Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20411
Title: Охорона водних екосистем у гідрологічних заказниках і пам’ятках природи природно-заповідного фонду Волинської області
Authors: Карпюк, Зоя Костянтинівна
Шевчук, Олена Сергіївна
Ярмолюк, Діана Леонідівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, студентка IV курсу географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, студентка IV курсу географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Карпюк З. К., Шевчук О. С., Ярмолюк Д. Л. Охорона водних екосистем у гідрологічних заказниках і пам’ятках природи природно-заповідного фонду Волинської області. Věda a perspektivy. 2022. № 5(12). S. 144-161. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-5(12)-144-161
Journal/Collection: Věda a perspektivy
Issue: 5(12)
Issue Date: 23-May-2022
Date of entry: 26-May-2022
Publisher: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. , Česká republika
Country (code): CZ
DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-5(12)-144-161
UDC: 502(477.82-751):556.53
Keywords: Волинська область
біорізноманіття
природно-заповідний фонд
гідрологічні заказники
гідрологічні пам’ятки природи
водні екосистеми
водно-болотні угіддя
Page range: 144-161
Abstract: Водні ресурси, що є основою життєзабезпечення природних екосистем, населення, економічного розвитку території – обмежені і вразливі природні об’єкти. Мета публікації – з’ясування особливостей формування, функціонального призначення, сучасного стану збереженості, видового різноманіття гідрологічних заказників і пам’яток природи у структурі природно-заповідного фонду Волинської області. У роботі застосовано методи порівняльно-географічного аналізу для встановлення особливостей територіальної організації природно-заповідної мережі, зокрема гідрологічних заказників і пам’яток природи, картографічного моделювання – для побудови картографічних моделей, статистичний – для аналізу частки площ заказників і пам’яток природи гідрологічних типів у структурі заповідної мережі. Проаналізовано категорії і типи природно-заповідного фонду Волинської області, метою створення яких є збереження і відновлення водних екосистем, їхнього раритетного біорізноманіття, обґрунтовано доцільність подальших фізико-географічних досліджень.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20411
References (Ukraine): Заповідна справа в Україні : навч. посібн. / за заг. ред. М. Д. Гродзинського, М. П. Стеценка. Київ, 2003. – 306 с.
Карпюк З. К. Розвиток заповідної справи на Волинському Поліссі / З. К Карпюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк, –2013. – № 10.– С. 55–63.
Карпюк З. К. Проблеми та перспективи функціонування екологічної мережі / З. К Карпюк // Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : кол. моногр. / В. О. Фесюк. С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ, – 2016. – С. 231–276.
Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. / З. К.Карпюк , В. О.Фесюк, О. В.Антипюк. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ», – 2018. – 136 с.
Карпюк Зоя, Фесюк Василь, Чижевська Лариса. Охорона гідрологічних об’єктів у мережі природно-заповідного фонду Волинської області / Зоя Карпюк, Василь Фесюк, Лариса Чижевська // Актуальні проблеми охорони природного середовища українсько-польських прикордонних територій : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Львів–Івано-Франкове, 23–25 жовтня 2019 р.). Львів : ПАІС, – 2019. – С. 43–44. Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16635
Ковальчук І. П., Фесюк В. О., Павловська Т. С., Рудик О. В. Природно-заповідна мережа Волинської області: параметри сучасного стану, показники динаміки, картографічні моделі. / І. П.Ковальчук, В. О.Фесюк , Т. С.Павловська , О. В.Рудик. – 2013. Режим доступу:
Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2019 р. (23.09.2020 р.).
Об’єкти природно-заповідного фонду Волинської височини / В. І. Мельник, І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун [та ін.] // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / відп. ред. Ф. В. Зузук. Луцьк, – 2010. – № 7. – С. 117–136.
Петлін В. М., Фесюк В. О., Карпюк З. К. Регіональна екомережа Волинської області. / В. М.Петлін, В. О.Фесюк, З. К Карпюк // Український географічний журнал. 2021. – № 2. – С. 31–41. Режим доступу https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.031
References (International): Zakon Ukrayiny Pro Osnovni zasady (strategiyu) derzhavnoyi ekologichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku [Law of Ukraine On Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030]. Retrieved from: http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#n8. [in Ukrainian].
