Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22774
Title: Локалізація джерел викликаної активності кори головного мозку в спортсменів-футболістів та легкоатлетів
Authors: Шевчук, Тетяна Яківна
Романюк, Альона Павлівна
Апончук, Людмила Степанівна
Шевчук, Ангеліна Богданівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, студентка
Bibliographic description (Ukraine): Шевчук Т., Романюк А., Апончук Л., Шевчук А. Локалізація джерел викликаної активності кори головного мозку в спортсменів-футболістів та легкоатлетів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2022. № 2 (58). С. 79-85. DOI : https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-02-79-85
Journal/Collection: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
Issue: 2 (58)
Issue Date: 30-Sep-2022
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
DOI: 10.29038/2220-7481-2022-02-79-85
UDC: 612.825:796.071
Keywords: футболісти
легкоатлети
викликані потенціали
кора головного мозку
просторова локалізація джерел
Page range: 79-85
Abstract: Актуальність. В основу будь-якої діяльності, у тому числі спортивної, покладено процес формування нових функціональних систем, які забезпечують пристосування до цієї діяльності. Ефективність таких функціональних систем, з одного боку, залежить від уроджених нейродинамічних властивостей організму, а з іншого – від особливостей тренувального процесу. Дослідження особливостей нейрофізіологічних процесів у спортсменів має важливе значення для спортивного відбору і є основним підґрунтям управління системою підготовки спортсменів до змагального періоду. Для досягнення високих результатів у спорті потрібно мати не лише хороші фізичні якості, але й спеціальні особливості перцептивних функцій, зокрема в тих видах спорту, які вимагають швидкої реакції під час нестандартних умов гри, переключення з одного моменту на інший і правильного вибору рішення під час поставленої мети. Метою дослідження є вивчення та аналіз особливостей просторової локалізації джерел викликаної активності кори головного мозку в спортсменів – футболістів та легкоатлетів. Відповідно до мети поставлено такі завдання: проаналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження викликаних потенціалів у спортсменів; вивчити й проаналізувати просторову локалізацію джерел викликаної активності кори головного мозку в спортсменів – футболістів та легкоатлетів. Методи досліджень. У дослідженні використано метод електроенцефалографії, ICA-аналіз, методи математичної статистики. У результаті дослідження в обох групах спортсменів виявлено джерела викликаної активності в передньоасоціативних відділах кори головного мозку. У футболістів під час сприйняття та обробки значимого об’єкта встановлено джерела активності в тім’яній ділянці кори, у легкоатлетів – передньолобових і скроневих. Неспортсмени характеризувалися джерелами викликаної активності в таламусі та парагіпокампі. Висновки. Лобова ділянка бере участь в оцінці смислового значення стимулу. Таламус через свої таламокортикальні й кортикальноталамічні зв’язки впливає на кору півкуль великого мозку, а кора – на нього. Установлено позитивний вплив спортивної діяльності на процеси сприйняття та обробки значимої інформації в корі головного мозку.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22774
References (Ukraine): 1. Коробейніков Г., Коробейнікова Л., Вольський Д., & Го Ш. Функціональна асиметрія мозку і когнітивні стратегії у спортивних єдиноборствах. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2018. № 2. С. 73–77.
2. Коробейніков Г. В., Коробейнікова Л. Г., Коробейнікова І. Г., Воронцов О. В., & Кириченко В. М. Особливості варіабельності ритму серця у борців високої кваліфікації із різним домінуванням півкуль мозку. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. № 5, 2 (24). С. 229–234.
3. Лизогуб В. С., Пустовалов В., Супрунович В., & Гречуха С. Сучасні підходи до реалізації відбору футболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017. № 2. С. 47–52.
4. Мітова О., & Івченко О. Контроль впливу навантаження різної спрямованості на показники параметрів уваги у баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки. Молода спортивна наука України. 2015. № 1. С. 139–144.
5. Романюк А. П. Аналіз латентності Р300 у спортсменів ігрових видів спорту та легкоатлетів. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Біологічні науки». Луцьк, 2015. № 2 (302). С. 199–203.
6. Романюк В., Романюк А., & Овчарук Н. Церебральна та периферична гемодинаміка у спортсменів різних видів спорту. Фізична культура, спорт і здоров’я людини. Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. С. 105–106.
7. Сироватко З. В., Єфременко В. М. Вплив спортивних ігор на підвищення рухової активності у студентів закладів вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2021. Вип. 3K (131). С. 370–373.
8. Шевчук Т. Я., Поручинська Т. Ф., Поручинський А. І., & Романюк А. П. Амплітуда та латентність викликаних потенціалів кори головного мозку у спортсменів ігровиків та легкоатлетів. Вісник Львівського університету. Серія «Біологічні науки». Львів, 2015. № 70. С. 278–286.
9. Adrian K. C. Lee, Eric Larson, Ross K. Maddox, Barbara G. & Shinn-Cunningham. Using neuroimaging to understand the cortical mechanisms of auditory selective attention. Hearing Research. 2013. С. 1–10. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.hears.2013.06.010 (дата звернення: 08.09.2019).
10. Daniel C. Herman, Debi Jones, & Ashley Harrison. Conclusion may increase the risk of subsequent lower extremity musculoskeletal injury collegiate athletes. Sports Medicine. 2017. № 47 (5). С. 1003–1010.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lutsk_2_58.pdf561,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.