Publication.
Springer A. E., Stevens L. E. Spheres of discharge of springs. Hydrogeology Journal. 2009. 11, P. 83–93.
Тарасюк Н., Ганущак М. Режим атмосферного зволоження ґрунтів Волині в умовах сучасного клімату. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Вип. 51. С. 322−330.
Хільчевський В. К., Ромась М. І. Джерело водне. Енциклопедія сучасної України. 2007. Т. 7. Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=23979 (дата звернення 26.07.2023 р.)
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
293032-Текст статті-676635-1-10-20231213.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.