Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19766
Title: Можливості використання туристично-рекреаційного потенціалу в умовах децентралізації (на прикладі ОТГ Волинської області)
Authors: Мельник, Андрій Васильович
Мельник, Надія Вікторівна
Качаровський, Роман Євгенович
Єрко, Ірина Володимирівна
Affiliation: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри туризму, кандидат географічних наук
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Bibliographic description (Ukraine): Мельник А. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Єрко І. В. Можливості використання туристично-рекреаційного потенціалу в умовах децентралізації (на прикладі ОТГ Волинської області). Часопис соціально-економічної географії. 2021. № 30. С.67-75 . DOI : http://doi.org/10.26565/2076-1333-2021-30-07
Issue Date: 1-Jun-2021
Date of entry: 28-Oct-2021
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Country (code): UA
DOI: http://doi.org/10.26565/2076-1333-2021-30-07
UDC: 911.3:[338.48-6:7/8]:746.3(161.2)(477.82)
Keywords: туристично-рекреаційний потенціал
децентралізація
Головненська ОТГ
туризм
туристична інфраструктура
пріоритетні галузі господарства
Page range: 67-75
Abstract: У статті здійснено комплексний аналіз туристично-рекреаційного потенціалу об’єднаної територіальної громади Волинської області та можливостей його залучення і використання у рекреаційній діяльності задля перспектив подальшого забезпечення ефективності розвитку ОТГ. Встановлено, що особливу роль у туристичному потенціалі територіальної громади відіграє природно-рекреаційна складова. А саме, об’єкти природно-заповідного фонду можуть стати потужним стимулом для розвитку екологічних різновидів туризму і здатні приносити не тільки естетичне задоволення туристам, а й істотно поповнювати бюджет громади. Було виявлено, що досліджувана громада має сільськогосподарську спеціалізацію. На підставі всебічного аналізу туристично-рекреаційного потенціалу Головненської ОТГ, та з огляду на прикордонне розташування Волинської області, екологічну безпеку території та ряду інших чинників доведено, що туризм необхідно віднести до пріоритетних галузей господарства громади, що в перспективі може стати важливим чинником оптимізації галузевої структури регіональної економіки. Для формування системи методів та механізмів управління ресурсним потенціалом територіальної громади варто взяти до уваги, що вагому роль у ньому відіграє туристична інфраструктура. Встановлено, що Головненська об’єднана територіальна громада має перспективи щодо розширення власної економічної бази, що стимулюватиме її до формування перспективних туристичних продуктів, ребрендингу наявних та відкриття нових закладів, зокрема, в якості альтернативи наявним засобам розміщення можуть стати капсульні готелі. На сучасному етапі розвитку створення таких продуктів повинно відбуватися за рахунок ініціативи на базовому рівні місцевого самоврядування. Задля комплексної оцінки проблем та перспектив використання туристично-рекреаційного потенціалу досліджуваної ОТГ Волинської області у туристичному секторі розроблено SWOT-аналіз. Водночас, визначено цілу низку проблемних питань, які потребують першочергового вирішення з метою формування туристичної привабливості досліджуваної території, зокрема невідповідність стану дорожнього покриття європейським стандартам, потребує активізації робота щодо підтримки та реалізації маркетингових заходів тощо.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19766
References (Ukraine): 1. Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 112 с.
2. Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Дехтяренко Ю. Ф., Ігнатенко О. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф., Юзефович В. В. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. / [Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, О. С. Ігнатенко, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович]. – Київ, 2017. –107 с.
3. Головне управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua
4. Головненська селищна об’єднана територіальна громада [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://golovnenska-gromada.gov.ua/
5. Горшков М. А. Методи та механізми управління ресурсами територіальної громади / М. А. Горшков // Ефективна економіка. – 2019. –№ 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7363.
6. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII // Відомості ВР України. – 2015. – № 13. – 91 с.
7. Карпюк З. К., Фесюк В. О. , Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. – К. : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ, 2018. – 136 с.
8. Качаровський Р. Є., Чир Н. В., Антипюк О. В., Єрко І. В. Вплив інтеграційних процесів між об’єднаними територіальними громадами Волинської області на розвиток її туристичної галузі / Матер. міжнар наук-практ. конф. «Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики»: (м. Тернопіль, 16-17 травн. 2019 р.). – Тернопіль : РВВ Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 50-56.
9. Любомльська районна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lbmadm.gov.ua/
10. Місюк М. В., Бец Б. Б. Методичний підхід до оцінки ефективності використання ресурсів об’єднаних територіальних громад / М. В. Місюк, Б. Б. Бец // Інноваційна економіка. – Тернопіль. – № 3-4, 2019. – С.100-107.
11. Олійник Я. Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія / Я. Б. Олійник, І. В. Єрко. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2014. – 164 с.
12. Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 362 с.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Волинської області» від 12.06.2020 р. № 708-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-centriv-ta-zatverdzhennya-teritorij-teritorialnih-gromad-volinskoyi-oblasti-708-120620.
14. Черчик Л. М. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Частина 1 / Л. М. Черчик, О. В. Міщенко, І. В. Єрко. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 128 с.
15. Чир Н. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристської інфраструктури Любомльського району Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / за заг.ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – № 14. – С. 88-92.
16. Albert, N. Kimbu, Michael, Z. Ngoasong. Centralised Decentralisation of Tourism Development: a Network Perspective // Annals of Tourism Research., 2013. – Vols. 40. – Р. 235-259 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738312001399
17. How Regional and Rural Communities Can Develop and Grow Tourism. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tilmagroup.com.au/blogtilma/2020/1/30/how-to-grow-tourism-into-regional-towns-and-destinations
18. Sustainable tourism in the Mediterranean / The Aston Centre for Europe : Aston University. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean/sustainable-tourism-mediterranean.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kharkiv_chasopys30.pdf947 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.