Grodzynskiy M. D. ,& Stecenko M. P. (2003). Zapovidna sprava v Ukrayini : navch. posibn.[ Preservation in Ukraine: textbook. manual] . Kyyiv. [in Ukrainian].
Karpyuk Z. K.(2013). Rozvytok zapovidnoyi spravy na Volynskomu Polissi [Development of protected areas in Volyn Polissya] – Pryroda Zaxidnogo Polissya ta pryleglyx terytorij [Nature of Western Polissya and adjacent territories] . 10. (рр. 55–63). [in Ukrainian].
Karpyuk Z. K. (2016). Problemy ta perspektyvy funkcionuvannya ekologichnoyi merezhi [Problems and prospects of ecological network functioning] // Suchasnyj ekologichnyj stan ta perspektyvy ekologichno bezpechnogo stijkogo rozvytku Volynskoyi oblasti – kol. monogr.[ Current ecological state and prospects of ecologically safe sustainable development of Volyn region: col. monograph] / V. O. Fesyuk. S. O. Pugach, A. M. Slashhuk [ta in.]; za red. V. O. Fesyuka. Kyyiv. pp. 231–276. [in Ukrainian].
Karpyuk Z. K., Fesyuk V. O., & Antypyuk O. V. (2018). Pryrodno-zapovidnyj fond Volynskoyi oblasti : albom-katalog.[ Nature Reserve Fund of Volyn Region: album-catalog.] Kyyiv : TOV «OK–POLIGRAF», [in Ukrainian].
Karpyuk Zoya, Fesyuk Vasyl, & Chyzhevska Larysa. (2019)/ Oxorona gidrologichnyx ob'yektiv u merezhi pryrodno-zapovidnogo fondu Volynskoyi oblasti [Protection of hydrological objects in the network of the nature reserve fund of Volyn region] // Aktualni problemy oxorony pryrodnogo seredovyshha ukrayinsko-polskyx prykordonnyx terytorij [Current issues of protection of the natural environment of the Ukrainian-Polish border areas] : tezy dopovidej mizhnar. nauk.-prakt. konf. Lviv : PAIS, (pp. 43–44). Retrieved from: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16635 [in Ukrainian].
Kovalchuk I. P., Fesyuk V. O., Pavlovska T. S., & Rudyk O. V. (2013). Pryrodno-zapovidna merezha Volynskoyi oblasti : parametry suchasnogo stanu, pokaznyky dynamiky, kartografichni modeli.[ Nature reserve network of Volyn region: parameters of the current state, indicators of dynamics, cartographic models]. Retrieved from: http://maptimes.inf.ua/CH_08/7.pdf. [in Ukrainian].
Nacionalna dopovid pro stan navkolyshnogo pryrodnogo seredovyshha v Ukrayini u 2019 r. [National report on the state of the environment in Ukraine in 2019 (September 23, 2020).] (2020). Retrieved from: https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalni-dopovidi-pro-stan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-v-Ukraini.html. [in Ukrainian].
Ob'yekty pryrodno-zapovidnogo fondu Volynskoyi vysochyny [Objects of the nature reserve fund of the Volyn upland] (2010) / V. I. Melnyk, I. I. Kuzmishyna, L. O. Koczun [at al.] // Pryroda Zaxidnogo Polissya ta pryleglyx terytorij [Nature of Western Polissya and adjacent territories], 7. (pp. 117–136. ) [in Ukrainian].
Petlin V. M., Fesyuk V. O., & Karpyuk Z. K. (2021) Regionalna ekomerezha Volynskoyi oblasti. [ Regional Ecological Network of Volyn Region.] / Ukrayinskyj geografichnyj zhurnal. [Ukrainian Geographical Journal], 2. (pp. 31–41.) Retrieved from: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.031. [in Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СТАТТЯ ЧЕХІЯ 2022.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.