Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19978
Title: Курс лекцій з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Інформатика
Authors: Гришанович, Тетяна Олександрівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Гришанович Т. О. Курс лекцій з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Інформатика / ВНУ імені Лесі Українки. Електронні текстові данні (1 файл: 1,33 MБ). Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 110 с
Issue Date: 16-Dec-2021
Date of entry: 20-Dec-2021
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 004.421:004.422.63(075.8)
Keywords: алгоритми
структури даних
Abstract: Курс лекцій містить теоретичний матеріал, що стосується алгоритмів, їх проєктування, розробки та аналізу, а також структур даних, їх класифікації, особливостей обробки та використання при розробці алгоритмів. Матеріал структуровано за темами, до кожної із тем наведено питання для самоконтролю. Видання призначене для студентів, що навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта. Інформатика.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19978
References (Ukraine): Ільман В. М., Іванов О. П., Панік Л. О. Алгоритми, дані і структури : навч. посіб. Дніпро : Дніпропет. нац. ун-т залізн. трансп.ім. акад. В. Лазаряна, 2019. 134 с.
Алгоритми та структури даних: конспект лекцій. Частина 1. Структури даних / упоряд.: О. Д. Воробйов, Л. В. Глазунов. Одеса : ОНАЗ ім.О.С. Попова, 2017. 48 с.
Алгоритми та структури даних: конспект лекцій. Частина 2. Алгоритми пошуку,стиснення даних, внутріщнього та зовнішнього сортування, алгоритми на графах / упоряд.: О. Д. Воробйов, Л. В. Глазунов. Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017. 52 с
Богач I. В., Довгалець С. М., Дубовой В, М. Алгоритми розв’язання задач з програмування. Вінниця : ВНТУ, 2017. 119 с.
Бхаргава А. Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих. СПб. : Питер, 2017. 288 с.
Власій О. О. Алгоритми та структури даних: Лабораторний практикум. Івано- Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. 68 c
Дудзяний І. М. Програмування мовою С++. Частина 1 : Парадигма процедурного програмування : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 468 с.
Клакович Л. С., Левицька С. М., Костів О, В. Теорія алгоритмів. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 138 с.
Кормен Т. Алгоритмы: вводный курс. Москва : ООО "И.Д. Вильяме", 2014. 208 с.
Коротєєва Т. О. Алгоритми та структри даних : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 80 с.
Мелешко Є. В., Якименко М. С., Поліщук Л. І. Алгоритми та структури даних: Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2019. 156 с.
Махровська Н.А., Погромська Г. С. Алгоритми і структури даних: навчально- методичний посібник. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. 279 с
Льовкін В. М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів та розрахунково-графічних завдань з дисципліни “Алгоритмізація та програмування” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” (всіх форм навчання). Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. 54 с.
Онищенко В. В., Коник Р. С. Алгоритми та структури даних. К : 2017 - 66 с.
Прийма С.М. Теорія алгоритмів: навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2018. 116 с.
ишковець Ю. В., Висоцька В. А. Алгоритмізація та програмування. Частина 2 : навчальний посібник. Львів : Видавництво «Новий Світ-2000», 2020. 320 с
Сергієнко А. М., Марченко О. І. Конспект лекцій по курсу “Алгоритми і структури даних” для напряму підготовки 123 Комп’ютерна інженерія. К : Національний технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», 2017. 74 с
Спірінцева О. В., Спірінцева О. В., Литвинов О. А., Герасимов В. В. Java- технології та мобільні пристрої. Алгоритми і структури даних: навчальний посібник. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2016. 140 с.
Марченко О. І. Структури даних та алгоритми – 1. Основи алгоритмізації: завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Структури даних та алгоритми» для студентів напрямку підготовки 6.050102«Комп’ютерна інженерія» [Електронне видання]. К : НТУУ «КПІ», 2013. 57 с.
Структури даних та алгоритми – 2. Складні структури даних та алгоритми: завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Структури даних та алгоритми» для студентів напрямку підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» [Електронне видання]. К : НТУУ «КПІ», 2013. 106 с.
Ткачук В. М. Алгоритми та структура даних : навчальний посібник. Iвано- Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. 286 с.
Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Логінова Н. І., Задерейко О. В. С++. Алгоритмізація та програмування: підручник. Одеса : Фенікс, 2019. 477 с
Хайнеман Дж., Пояяис Г., Сеяков С. Алгоритмы. Справочник с примерами на С, C++, Java и Python. СпБ : ООО “Альфа-книга”, 2017. 432 с .
Шаховська Н. Б., Голощук Р. О. Алгоритми і структури даних. Навчальний посібник. Львів : Магнолія, 2018. 216 с.
Шевчук І.Б. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Алгоритмізація та програмування”. Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. 30с
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kurs_hryshanovych.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.