Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20417
Title: Environmental assessment of the quality of surface waters in the upper reaches of the Pripyat basin in Ukraine using different methods
Authors: Khilchevskyi, Valentyn K.
Netrobchuk, Iryna M.
Sherstyuk, Natalya P.
Zabokrytska, Myroslava R.
Affiliation: Taras Shevchenko National University of Kyiv
Lesya Ukrainka Volyn National University
Oles Honchar National University of Dnipro
Lesya Ukrainka Volyn National University
Bibliographic description (Ukraine): Khilchevskyi V. K., Netrobchuk I. M., Sherstyuk N. P., Zabokrytska M. R. Environmental assessment of the quality of surface waters in the upper reaches of the Pripyat basin in Ukraine using different methods. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2022. 31(1). P. 71-80. DOI: https://doi.org/10.15421/112207
Journal/Collection: Journal of Geology, Geography and Geoecology
Issue: 1
Volume: 31
Issue Date: Apr-2022
Date of entry: 30-May-2022
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.15421/112207
Keywords: river headwaters
water quality
ecological assessment
methodology
index
Pripyat
Volyn region
Ukraine
Page range: 71-80
Abstract: The aim of the study is to assess the quality of river waters in the upper reaches of the Pripyat River in Ukraine using two methods of environmental assessment of surface water quality in the relevant categories and to identify the effectiveness of these methods. The main factors influencing the water quality of the upper reaches of the Pripyat River in the Volyn region in the absence of large industrial and municipal enterprises in the basin are: the location of quite large rural settlements on the river bank, many of which do not have centralized drainage; the impact of the water of the Turiya River, which is polluted by domestic wastewater in Kovel; development of farms during unsatisfactory condition of the reclamation network; increase of anthropogenic pressure due to construction and plowing of the river. In order to perform ecological assessment of river water quality in the upper reaches of the Pripyat River, the Methodology of Ecological Assessment of Surface Water Quality by Relevant Categories approved in 1998 in Ukraine (Methodology-1998) and the modernized version of this methodology developed in 2012 were used by Ukrainian Research Institute of Environmental Problems (methodology-2012). The second method contains improved evaluation method of water quality according to the criteria of salt composition of water, taking into account the hydrochemical zoning of Ukraine. Analysis of the results obtained by two methods showed that the average annual salt composition (I1) quality of river waters of the upper Pripyat mainly corresponded to the 1st, 4th categories of I, III classes (“excellent”, “satisfactory” by condition, and “very clean”, “slightly contaminated” by the degree of contamination). According to troph-saprobiological (I2) indicators – the 4th category of class III water quality (“satisfactory” by condition and “slightly polluted” by the degree of pollution). According to the indicators of specific substances of toxic water (I3) –the 3rd, 5th category II, III classes of water quality (“good”, “mediocre” by condition and “fairly clean”, “moderately polluted” by the degree of contamination). According to the average annual values of integrated ecological indices (IE), obtained by two methods, the water quality of the upper Pripyat was characterized by the 3rd, 4th categories of II, III classes (“good”, “satisfactory” in condition and “sufficient”, and “clean”, “slightly contaminated” by the degree of contamination). The results of the assessment of the surface water quality of the upper reaches of the Pripyat River by two methods showed that the requirements of the method-2012 are higher to the salt composition of water than in the method-1998. According to this method, water quality was characterized by a worse class (III) compared to the method of 1998, according to which the quality of river waters in the upper reaches of the Pripyat corresponded to class I. Thus, the method-2012 sets stricter requirements for environmental assessment of river water quality, which can make it a more effective mechanism in the field of water protection.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20417
URL for reference material: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/888
References (Ukraine): Babych, M. Ya., M. Ya., Khilchevskyi, V.K., Yatsiuk, M.V., 2002. Transkordonni problemy, poviazani z ekspluatatsiieiu Verkhno-Prypiatskoho hidrovuzlan of the OverheadPripyat hydrocomplex]. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. 4, 126–128 (In Ukrainian)
Brachet, C., Valensuela, D., 2012. Handbook for Integrated Water Resources Management in the Basins of Transboundary Rivers, Lakes and Aquifers. Stockholm – Paris: GWP – RIOB.
Chysta voda. [Clean water]. Database of river water quality of Ukraine of the State Agency for Water Resources of Ukraine. Retrieved from: https://texty.org.ua/water (Іn Ukrainian).
Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (as amended, along with decision VI/3 clarifying the accession procedure), 2013. New York and Geneva: United Nations.
Daus, M. Ye., 2019. Vplyv vodnosti na yakist vody u baseini richky Prypiat. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. 3(54), 40–42 (In Ukrainian)
Davybida, L., Tymkiv, M., 2020. Heostatystychnyi analiz i optymizatsiia derzhavnoi merezhi hidroheolohichnoho monitorynhu v mezhakh baseinu Prypiati (Ukraina).Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Geology. Geography. Ecology. 52, 35–50 (Іn Ukrainian).
Ekolohichnyi pasport Rivnenskoi oblasti, 2019. [Ecological passport of Rivne region]. Retrieved from: https: // mepr. gov.ua/news/33529.html (Іn Ukrainian).
Ekolohichnyi pasport Volynskoi oblasti, 2019. [Ecological passport of Volyn region]. Retrieved from: https://voladm.gov.ua (Іn Ukrainian).
