Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22920
Title: Адаптаційний потенціал серцево-судинної системи у школярів пубертатного віку
Authors: Шевчук, Тетяна Яківна
Романюк, Альона Павлівна
Апончук, Людмила Степанівна
Романюк, Віктор Петрович
Біла, Богдана
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фітнесу та клінічних видів спорту факультету фізичної культури, спорту та здоров"я, кандидат наук із фізичного виховання та спорту, доцент
Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради
Bibliographic description (Ukraine): Шевчук Т. Я., Романюк А. П., Апончук Л. С., Романюк В. П., Біла Б. А. Адаптаційний потенціал серцево-судинної системи у школярів пубертатного віку. Нотатки сучасної біології. 2023. 1(5). С. 76-81. DOI: https://doi.org/10.29038/NCBio.23.1-1 .
Journal/Collection: Нотатки сучасної біології
Issue: 1(5)
Issue Date: 29-Jun-2023
Date of entry: 24-Oct-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.29038/NCBio.23.1-11
UDC: 611.1:612.017-057.87
Keywords: адаптаційний потенціал
серцево-судинна система
фізичний розвиток
школярі препубертатного віку
школярі пубертатного віку
Page range: 76-81
Abstract: В роботі проведено дослідження фізичного розвитку та адаптаційних резервів серцево-судинної системи на початку та під час закінчення пубертатного періоду. Для цього обрано контингент обстежуваних 10–11 років (препубертатний період) та 15–16 років (постпубертатний період). Отримані результати показали, що за центильними таблицями фізичний розвиток школярів у препубертатному періоді був гіршим, ніж у постпубертатний період. У 15–16 років зафіксовано більше осіб з дуже високим, високим та вище середного рівнями фізичного розвитку. Діти перед статевим дозріванням мають мезоморфну статуру. В кінці пубертату – з різним соматотипом. У хлопців відмічено дисгармонійний фізичний розвиток з відставанням росту (брахіморфний тип), а у дівчат переважають процеси витягування (доліхоморфний тип).
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22920
References (Ukraine): 1. Богдановська, Н. В.; Бойченко, Ю. Б. Динаміка адаптивних можливостей організму дітей шкільного віку протягом навчального року. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт; 2014. № 1, С. 112–120.
2. Горбань, Д.; Юсупова, О. Функціональні можливості кардіореспіраторної системи в осію юнацького віку у період пандемії Соvіd-19. Нотатки сучасної біології, 2022, № 1, С. 63–68.
3. Калініченко, І. О. Інформативність індексних способів оцінки соматотипів у дітей. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць, 2009. №. 3, С. 72–75.
4. Коц, С. М.; Коц, В. П.; & Луганська, В. О. Адаптаційний потенціал сучасних дітей віком 10–11 років. Освіта і здоров’я підростаючого покоління: Матеріали третього міжнародного симпозіуму: Зб. наук. праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С. В. 3.(1). К.: Алатон, 2021, С. 94.
5. Коц, С. М.; Коц, В. П.; Коваленко, П. Г. Динаміка показ- ників функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку під впливом корекційного комплексу. Природничий альманах (біологічні науки), 2021, 31: 35–44
6. Коц, С.; Коц, В.; Удовик, Т. Адаптаційний потенціал сучасних дітей віком 10–11 років. Збірник наукових праць SCIENTIA; 2021. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index. php/scientia/article/view/12429
7. Литвиненко, О. Д. Адаптаційний потенціал як система адаптивностей особистості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», 2018. 1(2), 74–81.
8. Лях, Ю. Є.; Гур’янов, В. Г.; Грицай, О. С. Комп’ютерна технiка та методи математичної статистики. Науково- доказова практична дiяльнiсть у фiзичнiй терапiї: метод рек. для самостiйної пiдготовки до практ. занять. Луцьк: Вежа- Друк, 2017. 97 с.
9. Майорова, О. Р. Моніторинг адаптаційних можливостей у сучасних дітей. Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти (частина І): матеріали Міжнародної науково- практичної конференції м. Львів, (12–13 лютого 2020 року). Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 44.
10. Палевич, С.; Піддубний, О.; Сіянко, О.; Цимбалюк, Ж.; Козєєв, І., & Шип, Н. Порівняльний аналіз адаптивних можливостей організму школярів 10–12 років. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, 2021, (21), 21–28.
11. Полька, Н. С.; Гозак, С. В.; Станкевич, Т. В. Удосконалення медико-профілактичного забезпечення дітей у загально- освітніх навчальних закладах – вимога часу. Довкілля та здоров’я, 2009, 1, 52–54.
12. Романюк, А. П.; Шевчук, Т. Я.; Апончук, Л. С. Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей молодшого шкільного віку. Acta Paedagogiсa Volynienses, 2023, 2. С. 69–78.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
not1_2023_76_81.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.