Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23193
Title: Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки з методикою навчання та тренування бакалаврів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт»
Authors: Індика, Світлана Ярославівна
Мудрик, Жанна Станіславівна
Радченко, Олександр Вікторович
Бичук, Ігор Олександрович
Іваніцький, Роман Богданович
Томащук, Олена Григорівна
Ващук, Людмила Миколаївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Індика С., Мудрик Ж., Радченко О., Бичук І., Іваніцький Р., Томащук О., Ващук Л. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки з методикою навчання та тренування бакалаврів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт». Луцьк, 2023. 74 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 27-Nov-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: державний екзамен
бакалавр
фізична культура і спорт
програмний матеріал
Abstract: Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги здобувачам освіти спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» у підготовці до складання комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки з методикою навчання та тренування, який проводиться з метою перевірки якості загально професійної та спеціальної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти.
Content: Пояснювальна записка 7
Програмовий матеріал 9
Програмні вимоги атестаційного екзамену 11
Охарактеризувати засоби спортивної підготовки спортсменів 11
Дати характеристику методам, спрямованим на засвоєння спортивної техніки 11
Охарактеризувати методи, спрямовані на розвиток рухових якостей 12
Дати характеристику ігровому та змагальному методам спортивного тренування 12
Проаналізувати спортивну техніку і технічну підготовленість спортсменів 13
Дати характеристику спортивній тактиці 14
Дати характеристику фізичній підготовці та фізичній підготовленості спортсменів 15
Охарактеризувати структуру тренувального заняття 15
Охарактеризувати різні типи тренувальних занять 16
Охарактеризувати типи і побудову мікроциклів 17
Дати характеристику різним типам і побудові мезоциклів 18
Описати тренувальний процес в підготовчому періоді річного макроциклу 19
Дати характеристику підготовці спортсменів у змагальному періоді річного макроциклу 20
Охарактеризувати тренування на етапі безпосередньої передзмагальної підготовки (ЕБПП) 21
Охарактеризувати тренувальний процес в перехідному періоді річного макроциклу 21
Дати характеристику педагогічним та психологічним засобам відновлення працездатності спортсменів 22
Дати характеристику медико-біологічним засобам відновлення працездатності спортсменів 23
Охарактеризувати заборонені стимулюючі речовини та їх дію на організм спортсмена 24
Дати характеристику способам проведення змагань 25
Охарактеризувати Положення про змагання 26
Розкрити методику розвитку сили як рухової якості 27
Розкрити методику розвитку швидкості як рухової якості 28
Розкрити методику розвитку витривалості як рухової якості 29
Розкрити методику розвитку спритності та гнучкості як рухової якості 30
Розкрити методику розвитку гнучкості як рухової якості 31
Охарактеризувати особливості сучасного олімпійського руху 32
Висвітлити діяльність Міжнародного олімпійського комітету (МОК) (Штаб-квартира МОК. Цілі і завдання МОК. Членство і комплектування Міжнародного олімпійського комітету) 32
Органи МОК: Сесія, Виконавський комітет (Виконком) і Президент 33
Дати характеристику Олімпійській хартії – як основному правовому документу олімпійського спорту 34
Охарактеризувати позашкільні форми фізичного виховання 35
Розкрити завдання і методику фізичного виховання дітей переддошкільного та дошкільного віку 36
Розкрити основи фізичного виховання студентів закладів вищої та професійно-технічної освіти 37
Розкрити основи фізичного виховання дорослого населення. Поняття про кондиційні тренування 38
Охарактеризувати систему фізичної підготовки у збройних силах України 39
Вкажіть правові та організаційні засади адміністрування у сфері фізичного виховання і спорту 40
Розкрийте систему діяльності спортивних шкіл в Україні 41
Розкрийте механізм менеджменту у фізичній культурі і спорті 42
Охарактеризуйте планування як одну з основних функцій менеджменту 43
Дайте характеристику контролю та обліку у підготовці спортсменів 44
Визначте основи маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг 45
