Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21912
Title: Учасники Листопадового повстання 1830–1831 рр. у Волинській губернії та репресивні заходи російського уряду щодо них
Authors: Денисюк, Василь Іванович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Денисюк В. Учасники Листопадового повстання 1830–1831 рр. у Волинській губернії та репресивні заходи російського уряду щодо них. Минуле і сучасне Волині та Полісся: місто Рожище в історії України та Волині : наук. зб. Вип. 72 : матеріали LXXІІ історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 700-річчю першої писемної згадки про місто (Рожище, 8–9 грудня 2022 р.). Луцьк ; Рожище, 2022. С. 209–213.
Issue Date: 2022
Date of entry: 14-Feb-2023
Country (code): UA
ORCID Id: 0000-0003-1660-0070
Keywords: повстання
Листопадове повстання 1830-1831 рр.
учасники Листопадового повстання
Волинська губернія
шляхта
селяни
священники
Н. Олізар
К. Ружицький
Abstract: У статті досліджено проблему представленості різних соціальних груп у Листопадовому повстанні 1830-1831 рр. на Волині, а також заходи російського уряду щодо учасників та підозрюваних. Стаття містить статистичні відомості щодо підозрюваних в повстанні. Здійснено спробу чіткіше визначити частку селян серед учасників повстання, а також їхню мотивацію.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21912
URL for reference material: https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17413/edition/15997?language=en
https://bc.radom.pl/dlibra/publication/40207/edition/38964?language=en
References (Ukraine): Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні 1793–1830 рр. / З фр. Переклала Зоя Борисюк; Наукова та мовна редакція, вступне слово Наталії Яковенко. Львів : Кальварія, 2007. 296 с.
Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863). К. : ІНТЕЛ, 1996. 416 с.
Державний архів Житомирської області, ф. 67. Волинське губернське правління, оп. 1 дод., спр. 304. Справа про колишнього радника Київського губернського правління надвірного радника Данилевсього, переданого суду за безпорядки і необачні дії при відправці державного злочинця Леона Стемповського, 1831 р., 202 арк.
Державний архів Житомирської області, ф. 70. Канцелярія волинського губернатора, оп. 1, спр. 63. Рапорти повітових справників зі свідченнями про поведінку та майнове накладення ряду осіб, що запідозрені в участі в польському повстанні 1830–1831 рр., 1843–1844 рр., 10 арк.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. № 4624. 4 червня 1831. С. 449–450.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ, оп. 1, спр. 1579б. Справа про позбавлення духовного сану і встановлення поліцейського нагляду за священниками сіл Довге і Брань Володимирського повіту Волинської губернії Пущаровським Д. і Чугалинським Г. за ознайомлення селян з прокламацією польських повстанців, підкинутою невідомою особою в с. Довге, 1831–1834 рр., 74 арк.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 1388. Комісія для розгляду справ про учасників польського повстання 1831 р. у Подільській і Волинській губерніях, 1831–1834 рр., оп. 1, спр. 2. Відомість в алфавітному списку про бунтівників Волинської губернії, 1831–1834 рр., 617 арк.
Чернецький Є. Листопадові повстанці з Липовецького повіту: соціальна структура та персональний склад. Польське національне повстання 1830–1831 pp. на Правобережній Україні: від міфів до фактів / За ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. К. : КНТ, 2017. С. 158–183.
Pamiętniki kasztelana Narcyza Olizara. Rok 1831. Warszawa : Drukarnia Ed. Nacz. i S-ka, 1907. 151 s.
Powstania Listopadowe 1830–1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria Europa wobec powstania / Pod redakcją Władysława Zajewskiego. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. 579 s.
Różycki K. Pamiętnik Pułku Jazdy Wołyńskiey 1831. Kraków : Skład Główny w Księgarni Gebethnera, 1898. 40 s.
Tokarz W. Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 r. Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1930. 661 s.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
roschyche-209-213.pdf350,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.