Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1988
Title: Розвиток фізкультурно-спортивного руху в Херсонському державному університеті
Other Titles: The Development of Athletic and Sports Movement in Kherson State University
Authors: Степанюк, С.
Городинська, І.
Грабовський, Ю.
Stepanyuk, S.
Gorodinskaya, I.
Grabovskii, Y.
Bibliographic description (Ukraine): Степанюк, С. Розвиток фізкультурно-спортивного руху в Херсонському державному університеті / С. Степанюк, І. Городинська, Ю. Грабовський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 2(18). – С. 31-35. – Бібліогр.: 6 назв.
Issue Date: 2012
Date of entry: 28-Oct-2013
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: фізична культура
спорт
спортивні досягнення
фізкультурно-спортивний рух
physical culture
sport
sports achievements
athletic and sports movement
Abstract: Серед наукових досліджень сучасної вітчизняної історії окреслюється тенденція до ґрунтовного аналізу тем, пов’язаних з історичним розвитком окремих галузей суспільного життя, зі зверненням до творчої спадщини раніше забутих імен, із переосмисленням окремих історичних періодів. Мета дослідження – вивчення передумов розвитку фізичного виховання та спорту в Херсонському державному університеті. Організація дослідження здійснювалася на теоретико-аналітичному рівні. У статті проведено вивчення розвитку фізкультурно-спортивного руху в ХДУ, що відбувалось із початку існування ВНЗ і характеризувалося безперервним наростаючим динамізмом. Проведений аналіз дає підстави визначити напрями подальших перспективних наукових досліджень, пов’язаних із місцем та значенням спорту в системі освіти й виховання підростаючого покоління; науково-методичним забезпеченням підготовки спортсменів для участі в змаганнях різного рівня. Among scientific researches of modern domestic history we notice the tendency of detailed analysis of topics which are connected with historical development of previously separate industries of public life with an appeal to the creative inheritance of forgotten names and with the research of some historic periods. The purpose of the paper is studying of pre-conditions of development of physical education and sport in Kherson State University. Organization of research was carried out on theoretical and analytical levels. In the article we have carried out research of development of athletic and sports movement in Kherson State University. The conducted analysis allows according to the materials to define directions of the following scientific researches, related to the value of sport in the system of education of growing generation; scientifically methodical providing of preparation of sportsmen for participating in the competitions on different levels
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1988
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anot8.pdf280 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.