Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20980
Title: Особливості фізичного розвитку дітей 10-17 років
Authors: Бакіко, Ігор Володимирович
Радченко, Олександр Вікторович
Констанкевич, Володимир Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Бакіко І. В., Радченко О.В., Констанкевич В.П. Особливості фізичного розвитку дітей 10-17 років. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура та спорт /. Випуск № 11 К (119), 2019. С. 19-22.
Journal/Collection: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)
Issue: 11К (119) 19
Issue Date: 2019
Date of entry: 3-Nov-2022
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова
Country (code): UA
Keywords: фізичний розвиток
школярі
здоров'я
ріст
вага
частота серцевих скорочень
життєва ємкість легень
Page range: 19-23
Abstract: У статті представлено показники фізичного розвитку учнів середніх та старших класів. Основний вектор дослідження спрямовано на визначення довжини та ваги тіла, частоти серцевих скорочень, життєвої ємкості легень та проби Руф'є. Наші дослідження показали, що майже всі обстежувані діти мають гармонійний фізичний розвиток. Дослідження вікової динаміки показників фізичного розвитку школярів середнього та старшого шкільного віку показали наступне: за більшістю показників морфологічного статусу у досліджуваних школярів, вони відповідають показникам, що наведені у спеціальній літературі, як середні для даного віку; у підлітковому та старшому шкільному віці співвідношення низького, середнього та високого рівнів фізичного розвитку у хлопців і дівчат майже однакове, проте за деякими параметрами має статеві особливості; у школярів 5-их - 11-их класів середній рівень фізичного розвитку перевалює над низьким і високим; вікову зміну співвідношення рівня фізичного розвитку школярів можна віднести на рахунок гетерохронності процесів росту морфологічних ознак та на рахунок значної варіабельності функціональних показників систем організму.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20980
References (Ukraine): 1. Апанасенко Г.Л, Експрес-скринінг рівня соматичного здоров'я дітей та підлітків: [метод, реком,] / Г. Л, Апанасенко, Л. Н. Волгіна, Ю. В. Еушуєв, -1С: КМАПО, 2000, -12 с
2. Ареф'ев В.Г, Сучасні стандарти фізичного розвитку школярів / В. Г. Ареф'єв. - К,: Венса, 1999, - 256 с
3. Баранов А.А, Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях: руководство для врачей / А. А, Баранов, В, Р. Кучма, Л, М. Сухарева. - М. : ГЗОТАР-Медиа, 2008. - 437 с.
4. Вакуленко О,, Жаліло Л., Комарова Н., Левін Р., Солоненко І. Стан здоров'я дітей і молоді України. - Режим доступу: http:/Avww.health. gov.ua/publ/conf.nsf
5. Eckerson J, Validity of seifassessment techniques for estimating percent fat in men and women / j, Eckerson f et al.] // J.Strength Gondii, Res. -1998. -Vol, 12, N 4.-. P. 243-247.
6. Garcia A.L improved prediction of body fat by measuring skinfold thickness, circumferences, and bone breadths. / A. L. Garcia [et.al] // Obesity Research -2005, - Vol, 13 - P, 626 - 634.
References (International): 1. Apanasenko, G.L, Voigin, L.N,, Busheyev, Yu.V, (2000). Express screening for somatic health in children and adolescents. - К.: KMAPO, 2090. -12 p.
2. Arefiev, V.G. (1999). Modern standards of physical development of students. - K.: Vence, - 256 p.
3. Baranov, A.A., Kuchma, V.R., Sukhareva, L.M, (2008), Assessment of the health status of children. New approaches to preventive and health-improving work in educational institutions: a guide for doctors, - M.: GEOTAR-Media. - 437 p,
4. Vakuienko, O., Zhalilo, L, Komarova, N„ Levin, R., Solonenko, I. Health status of children and youth of Ukraine -Access mode: http://Www.health. gov.ua/publ/conf.nsf
5. Eckerson, J, (1998), Validity of seifassessment techniques for estimating percent fat in men and women. J.Strenqth Corvdit. Res. - Vol. 12, N 4. - P. 243 - 247,
6. Garcia, A.L, (2005). Improved prediction of body fat by measuring skinfold thickness, circumferences, and bone breadths. Obesity Research. - Vol. 13 - P. 626 -634.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.