Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20406
Title: Дослідження й атрибуція зразків пізнього середньовіччя та нової доби фондової збірки Музею Волинської ікони
Other Titles: RESEARCH AND ATTRIBUTION OF LATE MEDIEVAL SAMPLES AND NEW ERA OF THE STOCK COLLECTION OF THE MUSEUM OF VOLYN ICON
Authors: Берлач, Олександр Павлович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Берлач Олександр . Дослідження й атрибуція зразків пізнього середньовіччя та нової доби фондової збірки Музею Волинської ікони. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2021. Вип. 46. Том 1. С. 51-57. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/46-1-8
Journal/Collection: Актуальні питання гуманітарних наук
Issue: 46
Volume: 1.
Issue Date: Mar-2021
Date of entry: 25-May-2022
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич. Видавничий дім "Гельветика"
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/46-1-8
UDC: 27-591.726.62:75.046/(477.82)
Keywords: музей Волинської ікони
Museum of the Volyn Icon
атрибуція,
attribution
іконографія,
iconography
український іконопис
Ukrainian icon painting
Page range: 51-57
Abstract: Проблеми вивчення українського іконопису пізнього середньовіччя та нової доби є дуже актуальними, оскільки тогочасні мистецькі твори ще не зовсім досліджені. Це явище можна пояснити власне дослідницькими вподобаннями багатьох вчених, праці яких зосереджені на вивченні сакрального мистецтва більш ранніх часів. Актуальність роботи зумовлена потребою скласти уявлення про розвиток іконопису в храмах Волині, глибшого пізнання коренів місцевої малярської традиції, збереження пам’яті про унікальні експонати храмового мистецтва регіону та презентації його культурних здобутків в Україні та світі. Для отримання результатів дослідження автором статті було поставлено ряд завдань – висвітлити історію формування колекції, визначити жанрові та стильові особливості музейного фонду. У формуванні колекції Музею Волинської ікони можна виділити кілька історико-хронологічних періодів: перший (1929–1949 рр.; започаткування і збереження фонду), другий (1950–1970 рр.; комплексне комплектування), третій (1981–1985 рр.; формування основної частини колекції науковими експедиціями), четвертий (1991–2012 рр.; комплектування й дослідження фонду в незалежній Україні). У сакральному живописі зразків фондової збірки Музею Волинської ікони значну частину становлять так звані «народні ікони». Вони побутували переважно в хатніх іконостасах, тому не мали достатньої художньої якості. Світський іконопис задовольняв бідніші верстви населення і не відповідав запитам та естетичним смакам більш забезпечених представників суспільства. Таким чином, можна стверджувати, що іконопис Волині означеного періоду відповідав запитам, соціальному становищу та рівню свідомості населення. Серед найдавніших ікон луцької збірки, які аналізуються в статті, – «Спаси у славі», що демонструють розвиток місцевої малярської традиції першої половини XVI ст. З творів кінця XVII – першої половини XVIII століття в Музеї представлено ікони Йова Кондзелевича. Зразки живопису західноєвропейської традиції XVIII–XIX століть демонструють ікони, привезені до Музею з колишніх греко-католицьких храмів та костелів Волині, як авторські, так і анонімні. Велика кількість абсолютно різних за стилем, технікою виконання ікон зазначеного періоду робить абсолютно важкою їх класифікацію і систематизацію. Стаття присвячена атрибуції окремих зразків ікон луцької фондової збірки музею Волинської ікони, що демонструють розвиток місцевої малярської традиції першої половини XVI ст. У дослідженні автором приведена характеристика творів різьблення і скульптури ХVII – початку ХІХ століття, зразків живопису західноєвропейської традиції XVIII–XIX століть. Атрибуція проводилася на основі комплексного живописно-стилістичного та техніко-технологічного досліджень. Допоміжну роль відігравали використані для дослідження джерелознавчий аналіз та архівні матеріали. Одержані результати важливі для вивчення еволюції українського іконопису та ужиткового мистецтва зазначеного періоду, а отримані дані можна застосувати в музейно-виробничій практиці
The problems of studying Ukrainian icon painting of the late Middle Ages and the new era are very relevant, because the works of art of that time have not yet been fully studied. This phenomenon can be explained by the research preferences of many scholars whose work focuses on the study of sacred art of earlier times. The urgency of the work is due to the need to get an idea of ​​the development of icon painting in Volyn temples, deeper knowledge of the roots of local painting tradition, preservation of memory of unique exhibits of temple art in the region and presentation of its cultural achievements in Ukraine and the world. To obtain the results of the study, the author of the article set a number of tasks - to highlight the history of the collection, to determine the genre and style features of the museum fund. There are several historical and chronological periods in the formation of the collection of the Museum of the Volyn Icon: the