Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23350
Title: Анатомія опорно-рухового апарату
Authors: Пикалюк, Василь Степанович
Лавринюк, Володимир Євгенович
Шевчук, Тетяна Яківна
Апончук, Людмила Степанівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри анатомії людини медичного факультету, доктор медичних наук, професор
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії медичного факультету, кандидат медичних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент наук, професор
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри анатомії людини, кандидат біологічних наук
Bibliographic description (Ukraine): Пикалюк В. С, Лавринюк В. Є., Шевчук Т. Я., Апончук Л. С. Анатомія опорно-рухового апарату : навчальний посібник для студентів ЗВО III–IV рівнів акредитації за спеціальністю “Медицина”. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 300 с.
Issue Date: 29-Aug-2023
Date of entry: 5-Dec-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Вежа-Друк
UDC: 611.7(075.8)
Keywords: опорно-руховий апарат
анатомія людини
остеологія
краніологія
артросиндесмологія
міологія
Number of pages: 300
Abstract: Навчальний посібник містить методичні матеріали по системній анатомії робочих систем людського організму (опорно-руховому апарату): остеології, краніоло-гії, артросиндесмології і міології. Наведено нові матеріали у розділі «Вступ в анатомію», значно розширені розділи по остеології та краніології. У розділах «Артросинде-смологія» та «Міологія» представлена характеристика основних анатомо–топографічних утворень та їх вмісту. Вони доповнені практичними рекомендаціями до препарування, класифікаціями, описами топографій фасцій і клітинних просторів, а дані про кровопостачання та іннервацію будуть корисні не лише під час підготовки до іспиту, а й під час вивчення травматології та ортопедії на 4–5 курсах. Навчальний посібник корисно здобувачам освіти медичних факультетів ЗВО для організації позааудиторної роботи під час підготовки до чергової теми і самостійної роботи на практичних заняттях, а також може бути використано викладачами-анатомами у їх педагогічній діяльності.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23350
References (Ukraine): 1. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший / Під ред. проф. В.Г. Ковешнікова. Львів: вид-во «Магнолія», 2021. 328 с.
2. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р Сапін, Я. І. Федонюк. Вінниця : Нова книга, 2019. 368 с.
3. Анатомія людини з клінічним аспектом / Я.І. Федонюк, В.Г. Ковешніков, В.С. Пикалюк та ін. Тернопіль: Богдан, 2009. 920 с.
4. Гринчук В.О., Велемець В.Х., Шварц Л.О., Шевчук Т.Я., Поручинський А.І. Вступ до анатомії людини: Навч. посібник. Луцьк: Надстир’я, 2002. 100 с.
5. Англо-український ілюстрований медичний словник Дорланда. У 2-х томах. Львів: Наутілус, 2002.
6. Гринчук В.О., Велемець В.Х., Пикалюк В.С., Шварц Л.О., Шевчук Т.Я., Поручинський А.І. Опорно-руховий апарат людини: Навч. посібник. Луцьк: Надстир’я, 2003. 360 с.
7. Кравчук С.Ю. Анатомія людини. Навчальний посібник. В 2 т. Чернівці: Поділля, 1998. Т.1. 296 с.
8. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник.К.: Либідь, 2001.384 с.
9. Міжнародна анатомічна номенклатура. / За ред. І. І. Бобрика, В. Г. Ковешнікова. До.: Здоров'я, 2001. - 328с.
10. Мицкан Б., Федонюк Я., Попель С., Федонюк Л., Довгань О., Борковський В. Функціональна анатомія : підручник для студ.вищ.навч.закл. Навч.книга-Богдан, 2008. 365 с.
11. Коцан І.Я., Гринчук В.О., Велемець В.Х., Шварц Л.О., Пикалюк В.С., Шевчук Т.Я. Анатомія людини: підручник для студ.вищ.навч.закл.Луцьк:ВНУ імені Лесі Українки., 2010, 902с.
12. Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Під ред. проф. Ю.Б. Чайковського. Львів: Наутілус, 2004. 592 с.
13. Опорно-руховий апарат: навчальний посібник / В.Г. Ковешніков, В.З. Сікора, В.С. Пикалюк та ін.; за заг. ред. проф. В.З. Сікори. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 154 с.
14. Пикалюк В. С., Лавринюк В. Є., Шевчук Т. Я., Апончук Л.С. Анатомія опорно-рухового апарату: Навчальний посібник. Луцьк, 2023. 298 с.
15. Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / За ред. І.І. Бобрика. К.: Вища шк., 2000. 399 с.
16. Human Anatomy. In three volumes edited by V. H. Koveshnikov. Lviv: Magnolia 2006, 2021.Vol. 1. 372 p.
17. Sobotta. Атлас анатомії людини. У 2-х томах. Том 2 / за ред. P. Путца, Р. Пабста. Київ: «Український медичний вісник», 2009. 398 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anat_ora.pdf10,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.