Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2122
Title: Особливості фізіології та клініки перетренування в чоловіків і жінок
Other Titles: Peculiarities of Female and Male Physiology and Clinics of Their Overtraining
Authors: Валецький, Юрій
Валецька, Руслана
Петрик, Омелян
Valets'kij, Y.
Valets'ka, R.
Petryk, E.
Bibliographic description (Ukraine): Валецький, Ю. Особливості фізіології та клініки перетренування в чоловіків і жінок / Ю. Валецький, Р. Валецька, О. Петрик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 2(18). – С. 270-274. – Бібліогр.: 10 назв.
Issue Date: 2012
Date of entry: 1-Nov-2013
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: перетренування
вегетативні й гормональні системи
астенія
overtraining
autonomic and hormonal disorders
asthenia.
Abstract: У статті проаналізовано особливості фізіології та клініки перетренування в чоловіків і жінок. Показано, що в жінок-спортсменок перетретренування проявляється одночасно з нейровегетативною дистонією й роз-ладами гормональної системи. Унаслідок безперервного та посиленного тренування в організмі спортсменки вегетативні зміни значно більше виражені, ніж у чоловіків. Здатність до адаптації в жінок значно менша, лабільність більша й функціональні розлади різноманітніші внаслідок великої активності нейровегетативної системи. Психоматичне походження деяких розладів, перевтома, неприємності, порушення аферентної рів-новаги впливають на метаболізм щитоподібної залози, гіперактивність якої збільшує обмін речо¬вин. Раптові зміни, що виникають у спортсменки, досить тісно пов’язані з гормональними розладами та дисрегуляціями. Останні впливають не тільки на системи кровообігу й дихання, але й на перебіг інстинктивних відчуттів, на загальну поведінку та спортивні результати. Стан перетренування в чоловіків і жінок може бути правильно діагностований тільки після отримання всіх даних унаслідок комплексного лікарського обстеження, завдяки аналізу та синтезу різних показників, які відображають функціональний стан організму. Окремі ізольовано взяті ознаки, одержані навіть на основі досить складних клінічних методів дослідження, не дають підстави для достатньої оцінки стану перетренування. Спортивний лікар і тренер повинні все-таки профілактично попереджувати перетренування, ретельно стежити за фізичним та психічним станом спортсменів і дотримуватися досить обережного підходу до них, опираючись на дані клінічного аналізу та свого досвіду. Це відповідає інтересам кожного окремого спортсмена й усього спортивного колективу. Features of male and female physiology and clinics of their overtraining are analyzed in the article. Female athletes’ overtraining is manifested both in neurovegetative dystonia and hormonal disorders. Autonomic changes in the female athlete’s body are much more significant than in male, ability to adapt in women is much lower, their lability is larger and functional disorders are more different as a result of high activity of neurovegetative system due to continuous and intensive training. The psychosomatic background of some disorders, over-fatigue, troubles, problems of afferent balance have influence on thyroid gland metabolism whose hyperactivity causes increase of metabolic processes. Sudden changes occurring in athletes are closely associated with hormonal disorders and dysregulation. The last affects not only circulatory system and breathing but also on a level of instinctive feelings as well as on overall behavior and sports results. The condition of overtraining of men and women can be correctly diagnosed only after receiving all data, resulting in a comprehensive medical examination, through analysis and synthesis of different indicators reflecting functional state of a body. Taken individually, isolated signs and obtained even through very difficult clinical research methods do not provide grounds for adequate evaluation of ethane of overtraining. Doctors in sports medicine and coaches should still proactively prevent any overtraining, carefully monitoring physical and mental conditions of athletes and follow cautious approach to it relying on the clinical data analysis and their own experience. It is in interest of every single athlete and an entire sports team.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2122
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anot65.pdf307,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.