Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20707
Title: Характеристика стрес-факторів, що впливають на передстартовий стан легкоатлетів-спринтерів
Authors: Суворова, Тетяна
Ковальчук, Володимир
Денисенко, Наталія
Мороз, Михайло
Радченко, Олександр
Bibliographic description (Ukraine): Суворова, Т., Ковальчук, В., Денисенко, Н., Мороз, М., & Радченко, O. (2020). Характеристика стрес-факторів, що впливають на передстартовий стан легкоатлетів-спринтерів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (3(51), 74–81. DOI : https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-03-74-81
Journal/Collection: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
Issue: 3(51)
Issue Date: 2020
Date of entry: 12-Sep-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-03-74-81
UDC: 796.422.12:159.944.4
Keywords: змагання
легкоатлети-спринтери
передстартовий стан
психологічна підготовка
фізична підготовка
Page range: 74–81
Abstract: Актуальність дослідження. У статті узагальнено сучасні наукові дані щодо важливості психологічної підготовки легкоатлетів-спринтерів до змагальної діяльності, представлено результати психолого-педагогічного експерименту, визначено основні чинники, що впливають на психологічний стан у різні періоди підготовки спортсменів. Мета дослідження – виявити найбільш значні стрес-фактори, які впливають на психологічний стан легкоатлетів-спринтерів під час підготовки й участі в змаганнях. Завдання дослідження – визначити ступінь розробленості досліджуваної проблеми в теорії та практиці спортивного тренування; виявити найбільш значні стрес-фактори, що впливають на психіку спортсменів у процесі змагальної діяльності. Методи дослідження ‒ теоретичний аналіз й узагальнення літературних джерел, педагогічні спостереження, опитування (бесіда, анкетування), методи математичної статистики. Учасники дослідження. У дослідженні брали участь учні ДЮСШ м. Луцька, студенти фізичної культури, спорту та здоров’я СНУ ім. Лесі Українки та студенти Луцького технічного університету (20 осіб), які займалися спринтом і мали різні спортивні розряди. Результати дослідження. Для виявлення значущих стрес-факторів, що впливають на психологічний стан спортсменів, у процесі змагальної діяльності використано опитувальник Р. Фрестера «Стрес-симптом-тест». За його результатами з’ясовано, що для висококваліфікованих легкоатлетів-спринтерів найбільш значними стрес- факторами є проведення напередодні неякісних тренувань; поганий сон перед змаганням; підвищене хви- лювання й надмірна напруженість на старті; зустріч із сильнішим суперником; невдалий виступ на попередніх змаганнях; негативні реакції глядачів. Аналізуючи стан і поведінку низькокваліфікованих спортсменів у відповідь на дію різних стрес-факторів, встановили, що деякі з них є також однаково важливими для спортсменів. Висновки. Визначення основних чинників, які перешкоджають успішній діяльності спортсменів, дасть змогу тренерам передбачати можливі негативні наслідки, які впливають на готовність спортсменів до змагальної діяльності, та проводити відповідну коригувальну роботу.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20707
References (Ukraine): 1. Волков В. Н. Определенные условия подготовки спортсменов к соревнованиям. Теория и практика физической культуры. Москва, 2001. № 3. С. 12−16.
2. Вяткин Б. А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. Москва: Физическая культура и спорт, 1981. 112 с.
3. Ганюшкин А. Д. Идеальное состояние для выступления спортсмена как форма психической готов ности. Спортсмен как субъект деятельности: сб. науч. тр. Омск, 1993. С. 23−25.
4. Ермолаева М. В. Адаптивная функция состояния тревоги в спорте. Теория и практика физической культуры. Москва, 1985. № 4. С. 5−7.
5. Кузнецов М. Предстартовое состояние легкоатлетов. Легкая атлетика. 1995. № 6. С. 12−15.
6. Лалаян А. А. Психологическая подготовка спортсмена к конкретному соревнованию. Ереван: Айстана, 1975. 54 с.
7. Малкин В. Р. Формирование психической соревновательной надежности спортсмена. Спортивный психолог. 2004. № 2. C. 33.
8. Медведев В. В. Основы и методы регуляции и саморегуляции психических состояний спортсмена. Лекция для студентов ГЦОЛИФК. Москва, 1989. 22 с.
9. Новиков М. А. Социально-психологические аспекты эмоционального стресса в спорте. Материалы второго Всесоюзного симпозиума «Психический стресс в спорте». Пермь, 1995. С. 61−66.
10. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера. Москва: Изд-во «Астрель», 2004. 863 с.
11. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в Олимп. спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев: Олимп. лит., 2004. 808 с.
12. Родионов А. В. Влияние психологических факторов на спортивный результат. Москва: Физическая культура и спорт, 1983. 112 с.
13. Сопов В. Ф. Теория и методика психологической подготовки в современном спорте. Москва: Трикста, 2010. 116 с.
14. Хекалов Е. М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов, их диагностика и регуляция: учеб. пособие. Москва: Сов. спорт, 2003. 64 с.
15. Чикова О. М. Психологические особенности спортивной деятельности и личности спортсмена: [учеб. пособие для училищ Олимп. резерва]. Минск: Госэкономплан РБ, 1993. 76 с.
References (International): 1. Volkov, V. N. (2001). Opredelennye uslovija podgotovki sportsmenov k sorevnovanijam [Certain conditions of the athletes preparation for competitions]. Teorija i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and practice of Physical Education], 3, 12−16.
2. 2. Vjatkin, B. A. (1981). Upravlenie psihicheskim stressom v sportivnyh sorevnovanijah [Management of mental stress in sports competitions]. Fizicheskaja kul’tura i sport [Physical Culture and Sports], 112.
3. Ganjushkin, A. D. (1993). Ideal’noe sostojanie dlja vystuplenija sportsmena kak forma psihicheskoj gotovnosti [The ideal state for the athlete’s performance as a form of mental readiness]. Sportsmen kak subjekt dejatel’nosti: sbornik nauchnyh trudov [Athlete as a subject of activity: collection of scientific papers], 23−25.
4. Ermolaeva, M. V. (1985). Adaptivnaja funkcija sostojanija trevogi v sporte [Adaptive function of anxiety state in sport]. Teorija i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and practice of Physical Education], 4, 5−7.
5. Kuznecov, M. (1995). Predstartovoe sostojanie legkoatletov [Prelaunch state of athletes]. Legkaja atletika [Athletics], 6, 12−15.
6. Lalajan, A. A. (1975). Psihologicheskaja podgotovka sportsmena k konkretnomu sorevnovaniju [Psychological preparation of an athlete for a specific competition]. Erevan: Ajstana.
7. Malkin, V. R. (2004). Formirovanie psihicheskoj sorevnovatel’noj nadezhnosti sportsmena [Formation of the mental competitive reliability of an athlete]. Sportivnyj psiholog [Sports psychologist], 2, 33.
8. Medvedev, V. V. (1989). Osnovy i metody reguljacii i samoreguljacii psihicheskih sostojanij sportsmen: Lekcija dlja studentov GCOLIFK [Fundamentals and methods of regulation and self-regulation of the athlete’s mental states: lecture for students of SCOLIFK].
9. Novikov, M. A. (1995). Social’no-psihologicheskie aspekty jemocional’nogo stressa v sporte. [Socio-psycho- logical aspects of emotional stress in sports]. Materialy vtorogo Vsesojuznogo simpoziuma «Psihicheskij stress v sporte» [Materials of the second All-Union Symposium «Mental stress in sports»], 61−66.
10. Ozolin, N. G. (2004). Nastol’naja kniga trenera [Handbook of the coach]. Moscow: «Astrel».
11. Platonov, V. N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v Olimp. sporte. Obshhaja teorija i ee prakticheskie prilozhenija [The system of athletes training in Olympus. sports. General theory and its practical applications]. Kiev: Olimp. lit.
12. Rodionov, A. V. (1983). Vlijanie psihologicheskih faktorov na sportivnyj rezul’tat [The influence of psycho- logical factors on athletic performance]. Moscow: Fizicheskaja kul’tura i sport.
13. Sopov, V. F. (2010). Teorija i metodika psihologicheskoj podgotovki v sovremennom sporte [Theory and methodology of psychological preparation in modern sport]. Moscow: Triksta.
14. Hekalov, E. M. (2003). Neblagoprijatnye psihicheskie sostojanija sportsmenov, ih diagnostika i reguljacija: ucheb. posob. [Adverse mental conditions of athletes, their diagnosis and regulation: textbook]. Moscow: Sov. sport.
15. Chikova, O. M. (1993). Psihologicheskie osobennosti sportivnoj dejatel’nosti i lichnosti sportsmena: uchebnoe posobie dlja uchilishh Olimpijskogo rezerva [Psychological features of sports activities and the personality of an athlete: [Textbook for schools of the Olympic reserve]. Minsk: Gosjekonomplan RB.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rdchenko_2020.pdf792,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.