Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22807
Title: Оцінка впливу гідрокінезітерапії на фізичний стан організму при сколіозі І-ІІ ступенів у підлітків
Authors: Шевчук, Тетяна Яківна
Усова, Оксана Василівна
Гайдучик, Петро Данилович
Захожа, Наталія Яківна
Апончук, Людмила Степанівна
Усова, Анастасія Олександрівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри клінічної медицини медичного факультету, кандидат психологічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук
Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради, м. Луцьк, учениця 11-Б класу
Bibliographic description (Ukraine): Шевчук Т. Я., Усова О. В., Гайдучик П. Д., Захожа Н. Я., Апончук Л. С., Усова А. О. Оцінка впливу гідрокінезітерапії на фізичний стан організму при сколіозі І-ІІ ступенів у підлітків.Public Health Journal. 2023. 3. С. 119-125. DOI : https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.15
Journal/Collection: Public Health Journal
Issue: 3
Issue Date: 25-Aug-2023
Date of entry: 18-Sep-2023
Publisher: Національний університет «Острозька академія»
Country (code): UA
Place of the edition/event: Видавничий дім «Гельветика»
ORCID Id: 0000-0002-0598-8391
0000-0002-6227-0597
0000-0003-4387-0287
0000-0002-1095-5738
0000-0001-5838-8392
DOI: https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.15
UDC: 615.8:616.711-007.5-053.6
Keywords: гідрокінезітерапія
сколіоз
підлітки
фізичний стан
Page range: 119-125
Abstract: Актуальність. Сколіоз – важке загальне захворювання організму, що прогресує, за якого спостерігаються порушення кістково-м’язового апарату та нервової системи. Воно потребує своєчасного й адекватного лікування. Завдання вчених полягає в тому, щоб знайти оптимальні співвідношення різних методів впливу на осіб, що мають порушення постави, які здатні призупинити розвиток патологічної постави і поліпшити функціональний статус. Тому підліткам з початковими ступенями сколіозу рекомендовано курс гідрокінезітерапії, який передбачав виконання фізичних вправ у воді й на суші, дозоване плавання, ігри у воді. Мета роботи ‒ оцінити та дослідити вплив гідрокінезітерапії на фізичний стан організму підлітків зі сколіозом І–ІІ ступенів. Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь дівчата з початковими проявами сколіозу (І–ІІ ступені), які займались у спеціальній медичній групі, шийно-грудна локалізація (24 особи). Дослідження проводили в ранковий час з листопада 2020 р. до листопада 2021 р. Досліджено особливості психоемоційного стану дівчат-підлітків зі сколіозом. Проведено тестування функціональних можливостей опорно-рухового апарату (тести нахилу хребта вперед, назад, убік, тести на витривалість м’язів спини та черевного пресу), дихальної системи і фізичної працездатності за індексом Руф’є, Математична обробка результатів дослідження здійснювалась за допомогою статистичного пакету MedStat. Результати. На основі проведеного дослідження відмічено, що підліткам з початковими ступенями сколіозу рекомендовано курс гідрокінезітерапії. Застосування гідрокінезітерапії при сколіозі І–ІІ ступенів дозволило покращити поставу в 62,5% підлітків, стабілізувати процес у 25%. Після курсу гідрокінезітерапії в підлітків з початковими ступенями сколіозу відмічено покращення психоемоційного стану, істотне підвищення рівня функціональних можливостей кардіореспіраторної системи. Виконання фізичних вправ у водному середовищі дозволило збільшити рухливість хребта та силу м’язів тулуба. Висновки. Проведені дослідження показали, що гідрокінезітерапія при сколіозі І–ІІ ступенів у дівчат-підлітків сприяє покращенню психоемоційного стану, поліпшенню адаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень, збільшенню показників зовнішнього дихання та стійкості до гіпоксії, підвищенню рівня фізичної підготовленості.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22807
References (Ukraine): 1. Голеніщева Л. В., Пустовойт Б. А. Фізична терапія при сколіотичній хворобі І ступеня на поліклінічному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020. № 5(2). С. 18–24.
2. Івасик Н. О., Бас О. А., Тиравська О. І., Герцик А. М. Гідрокінезотерапія як складова фізичної терапії в осіб з м’язовою дистрофією. Rehabilitation and Recreation. 2022. № 12. С. 37–43. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.5
3. Ляшенко В., Зубко В. Особливості підвищення швидкісної витривалості у дітей середнього шкільного віку, які займаються плаванням. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2021. № 4(134). С. 84–87.
4. Лях Ю. Є., Гур’янов В. Г., Грицай О. С. Комп’ютерна технiка та методи математичної статистики. Науково- доказова практична дiяльнiсть у фiзичнiй терапiї : метод рек. для самостiйної пiдготовки до практ. занять. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 97 с.
5. Марчик В. І., Мінжоріна І. Л. Функціональні проби та індекси в дослідженні фізичного стану людини: мето- дичні рекомендації. Кривий Ріг : «КПІ ДВНЗ «КНУ», 2016. 64 с.
6. Михайленко Г. В., Рубан В. Т., Івашина Т. Г. Огляд сучасних підходів до застосування засобів фізичної реабілі- тації при сколіотичній хворобі. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013. № 3 (36). С. 154–157.
7. Рихаль В. І., Гук Г. І., Гарбар Д. О., Дмитрів Р. Л. Показники фізичного здоров’я учнів середнього шкіль- ного віку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2022. № 9 (154). С. 86-91. DOI: 10.31392/NPU-nc. series15.2022.9(154).19
8. Сидорко О., Кіндзера А., Островська Н. Оздоровче плавання як засіб профілактики порушень постави дітей середнього шкільного віку. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Львів, 2014. С. 88–92.
9. Сітнікова Н. С., Ципляєва А. В. Вплив кінезотерапії у воді і на суші на профілактику порушення постави у ді- тей. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 8. С. 87–90.
10. Сологуб О. В. Методика навчання плавання підлітків зі зниженими функціональними можливостями в умовах по- заурочної роботи: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.02; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2018. 20 с.
11. Таможанська Г. В, Рогач Д. О. Сучасні підходи до застосування засобів фізичної реабілітації при сколіотичній хворобі І-ІІ ступеня. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2016. № 2. С. 92–95.
12. Тягур Т. Р. Зародження та розвиток гідрокінезотерапії. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культу- ра. 2013. № 17. С. 214–220.
13. Усова О. В., Мельничук В. О., Касарда О. З., Бояркевич А. О., Бірук В. П. Фізична терапія підлітків з вегета- тивними дисфункціями і сколіозом. Trends in the development of modern scientific. 2021. 31. С. 281.
14. Усова О., Шевчук Т., Апончук Л., Лі З., Усова А. Застосування гідрокінезитерапії при початкових стадіях сколіозу у підлітків. Grail Of Science. 2022. № 16. С. 575–577.
15. Шульга Л. М. Оздоровче плавання. Київ : Олімп. літ., 2008. 232 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phj_3_23.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.