first (1929–1949; establishment and preservation of the fund), the second (1950–1970; complex acquisition), the third (1981–1985; formation of the main part of the collection by scientific expeditions), the fourth (1991–2012; acquisition and research of the fund in independent Ukraine). The so-called "folk icons" make up a significant part of the sacred painting of the stock collection of the Museum of the Volyn Icon. They lived mainly in home iconostases, so they did not have sufficient artistic quality. Secular iconography satisfied the poorer sections of the population and did not meet the demands and aesthetic tastes of the more affluent members of society. Thus, it can be argued that the iconography of Volhynia of this period met the demands, social status and level of consciousness of the population. Among the oldest icons of the Lutsk collection, which are analyzed in the article, is "Savior in Glory", which demonstrates the development of the local painting tradition of the first half of the XVI century. From the works of the end of the XVII - first half of the XVIII century the Museum presents icons of Yov Kondzelevich. Examples of paintings of the Western European tradition of the XVIII-XIX centuries show icons brought to the Museum from the former Greek Catholic churches and cathedrals of Volhynia, both author's and anonymous. A large number of completely different in style, technique of icons of this period makes it absolutely difficult to classify and systematize. The article is devoted to the attribution of individual samples of icons of the Lutsk stock collection of the Volyn Icon Museum, which demonstrate the development of the local painting tradition of the first half of the XVI century. In the research the author gives the characteristic of works of carving and sculpture of the XVII - the beginning of the XIX century, samples of painting of the Western European tradition of the XVIII – XIX centuries. Attribution was carried out on the basis of complex pictorial and stylistic and technical and technological research. Auxiliary role was played by the source analysis and archival materials used for the research. The obtained results are important for studying the evolution of Ukrainian icon painting and applied art of the specified period, and the received data can be applied in museum-production practice.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20406
References (Ukraine): 1. Александрович В. Василевська С.І., Вигодник А.П., Єлісєєва Т.М., Карпюк Л.А., Ковальчук Є.І., Міляєва Л.С., Силюк А.М. Музей волинської ікони: книга-альбом. Київ : АДЕФ-Україна, 2012. 400 с
2. Андрійчук Л. Музей Волинської ікони: Луцькі скарби іконопису. 2017. URL: https://risu.org.ua/ua/index/ exclusive/kaleidoscope/66509/ (дата звернення 11.11. 2021).
3. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 28. Матеріали ХХVІІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 21–22 жовтня 2021 року. Упоряд. Т. Єлісєєва, Є. Ковальчук. Луцьк, 2021. 146 с.
4. Откович В.П. Народна течія в українському живопису XVII–XVIII ст. Київ : Нау-кова думка, 1990. 96 с.
5. Пуцко В. Маловідомі царські врата з Волині. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 28. Матеріали ХХVІІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 21–22 жовтня 2021 року. Луцьк. С. 79-81
6. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст. Київ : Наук. думка, 1983. 177 с.
References (International): 1. Aleksandrovych V. Vasylevska S.I., Vyhodnyk A.P., Yelisieieva T.M., Karpiuk L. A., Kovalchuk Ye. I., Miliaieva L. S., Syliuk A. M. Muzei volynskoi ikony: knyha-albom. [Museum of the Volyn Icon: book-album]. Kyiv: ADEF-Ukraina, 2012. 400 s. [in Ukrainian]
2. Andriichuk L. Muzei Volynskoi ikony: Lutski skarby ikonopysu. [Museum of the Volyn Icon: Lutsk Treasures of Icon Painting]. 2017. URL: https://risu.org.ua/ua/index/exclusive/kaleidoscope/66509/ (data zvernennia 11.11. 2021). [in Ukrainian]
3. Volynska ikona: doslidzhennia ta restavratsiia. [Volyn icon: research and restoration]. Naukovyi zbirnyk. Vypusk 28. Materialy ХХVIII mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, m. Lutsk, 21–22 zhovtnia 2021 roku. Uporiad. T. Yelisieieva, Ye. Kovalchuk. Lutsk, 2021. 146 s. [in Ukrainian]
4. Otkovych V. P. Narodna techiia v ukrainskomu zhyvopysu XVII–XVIII st. [Folk current in Ukrainian painting of the XVII-XVIII centuries]. Kyiv : Nau-kova dumka, 1990. 96 s. [in Ukrainian].
5. Putsko V. Malovidomi tsarski vrata z Volyni. [Little-known royal gates from Volhynia]. Volynska ikona: doslidzhennia ta restavratsiia. Naukovyi zbirnyk. Vypusk 28. Materialy ХХVIII mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, m. Lutsk, 21–22 zhovtnia 2021 roku. Lutsk. S. 79–81. [in Ukrainian].
6. Zholtovskyi P. M. Khudozhnie zhyttia na Ukraini v XVI-XVIII st. [Artistic life in Ukraine in the XVI-XVIII centuries]. Kyiv: Nauk. dumka, 1983. 177s. [in Ukrainian]
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FKiM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття.pdf 1.pdf338,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.