Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21986
Title: Національно-патріотичне виховання школярів у закладах туристсько-краєзнавчого профілю
Authors: Дем'янчук, Олена Григорівна
Ващук, Людмила Миколаївна
Єрко, Ірина Володимирівна
Єрко, Андрій Віталійович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет фізичної культури, спорту та здоров'я,кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет фізичної культури, спорту та здоров'я, кандидат педагогічних наук , доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет фізичної культури, спорту та здоров'я, здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти
Bibliographic description (Ukraine): Дем’янчук О. Г., Ващук Л. М., Єрко І. В., & Єрко А. В. Національно-патріотичне виховання школярів у закладах туристсько-краєзнавчого профілю. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2023.(2(160). С. 90-93. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.02(160).19
Journal/Collection: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)
Issue: 2(160)
Issue Date: 27-Feb-2023
Date of entry: 13-Mar-2023
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.02(160).19
UDC: 373.017.4:[796.5:908-057.874
Keywords: національно-патріотичне виховання
школярі
позашкільні заклади
Page range: 90-93
Abstract: У статті висвітлено важливість національно-патріотичного виховання школярів у закладах туристськокраєзнавчого профілю, діяльність Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Здійснено аналіз та узагальнення літературних джерел, інформаційних джерел мережі інтернет. Визначено мету - розкрити суть та важливість національно-патріотичного виховання школярів. З’ясовано, що в Україні національнопатріотичне виховання в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому і є одним із пріоритетних напрямів діяльності. Важливу роль у національно-патріотичному вихованні школярів відіграє Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, що має за мету реалізацію державної політики щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді; координацію національно-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21986
References (Ukraine): 1. Загородня А. Сучасне розуміння патріотичного виховання молоді. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/9.pdf
2. Загородня А., Шевчук Д. Актуальність патріотичного виховання молоді. Нова пед. думка. 2014. № 3. С. 142– 143.
3. Збірник «Грані науково-технічноі творчості Запорізькоі області». 2019. № 2. 72 с. URL: http://www.grani.in.ua/wp-content/uploads/2019/11/2-варіант-Національно_патр_виховання_повний_вар.pdf
4. Звіт про роботу Українського державного центру національно-патріотичного виховання краєзнавства і туризму учнівської молоді. За 2021 рік. 28 с.
5. Національно-патріотичне виховання. URL: https://chop-osvita.gov.ua/nacionalnopatriotichne-vihovannya-11-50- 25-28-02-2019/
6. Постанова Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyiprogrami-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-na-period-do-2025-roku-ta-vnesennya-zmin-do-deyakihi-i300621-673
7. Пустовіт Г. П. Патріотичне виховання дітеи і молоді в позашкільних навчальних закладах: теоретикоприкладні конструкти. Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН Украіни. 2015. № 3. С. 16–21
8. Сaвчeнкo Н. К., Кoсилo М. В., Нaрoвлянський O. В. Пoзaшкільний туризм і крaєзнaвствo в Укрaїні: істoрія тa сьoгoдeння. Івaнo-Фрaнківськ: Тіпoвіт. 2010. 408 с
9. Тімкін І. Ф., Новікова Н. Є. Сучасні підходи до розуміння національно- патріотичного виховання молоді. Вісн. Нац. авіац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. Нац. авіац. ун-т. Киів. 2016. Вип. 9. С. 166–171
10. Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді. URL: https://patriotua.org/
11. Demianchuk Olena, Erko Iryna, Ninel Matskevych, Vasyl Voitovych. The Organization of Sport Tourism of the Volyn Regional Centre of Tourism, Sports and Travelling Tours. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2017. № 2(38). С. 5-9.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1094-Текст статті-2147-1-10-20230306.pdf330,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.