Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20668
Title: Мистецтво векторної анімації, технології та художні засоби
Authors: Шворак, Інна Василівна
Берлач, Олександр Павлович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Шворак І. В., Берлач О. П. Мистецтво векторної анімації, технології та художні засоби. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (17 травня 2022 року). Луцьк, 2022. С. 704-706.
Conference/Event: Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень
Issue Date: May-2022
Date of entry: 4-Aug-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
UDC: 001(477.82)(082)
Keywords: векторна анімація
художні засоби
Page range: 704-706
Abstract: Статтю присвячено проблемі вивчення сучасних технологій створення дитячої мультиплікації. Виготовлення навіть короткометражної анімації є трудомістким та довготривалим процесом, який потребує не лише художніх, а й технічних навичок, креативності мислення. Вирішення завдань такого роду стає можливим шляхом комплексного вивчення художником технологій даного мистецтва, постійного творчого пошуку та експериментів із створення анімації.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20668
References (Ukraine): 1. Євсєєв О. С. Комп‘ютерна анімація: навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа». Харків: Вид-во ХНЕУ ім. С. Куз- неця, 2014. 152 с
2. Сухорукова Л. А. Види і класифікація технологічних засобів створення муль- тимедійного продукту. Харків, 2012. Вип. 3. С. 142–146.
References (International): 1. Yevseev O. S. Computer animation: teaching. manual for students training direction 6.051501 "Publishing and printing business". Kharkiv: KHNEU named after S. Kuznetsia, 2014. 152 p.
2. Sukhorukova L. A. Types and classification of technological means of creating a multimedia product. Kharkiv, 2012. Issue 3. P. 142–146.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shvorak_berlach.pdf535,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.