Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20244
Title: Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки з методикою навчання та тренування
Authors: Альошина, Алла Іванівна
Мудрик, Жанна Станіславівна
Бичук, Олександр Іванович
Добринський, Володимир Семенович
Іваніцький, Роман Богданович
Глушко, Петро Валерійович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки з методикою навчання та тренування: методичні рекомендації. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі України, 2021. 84 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 22-Feb-2022
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: спортивна підготовка
розвиток рухових якостей
спортивне тренування
спортивний відбір
відновлення працездатності
тренувальний процес
туризм як складова системи фізичного виховання
види туризму
класифікація екскурсій
спортивний туризм
олімпійський спорт
професійний спорт
легка атлетика
фізичне виховання
фізичні вправи
біомеханіка
спортивні ігри
порушення постави
Abstract: Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги бакалаврам денної та заочної форм навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт», у підготовці до складання комплексного державного екзамену, який проводиться з метою перевірки якості загальнопрофесійної та спеціальної фахової підготовки студентів.
Description: У методичних рекомендаціях подається орієнтовний перелік питань, які студентам необхідно опрацювати при підготовці до державного іспиту. Також надається рекомендований список літературних джерел.
Content: Характеристика мети і завдань спортивної підготовки спортсменів 6
Засоби спортивної підготовки спортсменів 6
Характеристика методів, спрямованих на засвоєння спортивної техніки 7
Характеристика методів, спрямованих на розвиток рухових якостей 7
Характеристика ігрового та змагального методів 8
Специфічні принципи спортивного тренування 8
Спортивна техніка і технічна підготовленість спортсменів 9
Охарактеризуйте етапи і стадії технічної підготовки спортсменів 10
Характеристика спортивної тактики 11
Характеристика спортивного відбору та спортивної орієнтації 12
Охарактеризувати структуру тренувального заняття 13
Педагогічна спрямованість тренувальних занять 14
Характеристика різних типів та форм організації тренувальних занять 15
Типи і побудова мікроциклів 16
Типи і побудова мезоциклів 17
Тренувальний процес в підготовчому періоді річного макроциклу 18
Підготовка спортсменів у змагальному періоді річного макроциклу 19
Тренувальний процес на етапі безпосередньої передзмагальної підготовки 20
Тренувальний процес в перехідному періоді річного макроциклу 20
Педагогічні засоби відновлення працездатності спортсменів 21
Психологічні засоби відновлення працездатності спортсменів 22
Медико-біологічні засоби відновлення працездатності спортсменів 23
Заборонені стимулюючі речовини та їх дія на організм спортсмена 23
Охарактеризуйте умови змагань, які впливають на змагальну діяльність спортсменів 24
Планування у підготовці спортсменів 26
Контроль у підготовці спортсменів 27
Облік у підготовці спортсменів 29
Туризм як важлива складова системи фізичного виховання 29
Головна мета, основні завдання туризму 30
Туристичні клуби: мета, завдання, організаційна структура та зміст діяльності 30
Види та форми організації туризму 31
Класифікація екскурсій 32
Форми організації та основні завдання масових туристичних заходів (МТЗ) 32
Характеристика спортивного туризму 33
Класифікація туристських походів 33
Вибір туристичного маршруту і підготовка маршрутної документації 34
Комплектування групи для походу та характеристика туристського спорядження 35
Поняття про спортсменів-аматорів і професіоналів 35
Взаємозв’язок олімпійського та професійного спорту: подібність та відмінність 36
Мета, задачі та функції олімпійського та професійного спорту 37
Професійний спорт в Україні: проблеми і перспектива 38
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і основи його діяльності (Штаб-квартира МОК. Цілі і завдання МОК. Членство і комплектування Міжнародного олімпійського комітету) 38
Основні органи МОК (Сесія, Виконавський комітет (Виконком) і Президент) 40
Олімпійська хартія – основний правовий документ олімпійського спорту 40
