Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19906
Title: Екологічна оцінка якості води озера Світязь
Authors: Фесюк, Василь Олександрович
Мороз, Ірина Анатоліївна
Ільїн, Леонід Володимирович
Ільїна, Ольга Вікторівна
Карпюк, Зоя Костянтиновна
Чижевская, Лариса Тарасовна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри фізичної географії географічного факультету, доктор географічних наук
Луцький національний університет, доцент кафедри матеріалознавства, кандидат хімічних наук,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, доктор географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Bibliographic description (Ukraine): Фесюк В. О., Мороз І. А., Ільїн Л. В., Ільїна О. В.,Карпюк З. К., Чижевська Л. Т.. Екологічна оцінка якості води озера Світязь. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1‒3 жовтня 2020 р.). Львів : Простір-М, 2020. С. 114-116
Conference/Event: Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи
Issue Date: 3-Oct-2020
Date of entry: 9-Dec-2021
Publisher: Львівський національний університет імені Івана Франка
Country (code): UA
UDC: 551.481.1(477.82)
Keywords: озеро
якість води
гранично-допустима концентрація
блокові індекси якості води
інтегральний екологічний індекс якості води
екологічна оцінка якості води
класи якості води
категорії якості води
lake
water quality
maximum permissible concentration
block water quality indexes
integrated ecological water quality index
environmental water quality assessment
water quality classes
water quality categories
Page range: 114-116
Abstract: Екологічна оцінка якості озерної води здійснювалась відповідно до Методики оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями і засвідчила високу якість води. За період 2015–2019 рр. якість води відносилась до ІІ класу “добрі”, за ступенем чистоти “чисті”, за категоріями – до ІІ категорії “дуже добрі”,за ступенем чистоти “чисті”, величина ІЕ змінювалась в інтервалі 1,66–2,07. На величину екологічного індексу якості води найбільший вплив має індекс І2 (еколого-санітарні показники). Встановлено перевищення гранично-допустимих концентрацій за окремими компонентами. Не дивлячись на ці перевищення,в цілому, якість води дозволяє використання озера в рекреації. Комплексна оцінка якості озерних вод необхідна для визначення головних напрямів водоохоронної діяльності, поліпшення екологічного стану озер та їхніх водозборів.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19906
References (Ukraine): Ільїн Л. В. Гідрохімічний режим Шацьких озер та його зміни наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст.(огляд) / Ю. М. Ситник, П. Г. Шевченко, Н. М. Осадча, Н. В. Хомік, Н. В. Свічкова // Наук. вісн. Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки. Геогр. науки. 2010. № 17. С. 91–97.
Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся : монографія: У 2-х т. Т. 1.: Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності / Л. В. Ільїн. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун- ту ім. Лесі Українки, 2008. 316 с.
Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся : монографія: у 2 т. Т. 2 : Регіональні особливості та оптимізація / Л. В. Ільїн. Луцьк: Ред.-вид. від. “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008.400 с.
Ільїн Л. В. Озера Волині: лімнолого-географічна характеристика / Л. В. Ільїн, Я. О. Мольчак. Луцьк: Вежа, 2000. 140 с.
Інформація щодо якісного стану поверхневих вод України. Дані державного моніторингу поверхневих вод. 2016–2018 : [електронний ресурс]. Режим доступу: https://data.gov.ua/dataset/ee2bc3b0- 42d4-4f19-8d96913cd9d1f02a/resource/c1ab3675-34ad-48f1-ae14-2b81cd4cd66f.
Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В. Д. Романенко, В. М. Жукінський, О. П. Оксіюк, А.В. Яцик. К.: Символ-Т, 1998. 28 с.
Озеро Світязь: сучасний природно-господарський стан та проблеми / за ред. Я. О. Мольчака. Луцьк: РРВ ЛДТУ, 2008. 336 с.
Формування режиму природних вод району Шацьких озер в сучасних умовах / за ред. М. І. Ромащенка, Ю. Й. Бахмачука. К. : Аграрна наука, 2004. 96 с.
Хомік Н. В. Водні ресурси Шацького національного природного парку: сучасний стан, охорона, управління / Н. В. Хомік. К. Аграрна наука, 2013. 240 с.
Fesyuk V. O. Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn region, which is intensively used in recreation / V. O. Fesyuk, L. V. Ilyin, I. A. Moroz, O. V. Ilyina // Вісн. Харків. націон. унту ім. В. Н. Каразіна. Сер. “Геол. Геогр. Екол”. 2020. № 52. С. 236‒250.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВОДА ОЗЕРА СВІТЯЗЬ.pdf4,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.