Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21243
Title: Структурний аналіз вищих водних та прибережно-водних рослин річки Вижівка
Authors: Цьось, Оксана Олександрівна
Музиченко, Оксана Семенівна
Боярин, Марія Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Цьось О. О., Музиченко О. С., Боярин М. В. Структурний аналіз вищих водних та прибережно-водних рослин річки Вижівка. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2018. Том 30. С. 104-111.
Journal/Collection: Людина та довкілля. Проблеми неоекології
Volume: 30
Issue Date: 2018
Date of entry: 15-Nov-2022
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Country (code): UA
UDC: 582.35/.99:556.53 (477.82)
Keywords: річка Вижівка
вищі водні рослини
прибережно-водні рослини
річковий басейн
екологічні групи рослин
Page range: 104-111
Abstract: Мета. Встановлення видового складу та визначення систематичної та екологічної структури вищої водної та прибережно-водної флори р. Вижівка. Методи. Морфологічні, ботанічні, порівняльної екології, статистичні. Екологічна класифікація видів подана за В. Г. Папченковим. Результати. Флора річки Вижівка нараховує 36 видів вищих водних та прибережно-водних рослин, що належать до 31 роду, 20 родин, 14 порядків, 3 класів (Equisetopsida, Liliopsida та Magnoliopsida) та 2 відділів (Equisetophyta та Magnoliophyta). Відділ Magnoliophyta включає 35 видів, або 97,22% від загальної кількості видів. За видовим складом переважають представники класу Liliopsida. До 4 провідних родин флори (Alismataceae, Hydrocharitaceae, Cyperaceae, Lemnaceae) належить 41,66% усіх видів. Екологічна структура водних та прибережно-водних рослин р. Вижівка включає чотири екотипи. Перше місце за кількістю видів займають гідрофіти, до яких належить 33,33% від загальної кількості видів, гігрогелофіти представлені 30,56%. Частка гелофітів та гігрофітів відповідно становить 19,44% та 16,67%. Висновки. В результаті проведених досліджень було встановлено видовий склад та особливості екологічної структури вищої водної та прибережно-водної флори річки Вижівка. Найбільше видове різноманіття характерне для ділянки №1 – 24 види. На другій ділянці виявлено 21 вид водних та прибережно-водних рослин. Найменша кількість – 18 видів, знаходиться на третій ділянці. Найбільший вплив на біорізноманіття мають антропогенні фактори: наявність осушувальної системи, спрямлення русла, використання басейну річки для потреб сільського господарства, скидання недоочищених стоків житлово-комунального господарства.
URI: https://orcid.org/0000-0002-9679-9413
https://orcid.org/0000-0003-1909-3131
https://orcid.org/0000-0001-9822-5897
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21243
References (Ukraine): 1. Боярин М. В., Нетробчук І. М. Основи гідроекології: теорія і практика. Навчальний посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 364 с.
2. Географія Волинської області / за ред. П. В. Луцишина. Луцьк : ЛДПІ, 1991. 163 с.
3. Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем. Рівне: Волинські обереги, 1999. Т. 1. 347 с.
4. Гроховська Ю. Р. Структурний аналіз водної флори Стир-Горинської частини басейну Прип’яті. Екологічні науки №10–11. 2015. С. 38–47.
5. Дідух Я. П. Основи біоіндикації. Київ: Наукова думка, 2012. 344 с.
6. Зуб Л. М., Карпова Г. О. Рідкісні види водяних рослин та умови їх збереження у Шацькому національному природному парку. Шацький національний природний парк : наукові дослідження 1994−2004 рр.: Матер. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю створення Шацьк. нац. природ. парку (с. Світязь, 17−19 травня 2004 р.). Луцьк: Волин. обл. друк., 2004. С. 70–71.
7. Зузук Ф. В., Колошко Л. К., Карпюк З. К. Осушені землі Волинської області та їх охорона. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 293 с.
8. Зуб Л. М. Оцінка екологічного стану оз. Світязь за багаторічною динамікою рослинних комплексів аквальних біотопів. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. №9. С. 337–343.
9. Коцун Л., Кузьмішина І. Синантропна флора Волинської області: монографія. Луцьк: Друк ПП Іванюк В. П., 2016. 186 с.
10. Ліхо О. А., Гроховська Ю. Р., Веремійчик І. А. Оцінка якості води р. Турія за індексом фітоіндикації. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2009. Вип. 37. С. 158–163.
11. Нетробчук І. М. Оцінка якості поверхневих вод правобережних приток басейну Прип’яті у Волинській області. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2007. №2. С. 260– 265.
12. Определитель высших растений Украины. Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. Киев: Наукова думка, 1987. 548 с.
13. Павловська Т. С., Ковальчук І. П., Василюк Л. Л. Актуальні питання досліджень сучасного стану природно-заповідної мережі басейну р. Вижівка (правобережжя Прип’яті). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Географія. 2013. №2. С. 228– 233.
14. Папченков В. Г. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья. Монография. Ярославль: ЦМП МУБиНТ, 2001. 214 с.
15. Паспорт річки Вижівка. Ін-т «Волиньводпроект». Луцьк : [б. в.], 1999. 72 с.
16. Цьось О. О., Музиченко О. С. Аналіз вищої водної та прибережно-водної флори річки Цир. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень». Смт. Путила, Чернівецька обл., 24–25 квітня 2015. С. 206–208.
17. Цьось О. О. Індикаційна флора річки Турія. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Екологія». 2016. №14. С. 71–77.
18. Чорна Г. А. Рослини наших водойм (Атлас-довідник). Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 134 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FChem)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
makrofity.pdf542,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.