Дати характеристику головній меті, основним завданням туризму 46
Дати характеристику туристичному маршруту і підготовці маршрутної документації 47
Охарактеризувати форми організації та основні завдання масових туристичних заходів (МТЗ) 48
Дати характеристику спортивному туризму 49
Охарактеризуйте структуру й зміст загальної фітнес-програми аеробної спрямованості 49
Дайтt характеристику заняттям зі степ-аеробіки 50
Охарактеризувати методи розучування комбінацій зі степ-аеробіки 50
Охарактеризувати побудову занять із функціонального фітнесу 51
Охарактеризуйте типи та зміст вправ зі стретчингу 52
Розкрийте особливості проведення індивідуальних і групових занять з фітнесу 53
Описати методику навчання техніки бігу на короткі дистанції 53
Описати методику бігу на середні та довгі дистанції 54
Описати методику навчання техніці стрибка способом «переступання» 54
Опишіть методику навчання техніці стрибка у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» 55
Розкрити методику та послідовність навчання техніки метання малого м’яча та гранати з розбігу 55
Охарактеризувати методику навчання техніки прийому та передачі м'яча знизу двома руками у волейболі 56
Охарактеризуйвати методику навчання техніки передачі м'яча зверху двома руками у волейболі 56
Охарактеризувати методику навчання техніки нападаючого удару у волейболі 57
Охарактеризувати методику навчання техніки подачі у волейболі 58
Охарактеризуйте методику навчання блокуванню у волейболі 58
Охарактеризувати види тактики гри у нападу у футболі 59
Описати види змагань у футболі 60
Дати характеристику тактики гри футбол 61
Охарактеризуйте тактику гри у захисті у баскетболі 61
Охарактеризуйте особистий захист або захист «один на один» у баскетболі 62
Характеристика нападу швидким проривом у баскетболі 62
Характеристика нападу проти зонного захисту у баскетболі 63
Охарактеризувати методику навчання техніки кидка зігнутою рукою зверху з опорного положення в гандболі 63
Охарактеризувати методику навчання техніки кидка однією рукою зверху в стрибку у гандболі 64
Охарактеризувати методику навчання техніки кидка у падінні у гандболі 65
Дати характеристику опорним стрибкам на прикладі стрибка зігнувши ноги через козла в ширину 65
Дати характеристику акробатичним вправам в гімнастиці 66
Дати характеристику вправам на перекладині в гімнастиці 66
Охарактеризувати методика розвитку рухових якостей у гімнастиці методом колового тренування 67
Критерії оцінювання атестаційного екзамену 69
Рекомендована література 70
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23193
References (Ukraine): 1.1. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
1.2. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
1.3. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» № 3808-XII від 24.12.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12.
1.4. Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року (схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1320-р) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1320-2015-%D1%80.
1.5. Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF.
1.6. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров'я нації» (затверджено Указом Президента України від 1 вересня 1998 року № 963/98) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963%D0%B0/98/page3
1.7. Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (Наказ Міністерства Молоді і спорту України № 4665 від 15.12.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17/page4.
1.8. Стратегія розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1089) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text
2.1. Ахметов Р. Ф., Максименко Г. М., Кутек Т. Б. Легка атлетика: Підручник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 340 с. http://eprints.zu.edu.ua/18016/1/Legka_Atletika.pdf
2.2. Беляк Ю.І. Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Юлія Беляк, Ірина Грибовська, Федір Музика, Вікторія Іваночко, Любов Чеховська. - Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с
2.3. Воловик Н. Основи оздоровчого фітнесу: Навчальний посібник. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 240 с.
2.4. Гімнастика : навч.-метод. посіб / Ю.М.Ніколаєв, Н.М.Ковальчук, В.І.Санюк та ін.. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 264 с.
