Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20358
Title: Особливості програми відновлення психофізіологічних показників у старшокласників компʼютерокористувачів
Authors: Ульяницька, Наталія
Індика, Світлана
Андрійчук, Ольга
Якобсон, Олена
Грейда, Наталія
Лавренюк, Володимир
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Ульяницька Н., Індика С., Андрійчук О., Якобсон О., Грейда Н., & Лавренюк В. (2020). Особливості програми відновлення психофізіологічних показників у старшокласників компʼютерокористувачів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (2 (50), 78-84. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-02-78-84
Journal/Collection: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві
Issue: 2 (50)
Issue Date: 2020
Date of entry: 16-May-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-0676-9227
DOI: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-02-78-84
UDC: 373.5. 091.2:796.035]:612.821
Keywords: програма відновлення
увага
вплив комп’ютера
старшокласники
сприймання простору
Page range: 78-84
Abstract: Навчання старшокласників, як відомо, характеризується широким використанням комп’ю- терів. Установлено, що під впливом роботи за монітором у них змінюються гострота зору, контрастна чутливість, кольоровідчуття, мінімум розділення та сприйняття, які піддаються корекції. Нашою метою було дослідити сприйняття простору та увагу в старшокласників під час роботи за монітором комп’ютера й вплив авторської програми відновлення на ці показники, оскільки мінімум розділення та сприйняття, очевидно, визначається функцією кіркових нейронів. Методи дослідження. Обстежено 56 старшокласників 15–16 років з еметропічною рефракцією без офтальмологічних, соматичних та психічних відхилень за допомогою психо- фізіологічних методик. Для проведення статистичного аналізу використовували непараметричні методи (крите- рій Вілкоксона-Манна-Уітні). Результати. Установлено, що одногодинна робота за монітором комп’ютера призвела до погіршення величина сприймання простору на 27 %. Короткотривалий пасивний відпочинок очей протягом 15-ти хв практично не змінив величину досліджуваного показника в старшокласників після 60-хви- линного зорового навантаження. Проведення обстежуваними комплексу відновлювальних вправ з елементами дихальної гімнастики після 1-годинної роботи за монітором комп’ютера викликало суттєве зростання спри- йняття простору на 22 % і практично досягало вихідного рівня. Наші дослідження стійкості концентрованої уваги показали, що в школярів старшого шкільного віку до першого рангу віднесено 28,57 % учнів, до другого – 32,14 %, до третього – 25,00 % і до четвертого – 14,29 %. 60-хв зорове навантаження за монітором комп’ютера призвело до зменшення стійкості концентрованої уваги в старшокласників на 46,7 %. П’ятнадцятихвилин- ний пасивний відпочинок від роботи за монітором комп’ютера впродовж години суттєво не вплинув на стійкість концентрованої уваги в старшокласників. Проведення обстежуваними комплексу відновлювальних вправ з елементами дихальної гімнастики після годинної роботи за монітором комп’ютера викликало суттєве зростання концентрованої уваги (на 43,5 %). Щодо розподілу учнів за рангами при цьому виявлено, що до першого рангу належить 28,57 % обстежених, до другого – 32,14 %, до третього – 28,57 % і до четвертого – 10,71 %. Висновки. Отже, робота підлітків за дисплеєм комп’ютера впродовж години призводить до зменшення сприйняття простору й зниження стійкості концентрованості уваги, яка не покращується після пасивного 15-хв від- починку, але відновлюється після комплексу вправ, які можна рекомендувати для використання як під час вико- нання самостійної роботи за комп’ютером, так і навчальним закладам для відновлення психофізіологічних функцій і попередження виникнення порушень зорових функцій.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20358
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2232-Текст статті-3829-1-10-20200711.pdf712,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.