Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20681
Title: Апробація методики дослідження медіарелігійності особистості
Other Titles: Approbation of research method of personality media religiosity
Authors: Коструба, Наталія Сергіївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Коструба, Н. (2021). Апробація методики дослідження медіарелігійності особистості. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 32 (71) № 5. 28-33. DOI : https://doi.org/10.32838/2709-3093/2021.5/05
Bibliographic description (International): Kostruba, N.S. (2021). Approbation of research method of personality’ media religiosity. Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series «Psychology», 32 (71/5), 28-33. https://doi.org/10.32838/2709-3093/2021.5/05
Journal/Collection: Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія
Issue: 5
Volume: 32 (71)
Issue Date: 2021
Date of entry: 30-Aug-2022
Publisher: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
DOI: https://doi.org/10.32838/2709-3093/2021.5/05
UDC: 159.99
Keywords: релігійність
медіарелігійність
тест
валідність
особистість
religiosity
media religiosity
test
validity
personality
Page range: 28-33
Abstract: Масова інформатизація суспільства впливає на усі сфери життя. Розширюють свою присутність у медіа та інтернеті і релігійні організації. Медіарелігійність як форма прояву релігійності особистості спричинена розвитком цифрових технологій та масовими релігійними комунікаціями. На основі теоретичного аналізу праць закордонних та українських науковців визначено медіарелігійність як цілісний концепт, що є новим виміром релігійного життя особистості. У структурі медіарелігійності виділяємо три традиційні компоненти: когнітивний (інформаційно-смисловий), афективний (емоційно-мотиваційний) та конативний (поведінковий). Така релігійність особистості має мережеві принципи комунікації, розмиває кордони між сакральним, ритуальним і секулярним, світським. Медіарелігійність не прив’язує до певної території чи храму, дає можливість брати участь у онлайн-службах із будь-якої точки світу. Загалом можна підсумувати, що медіарелігійність є закономірним проявом процесу переходу релігії у інформаційне суспільство. Враховуючи брак надійних інструментів діагностики медіарелігійності особистості, розроблено та апробовано методику на україномовній вибірці. Створений опитувальник, орієнтований на визначення загального рівня медіарелігійності особистості та її шкал: когнітивної (раціонально-ірраціонально); поведінкової (активно-пасивно) та мотиваційної (зовнішньо-внутрішньо). Опитувальник успішно пройшов перевірку за низкою психометричних характеристик. Загальну дискримінативність створеного тесту та його шкал підтверджено за допомогою коефіцієнта дельта Фергюсона. Аналіз надійності за методом «тест-ретест» засвідчив відсутність суттєвих відмінностей між результатами основного й повторного тестування; також статистично підтверджено високий рівень внутрішньої узгодженості методики. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у поглибленому вивченні психологічних особливостей медіарелігійної особистості.
Mass informatization of society affects all spheres of life. Religious organizations are also expanding their presence in the media and Internet. Media religiosity as a form of individual religiosity manifestation, caused by the development of digital technologies and mass religious communications. Analysis of the works of foreign and Ukrainian scholars identified media religiosity as a holistic concept, which is a new dimension of the individual' religious life. In the structure of media religiosity, we distinguish three traditional components: cognitive (information-semantic), affective (emotional-motivational) and conative (behavioral). Such religiosity has network principles of communication, blurs the boundaries between the sacred, ritual and secular. Media religiosity does not bind a person to a certain territory or temple, gives the opportunity to participate in online services from anywhere in the world. In general, we can conclude that media religiosity is a natural manifestation of the process of religion transition into the information society. The purpose of the article is to develop and test the methodology of reliable tools for diagnosing the individual’ media religiosity in the Ukrainian-language sample. Created a questionnaire focused on determining the general level of individual media religiosity and its scales: cognitive (rational-irrational); behavioral (active-passive) and motivational (external-internal). The questionnaire successfully passed the test of psychometric characteristics. The general discriminativity of the created test and its scales was confirmed by the Ferguson delta coefficient. Reliability analysis by the “testretest” method showed the absence of significant differences between the results of the main and re-testing; also statistically confirmed the high level of internal consistency of the methodology. Prospects for further research are in-depth study of the psychological characteristics of the media-religious personality.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20681
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FPsy)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf357,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.