Система резервування в професійному спорт. “Драфт” – система відбору спортсменів в командних видах професійного спорту 41
Характеристика видів змагань у спорті 42
Регламентація і Положення про змагання 43
Способи проведення змагань (коловий, відбірково-коловий, змішаний і т. д.) 44
Методика навчання техніки бігу на короткі дистанції 45
Методика навчання техніки бігу на довгі дистанції 46
Методика навчання техніці стрибка способом «переступання» 46
Методика навчання техніці стрибка у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» 47
Методика навчання техніки метання малого м’яча та гранати з розбігу 48
Характеристика фізичної підготовки 48
Розкрити методику розвитку сили як рухової якості 49
Розкрити методику розвитку швидкості як рухової якості 50
Розкрити методику розвитку витривалості як рухової якості 51
Розкрити методику розвитку спритності як рухової якості 52
Розкрити методику розвитку гнучкості як рухової якості 53
Охарактеризувати урок фізичної культури як основну форму занять з фізичного виховання 54
Охарактеризувати завдання і форми позаурочної та позакласної роботи з фізичного виховання школярів 55
Охарактеризувати позашкільні форми фізичного виховання школярів 56
Розкрити завдання і методику фізичного виховання дітей переддошкільного та дошкільного віку 58
Розкрити завдання і методику фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку 59
Розкрити завдання і методику фізичного виховання учнів середнього шкільного віку 60
Розкрити завдання і методику фізичного виховання учнів старшого шкільного віку 61
Розкрити основи фізичного виховання студентів закладів вищої та професійно-технічної освіти 62
Розкрити основи фізичного виховання дорослого населення. Поняття про кондиційні тренування 63
Дайте розширену класифікацію фізичних вправ 64
Охарактеризуйте механізм фізіологічної дії фітбола на організм людини 65
Тренажери, їх характеристика та застосування у різних сферах 66
Профілактор Євмінова та його застосування 66
Біомеханічні характеристики руху тіла людини 67
Біомеханічний контроль, як елемент комплексного контролю у фізичному вихованні і спорті 68
Характеристика сил, які діють на тіло людини 68
Руховий апарат людини, як біомеханічна система, її склад та структура 69
Порушення опорно-ресорних властивостей стопи: типи порушень, причини та їх наслідки 70
Закономірності формування постави людини: типи порушень постави, причини та наслідки 71
Геометрія маси тіла людини і методи її визначення 71
Особливості занять з використанням «Кора» та «Босу» 72
Охарактеризуйте використання гантель вагою до 2 кг. в оздоровчих тренуваннях 73
Розкрити особливості проведення уроків зі cпортивних ігор 73
Охарактеризувати методику навчання техніки кидка у падінні у гандболі 74
Охарактеризувати методику навчання техніки удару по м’ячу внутрішньою частиною стопи у футболі 75
Класифікація тактики гри у захисті у баскетболі 76
Характеристика зонного захисту у баскетболі 76
Характеристика особистого захисту або захисту «один на один» у баскетболі 77
Характеристика нападу швидким проривом у баскетболі 77
Характеристика нападу проти зонного захисту у баскетболі 78
Охарактеризувати методику навчання техніки удару по м`ячу головою з місця у футболі 78
Список рекомендованої літератури 79
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20244
References (Ukraine): 1. Аверин И.В. Специальная подготовка волейболиста // Спорт в школе. – 2000. – N 11–12. – С.9–16.
2. Ахметов Р. Ф., Максименко Г. М., Кутек Т. Б. Легка атлетика: Підручник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 340 с. http://eprints.zu.edu.ua/18016/1/Legka_Atletika.pdf
3. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учеб. пособие для студ. вузов физ. культуры / под ред. Е. Б. Мякинченко, М. П. Шестакова. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 303 с.
4. Беляев А. А. Волейбол: Учебник для студентов вузов физической культуры. – М, 2002. – 207 с.
5. Бермудес Д. В. Дозування фізичного навантаження в процесі реалізації варіативних модулів з елементами хореографії: методичні рекомендації / упоряд. Д. В. Бермудес. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 72 с.