Holovni vodno-ekolohichni problemy subbaseinu richky Prypiat, 2021. [The main water and ecological problems of the Pripyat river sub-basin]. Pripyat River Basin Managemen. Retrieved from: https://buvrzt.gov.ua/ pusrp.html (Іn Ukrainian).
Hopchak, I.V., 2017. Retrospektyvnyi analiz dynamiky zmin yakosti poverkhnevykh vod verkhnoi techii r. Prypiat v mezhakh Zakhidnoho Polissia Ukrainy.Bulletin of NUWEE. 4 (80), 77–85. (Іn Ukrainian).
Kharakterystyka baseinu r. Prypiat v mezhakh Volynskoi oblasti, 2021.Regional Office of Water Resources in Volyn region. Retrieved from: https://www. vodres.gov.ua/node/116 (Іn Ukrainian).
Khilchevskyi, V.K., Peleshenko, V.I., 1987. Zmina kontsentratsii i stoku ioniv v richkovykh vodakh Dnipra, Prypiati i Desny pid vplyvom antropohennoho faktoru. Bulletin of Kyiv State University. Series: Geography. 29, 50–54 (Іn Ukrainian).
Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy, 1998.V. D. Romanenko, V. M. Zhukynskyi, O. P. Oksiiuk. et al. Kyiv: Symbol-T.
Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy, 2012.A. V. Hrytsenko, O. H. Vasenko, H. A. Vernichenko et al. Kharkiv. UkrIEP. Retrieved from: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/ default/files/metodika_2012_14_0.doc (Іn Ukrainian)
Morozova, A.A., 2011. Osobennosti formirovaniya gidrokhimicheskogo rezhima r. Pripyat` i ee osnovny`kh pravoberezhny`kh pritokov v letne-osennij period.Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 1 (22), 150–157 (In Russian).
Netrobchuk, I.M., 2007. Otsinka yakosti poverkhnevykh vod pravoberezhnykh prytok baseinu Prypiati u Volynskii oblasti.Scientific bulletin of of Lesya Ukrainka Volyn State University, Geography, 2, 260–264 (Іn Ukrainian)
Netrobchuk, I. M., 2014.Otsinka antropohennoho navantazhennia na basein verkhnoi Prypiati v Ratnivskomu raioni Volynskoi oblasti.Scientific Notes of Sumy State Pedagogical University. Geographical Sciences. 5, 10–18 (Іn Ukrainian)
Netrobchuk I., Mykoliuk L., 2018.Otsinka antropohennoho navantazhennia na basein richky Turiia u Volynskii oblasti.Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography, 1 (70), 64– 67.http://doi.org/10.17721/1728–2721.2018.70.11 (Іn Ukrainian).
Netrobcuk, І.M., Mykoliuk, L.N., 2018.Ekolohichna otsinka ta dynamika zmin yakosti vody richky Turiia u Volynskii oblasti.Scientific Notes of Sumy State Pedagogical University. Geographical Sciences. 9, 69–77. http://doi. org/10.5281/zenodo.1218364 (Іn Ukrainian).
Netrobchuk, I.M., Olasiuk, I. Iu., 2020.Otsinka antropohennoho navantazhennia na dolynu richky Prypiat u Volynskii oblasti.Scientific review. 8(71), 15–33 (Іn Ukrainian).
Osadchyi, V.I., 2012. Pryrodni umovy formuvannia khimichnoho skladu vody vodnykh obiektiv natsionalnoho pryrodnoho parku «Prypiat-Stokhid».Proceeding of UHMI. 262, 115–145 (Іn Ukrainian).
Osadchyi, V.I., 2017.Resursy ta yakist poverkhnevykh vod Ukrainy v umovakh antropohennoho navantazhennia ta klimatychnykh zmin.Bulletin of NAS Ukraine. 8, 29–46. https: //doi.org/10.15407/visn2017.08.029 (Іn Ukrainian).
Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 17 lypnia 2020 roku № 807-IX «Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv».Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/807-IX#Text (Іn Ukrainian)
Upravlenie transgranichny`m bassejnom Dnepra: subbassejn reki Pripyati, 2012. Edited by Obodovskyi A. H., Stankevych A. P., Afanasev S. A. Kyiv. (In Russian).
Urasov, S., Kurjanova, S., Urasov, M., 2009. Kompleksna otsinka yakosti vod za riznymy metodykamy ta shliakhy yii vdoskonalennia.Ukrainian Hydrometeorological Journal. 5, 42–53 (Іn Ukrainian).
Vasylenko, Ye.V., 2010.Kharakterystyky vesnianoho vodopillia richok pravoberezhzhia Prypiati ta yikh suchasni zminy.Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. 3 (20), 75–82 (Іn Ukrainian).
Yatsyk, A., Yatsyk, І., Hopchak, І., Basiuk, Т., 2019.Otsinka stanu vodnykh ekosystem Volynskoi oblasti za rivnem antropohennoho navantazhennia.Bulletin of Agrarian Science Agroecology, Radiology, Land Reclamation. 10 (799), 77–81. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201909–11 (Іn Ukrainian).
Zubkovych, I.V., Martyniuk, V.O., 2020.Osoblyvosti landshaftnoi struktury Volynskoho Polissia (za rezultatamy polovykh doslidzhen na kliuchovykh diliankakh).Scientific Notes of Sumy State Pedagogical University. Geographical Sciences.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yakist wodu Prypyat_22.pdf578,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.