2.5. Келлер В.С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів : навч.-метод,посіб.[для студ.вищ.навч.закл.]. – Львів: Українська спортивна Асоціація. – 1993. – 279 с.
2.6. Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту): навч. посіб. – Вінниця: КНТ, 2016. – 615 с.
2.7. Мудрик Ж.С. Теорія спорту: метод. рекомендації/ Ж.С. Мудрик, В.С. Добринський. – Луцьк : СНУ ім..Л.Українки, 2018. – 76с.
2.8. Платонов В.М., Булатова М.М. Фізична культура спортсмена. – К.: Олімпійська література, – 1995. – 320 с.
3.1. Бермудес Д. В. Дозування фізичного навантаження в процесі реалізації варіативних модулів з елементами хореографії: методичні рекомендації / упоряд. Д. В. Бермудес. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 72 с.
3.2. Бімеханіка спорту : навч. посіб. / [А. М. Лапутін, В. В. Гамалій, А. А. Архіпов та ін.]. – К. : Олімп. літ., 2001. – 320 с.
3.3. Блистів Т. В. Теорія і практика туристичних походів [навчальний посібник]. – Львів: НВФ «Українські технології», 2006. – 132 с.
3.4. Блохін О. Екзаменує футбол. – К. : Молодь, 1996. – 208 с.
3.5. Василенко М.М. Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти. Теорія та методика. Навчальний посібник.- 475с. 6. Гімнастична термінологія : навч. посіб. / [Салямін Ю. М., Терещенко І. А., Прокопюк С. П., Левчук Т. М.]. – К. : Ол. літ., 2010. – 144 с.
3.6. Гогін О.В. Легка атлетика. Навчальний посібник. – ОВС, 2010. – 395 с.
3.8. Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посібник. – К. : Науковий світ, 2003. – 204 с.
3.9. Дмитрук О. Ю., Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2008. – 280 с.
3.10. Едвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс. Оздоровительный фітнес. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 367 с.
3.11. Кібальник О. Я., Томенко О. А. Оздоровчий фітнес. Теорія і методика викладання. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 204 с.
3.12. Ковальчук Н. М., Альошина А. І. Бичук О. І. Туристичні ресурси Західного регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 2-ге виправл. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 384 с., 2012. – 450 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 - 17976 від 20.11.2012 р.).
3.13. Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і відповідях: навч.-метод. посіб. – Вінниця: Планер, 2016. – 158 с.
3.14. Костюкевич В. М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ: Освіта України, 2009. – 274 с.
3.15. Легка атлетика:Навчальна програмадля дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності таспеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю/Бобровник В.І., Совенко С.П., Колот А.В.- К.:Логос,2019.-192с.
3.16. Наумчук В.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2010. – 160 с.
3.17. Офіційні правила баскетболу http://i.fbu.kiev.ua/1/files/global/interpretacii_31_01_2019.pdf
3.18. Розпутняк Б.Д., Цюпак Ю.Ю., Ніфака Я.М. Плавання. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Луцьк, 2011. – 140с.
3.19. Савіна С.О. Сучасні фітнес-програми оздоровчої спрямованості. Навчальний посібник.- ХГАФК,2020.- 194с.
3.20. Соломонко В. В., Лисенчук Г. А., Соломонко О. В. Футбол. – К. : Олімпійська література, 2005. – 296 с.
3.21. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua
3.22. Теорія і методика фізичного виховання. Під ред. Т.Ю. Круцевич. В 2-х т. – К. : Олімпійська література, 2008. – 760 с.
3.23. Устименко Л. М., Афанасьев І. Ю. Історія туризму: навчальний посібник. – К. : Альтерпрес, 2008. – 354 с.
3.24. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.М. Шиян – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 272 с.
3.25. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша, Є.Н. Приступа. – Л. : ЛОНМІО, 1996. – 220 с.
3.26. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 184 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metrek_DEK_bah2023.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.