6. Бермудес Д. В. Музична ритміка і хореографія. Практикум: навчально-методичний посібник для студентів. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2009. – 200 с.
7. Бімеханіка спорту : навч. посіб. / [А. М. Лапутін, В. В. Гамалій, А. А. Архіпов та ін.]. – К. : Олімп. літ., 2001. – 320 с.
8. Блистів Т. В. Теорія і практика туристичних походів [навчальний посібник]. – Львів: НВФ "Українські технології", 2006. – 132 с.
9. Блохін О. Екзаменує футбол. – К. : Молодь, 1996. – 208 с.
10. Бузюн О.І. Гімнастична термінологія: Посібник. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 85 с.
11. Вайнек Ю. Спортивная анатомия : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Юрген Вайнек ; [пер. с нем. В. А. Куземиной ; науч. ред. А. В. Чоговадзе]. – М. : Изд. центр “Академия”, 2008. – 308 с.
12. Гімнастика : навч.-метод. посіб / Ю.М.Ніколаєв, Н.М.Ковальчук, В.І.Санюк та ін.. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 264 с.
13. Гімнастична термінологія : навч. посіб. / [Салямін Ю. М., Терещенко І. А., Прокопюк С. П., Левчук Т. М.]. – К. : Ол. літ., 2010. – 144 с.
14. Глазирін І. Д. Плавання [навч. посіб.] – К. : Кондор, 2006. – 502 с.
15. Гогін О.В. Легка атлетика. Навчальний посібник. – ОВС, 2010. – 395 с.
16. Губа В. П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике : учеб. пособ. [для студ. вузов физ. культ.] / В. П. Губа, М. П. Шестаков и др. – М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 211 с.
17. Давыдов В. Ю., Шамардин А. И., Краснова Г. О. Новые фитнесс-системы (новые направления, методики, оборудование, инвентарь): учеб. пособие – Волгоград: Изд-во ВолГу, 2005. – 284 с.
18. Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посібник. – К. : Науковий світ, 2003. – 204 с.
19. Дмитрук О. Ю., Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 280 с.
20. Дубровский В. И. Биомеханика : учеб. для вузов / В. И. Дубровский, В. Н. Федоров. – М. : ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. – 672 с.
21. Едвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс. Оздоровительный фітнес. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 367 с.
22. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учеб. Для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр Академия, 2001. – 520с.
23. Закон України Про фізичну культура і спорт. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
24. Ингерлейб М. Б. Анатомия физических упражнений / Ингерлейб М. Б. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 187с.
25. Кашуба В. А. Биомеханика осанки / Кашуба В. А. – К. : Науч. мир, 2002. – 278 с.
26. Кашуба В.А., Бондарь Е.М., Гончарова Н.Н., Носова Н.Л. Формирование моторики человека в процессе онтогенеза. – Луцк: Вежа-Друк, 2016. – 232 с.
27. Основи підготовки спортсменів : навч.-метод,посіб. [для студ.вищ.навч.закл.]. – Львів: Українська спортивна Асоціація. – 1993. – 279 с.
28. Кібальник О. Я., Томенко О. А. Оздоровчий фітнес. Теорія і методика викладання. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 204 с.
29. Ковальчук Н. М. Загальнорозвивальні вправи та їх конструювання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ковальчук, В. І. Санюк. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – 104 с.
30. Ковальчук Н. М., Альошина А. І. Бичук О. І. Туристичні ресурси Західного регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 2-ге виправл. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 384 с., 2012. – 450 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 - 17976 від 20.11.2012 р.).
31. Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: навчальний посібник. – К. : Кондор, 2006. – 576 с.
32. Кокарєв Б. В., Черненко О. Є., Гордейченко О. А. Основи побудови та проведення занять з оздоровчої аеробіки: навч.-метод. посібник. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 67 с.
33. Костюкевич В. М. Теоретико-методичні аспекти тренування спортсменів високої кваліфікації: навч. посіб. – Вінниця: Планер, 2007. – 272 с.
34. Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту): навч. посіб. – Вінниця: КНТ, 2016. – 615 с.
35. Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і відповідях: навч.-метод. посіб. – Вінниця: Планер, 2016. – 158 с.
36. Костюкевич В. М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Костюкевич. – Київ: Освіта України, 2009. – 274 с.
37. Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т. Ю. Круцевич, М. И. Воробьев. – Киев : [б. и.], 2005. – 195 с.
38. Кук М. Самый популярный в мире учебник футбола [пер. с англ.] / предисл. Б. Робсона, М. Хьюза. – М.: Астрель, 2012. – 95 с.
39. Лапутін А. М., Носко М. О., Кашуба В. О. Біомеханічні основи техніки фізичних вправ. – К. : Наук. світ, 2001. – 201 с.
40. Менхин Ю.В. Начала гимнастики / Ю. В. Менхин, А. В. Волков. – К. : Здоров’я, 1980. – 108 с.
41. Наумчук В.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2010. – 160 с.
42. Офіційні правила баскетболу http://i.fbu.kiev.ua/1/files/global/interpretacii_31_01_2019.pdf
43. Парфенов А. В., Абсалямов Т. М.. Повороты в спортивном плавании. – К. : Здоров’я, 1989. – С. 8–56.
44. Педагогіка туризму : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / За редакцією проф. Федорченка В.К., проф. Фоменко Н.А. та ін. – К. : Видавничий дім "Слово", 2004. – 296 с.
45. Піменов М.П. Волейбол. Спеціальні вправи. – Іф.Франківськ. – 2000.
46. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – К. : Олимп. литература, 1997. – 583 с.
47. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение. – К. Олимп. лит., 2013. – 624 с.
48. Поплавский Л.Ю. Баскетбол. – К. : Олімпійська література, 2004. – 447.
49. Розпутняк Б.Д. Плавання з методикою викладання. Навч.-метод.посіб. – Луцьк, ВДУ ім. Л.Українки, – 2004. – 85 с.
50. Розпутняк Б.Д., Цюпак Ю.Ю., Ніфака Я.М. Плавання. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Луцьк, 2011. – 140с.
51. Соломонко В. В., Лисенчук Г. А., Соломонко О. В. Футбол. – К. : Олімпійська література, 2005. – 296 с.
52. Спортивное плавание : путь к успеху. Кн. 1 / Под. общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимпийская литература, 2011. – 480 с.
53. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: учебник для студ. высш. учеб.заведений/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 520с.
54. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua
55. Теорія і методика фізичного виховання. Під ред. Т.Ю. Крецевич. В 2-х т. – К. : Олімпійська література, 2008. – 760 с.
56. Устименко Л. М., Афанасьев І. Ю. Історія туризму: навчальний посібник. – К. : Альтерпрес, 2008. – 354 с.
57. Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні : навчальний посібник. – К. : Вища школа, 2002. – 196 с.
58. Фізичне виховання в школах України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://journal.osnova.com.ua/journal/22-Фізичне_виховання_в_школах_України
59. Фурманов А.Г. Подготовка волейболистов. – Минск: МЕТ, 2007.- 329с.
60. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 2003. – 480 с.
61. Худолій О. М. Основи викладання гімнастики : навч. посіб. / Худолій О. М. Ч. 1. – Харків : ОВС, 2004. – 414 с.
62. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.М. Шиян – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 272 с.
63. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша, Є.Н. Приступа. – Л. : ЛОНМІО, 1996. – 220 с.
64. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 184 с.
65. ACSM certification review: ACSM certified personal trainer, ACSM health/fitness instructor, ACSM registered clinical exercise specialist / American College of Sports Medicine ; ed. J. L. Roitman, K. W. Bibi, W. R. Thompson. – 2nd ed. – Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. – XIV, 302 p.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DEK_bac_2021.pdf778,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.